תביעה בגין זכויות סוציאליות

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תביעה בגין זכויות סוציאליות: .1התובעת הגישה תביעה לתשלום סך 987,.10- ש"ח בגין זכויות סוציאליות שונות המגיעות לה לטענתה בגין תקופת עבודתה בנתבעת מיום 9.10.94עד .30.6.97 הנתבעת הינה חברה להשמת כח אדם. התובעת עבדה בחברת מכתשים בע"מ מטעם הנתבעת החל מ- .9.10.94 התובעת עבדה במחלקת הפטנטים במכתשים בע"מ. התובעת מפרטת בכתב תביעתה, כי בינה לבין הנתבעת חוזה לתקופת העסקתה למשך 3שנים, התובעת ידעה שהיא עומדת להיות מפוטרת על ידי הנתבעת סמוך לסיום תקופת החוזה ולפיכך חיפשה תפקיד אחר והתקבלה על ידי חברת אגן בע"מ, שהינה חברת בת של מכתשים בע"מ לתפקיד זהה אשר מילאה במכתשים בע"מ. לטענתה, המשיכה בעבודתה באותו מקום עבודה אצל המעביד החדש (היינו אגן בע"מ). התובעת תובעת פיצויי פיטורים בגין תקופת עבודתה בנתבעת, ולתמיכה בטענתה זו מצרפת מכתב מאת הנתבעת (נספח א') וטוענת, כי הנתבעת מודה בזכאותה לאור האמור במכתב. כן תובעת תשלום דמי חג ויתרת ימי חופשה אשר לא שולמו לה. הנתבעת בכתב ההגנה מאשרת את תקופת עבודתה של התובעת בנתבעת, אולם טוענת, כי אין כל הסכם עבודה בינה לבין התובעת ממנו עולה, כי התובעת נתקבלה לעבודה לתקופה קצובה בת 3שנים. כמו כן מבהירה הנתבעת, כי על פי הסכם שבין הנתבעת למכתשים בע"מ, הנתבעת משלמת פיצויי פיטורים לעובדים שנקלטו, לאחר סיום עבודתם בנתבעת, במכתשים בע"מ, אולם לגבי עובדים שלא נקלטו במכתשים בע"מ, הנתבעת מפנה אותם לעבודה חילופית ואינה מפטרת אותם. המכתב, נספח א' לכתב התביעה, מפרט זכויות התובעת באם היתה נקלטת לעבודה במכתשים בע"מ, אך אין כך פני הדברים, שכן חברת אגן כימיקלים בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת ובכל מקרה, התובעת עזבה עבודתה בנתבעת מיוזמתה האישית וגם מסיבה זו אינה זכאית לפיצויי פיטורים. הנתבעת טוענת, כי התובעת זוכתה בכל זכויותיה פרט לפיצויי הפיטורים. .2התובעת העידה בפני בית-הדין. מטעם הנתבעת העיד אבי פופקין, מנהל שיווק. בתחילת הדיון הבהיר בא כוחה של התובעת, כי תביעתו מבוססת על סעיף 9לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - .1963 מעדות התובעת עולה, כי סמוך לסיום עבודתה בנתבעת נאמר לה בעל פה על ידי מנהלה במכתשים בע"מ שיש הסדר שעובדי קבלן המועסקים 3שנים במכתשים בע"מ, מפוטרים מעבודתם ולאחר מכן מעסיקים אותם מחדש. התובעת מבהירה, כי לא ראתה כל מסמך בנדון. התובעת העידה, כי לא קיבלה כל הודעה מהנתבעת על הפסקת עבודתה, כן לא ידוע לה על הודעה כלשהי שמסרה מכתשים בע"מ לנתבעת על הפסקת עבודתה או על העברתה לעבודה באגן כימיקלים בע"מ. מעדות מנהל השיווק של הנתבעת עולה, כי התובעת הודיעה לעד, כי הינה עוזבת את מכתשים בע"מ ומסיימת את עבודתה בנתבעת. לטענתו, הודיעה לו התובעת, כי היא נקלטה לעבודה כעובדת של מכתשים בע"מ ובמקרה זה, מפרט העד, כי כאשר נקלט עובד אצל ה"לקוח" מטעמו כעובד קבוע, הנתבעת מקבלת הודעה מטעם הלקוח (במקרה זה מכתשים בע"מ) והעומד זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. אולם, במקרה הנדון, הנתבעת לא קיבלה הודעה מהלקוח אלא התובעת הודיעה, כי סיימה עבודתה אצל הלקוח ונקלטה אצלו כ"עובדת", אולם בדיעבד הסתבר, כי לא נקלטה כלל במכתשים בע"מ אלא בחברת אגן כימיקלים בע"מ, כאשר לנתבעת אין כל הסדר עמה ומדובר באישיות משפטית נפרדת. לפיכך אינה זכאית לפיצויי פיטורים. העד חוזר על האמור בכתב ההגנה, כי אין כל הסכם העסקה לתקופה של 3שנים בין הצדדים. יחד עם זאת מציין, כי על הנתבעת חלות הוראות הסכם קיבוצי, אולם הסכם זה לא הומצא לבית-הדין. העד מפרט, כי המכתב שנכתב להסתדרות פרט זכויותיה על פי בקשת ההסתדרות, זכויות ששולמו לה למעט פיצויי פיטורים, מהסיבות שפורטו לעיל. באשר לאופן חישוב זכויותיה