תניית אי תחרות בין ספק למפיץ

תניות אי תחרות, בתום תקופת החוזה, הינן שכיחות במסגרת התקשרויות חוזיות בין ספק למפיץ, המוכר הלאה את סחורת הספק. ואולם, רק תניות העלולות לפגוע באופן משמעותי בתחרות בענף הרלוונטי, יכולות להחשב להסדר כובל, אם מכוח סעיף 2(ב)(3), וזאת לפי הגישה הרווחת , ואם מכוח סעיף 2 (א) לפי דעה אחרת. לשם איתורו של הסדר כובל יש לבחון את "מבנה השוק הרלבנטי, מעמדם של המשתתפים בו ומעמד הצדדים לתניה באותו השוק" (דיויד גילה "חוזים המגבילים תחרות, הגבלים עסקיים, ומנופולין" דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך ג 635, 710 (2003)).הפצהסעיף הגבלת תחרות / מניעת תחרות