נטען על ידי העד, כי יש לחשבם על פי שכר שעתי ולא על פי שכר גלובלי, שכן התובעת עבדה על פי שכר שעתי. .3ההחלטה - א. זכאות התובעת לפיצויי פיטורים - התובעת לא השכילה להוכיח זכאותה לקבלת פיצויי פיטורים. כאמור, בתחילת הדיון, טען בא כוחה, כי זכאותה נובעת מס' 9לחוק פיצויי פיטורים. ס' 9לחוק דן בזכאות העובד המועבד על פי חוזה לתקופה קצובה לפיצויי פיטורים בסוף התקופה אלא אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה. הצעת המעביד לחדש את החוזה צריך שתמסר לעובד לפחות 3חודשים לפני תום התקופה. נטל הראיה חל על התובעת להוכיח עילת התביעה. במקרה הנדון, התובעת כאמור לא עמדה בנטל הנ"ל, ולו מהטעם, כי לא הוכח בפנינו, כי קיים חוזה להעסקתה לתקופה קצובה. חוזה לא הוצג בפני בית-הדין והנתבעת הכחישה קיומו. כן הוכח, כי התובעת היא זו שהפסיקה עבודתה בנתבעת מיוזמתה. יכול והתובעת סמכה טענתה בדבר חוזה לתקופה קצובה על האמור ב"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו - 1996", בכל הנוגע להעסקתה באותו מקום עבודה במשך 3שנים. בכל מקרה, התובעת אינה זכאית לקבלת פיצויי פיטורים בגין הוראת ס' 9לחוק. מסיכום טענותיה עולה, כי התובעת מבססת תביעתה על כך, כי עם סיום תקופת עבודתה בנתבעת ולאחר תום 3שנים, המשיכה בעבודתה באותו מקום עבודה כשהיא מועסקת ישירות על ידי מכתשים בע"מ, ולפיכך זכאית לפיצויי פיטורים. אולם, גם טענה זו לא הוכחה על ידה וכל שהוכח בפני בית-הדין, כי התובעת התפטרה מעבודתה וגרסת מנהל הנתבעת בנקודה זו לא הוכחשה. אמנם, ההסכם שבין הנתבעת לבין מכתשים בע"מ לא הוצג בפני בית-הדין, אולם, גם הנתבעת אינה חולקת על העובדה, כי על פי הוראות ההסכם הנ"ל, אם היתה התובעת מתקבלת לעבודה במכתשים בע"מ, הרי היתה זכאית לקבלת פיצויי פיטורים, אולם כאשר עובדה זו לא הוכחה בפנינו, וכאשר התובעת לא השכילה להוכיח, כי זכאית לפיצויי פיטורים מסיבה אחרת, ולא טענה לכל עילה אחרת, דין תביעתה להדחות גם בעילה זו. מסקנתנו, כי דין תביעת התובעת לקבלת פיצויי פיטורים בנסיבות שהוכחו בפנינו - להדחות. ב. התובעת לא העידה באשר ליתרת הזכויות שתבעה בכתב תביעתה. נטל הראיה מוטל על התובעת להוכיח זכאותה לקבלת הזכויות. מדובר בדיון מהיר, ובית הדין אינו כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות במסגרת דיון זה, ולפיכך ניתן לייחס משקל ראייתי לאמור במכתב הנתבעת שצורף לכתב התביעה ככל הנוגע לזכאות התובעת ליתרת הזכויות הנתבעות על ידה. בסיכום טענותיה, טוענת התובעת, כי זכאית לכמה ימי חופשה וימי חג בתשלום ואינה תובעת פדיון דמי הבראה. התובעת לא השכילה להוכיח זכאותה לקבלת דמי חג או פדיון דמי חופשה כפי שנטען על ידה בכתב התביעה. מאידך, על פי האמור במכתב הנתבעת, זוכתה בפדיון חופשה ולו ביתר וכן קיבלה את מלוא ימי החג בתשלום. האמור במכתב לא נסתר על ידי התובעת בעדותה או במסמך כלשהו מטעמה ולפיכך דין תביעתה לקבלת הזכויות הנ"ל - להדחות. התובעת בכתב תביעתה טוענת, כי זכאית לפיצויי פיטורים כולל הסדר פנסיה, אולם לא חזרה על הטענה בסיכום טענותיה. בנקודה זו הנתבעת מודה, כי זכאית התובעת, על פי ההסכם שנחתם בין הנתבעת להסתדרות העובדים הכללית החדשה להפרשות החל מהחודש ה- 18לעבודתה ויש לשער, כי הן חלקה של התובעת והן חלקו של המעביד הופרש לקופת הגמל בהתאם להסכם, אולם, התובעת אינה חולקת ואינה טוענת, כי ההפרשות לא הופרשו לקופה ולא פרטה בכתב תביעתה כל עילת תביעה בעילה הנדונה. .4לסיכום- תביעות התובעת שפורטו בכתב תביעתה - נדחות. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בשיעור .750- ש"ח פלוס מע"מ תוך 30יום שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל. .5ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים או סגנו תוך 15יום מיום המצאת פסק הדין.זכויות סוציאליות