הסכמה בהתנהגות לשינוי תנאי עבודה לפי חוזה עבודה

בפסק דין, שניתן ע"י נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, דאז, כב' השופט גולדברג ז"ל, נדון מקרה, בו נמנע מעביד מלשלם לעובד כספים על פי חוזה העבודה, במשך כל תקופת יחסי העבודה, והעובד לא מחה על כך [דב"ע נד/3-3 אבי כהן - החברה המרכזית לתכנה ואוטומציה בע"מ (30.12.94)]. באותו מקרה, ראה בית-הדין את העובד כמי שהחליט לוותר על קיום תנאי מתנאי החוזה, שכן, המעבידה נמנעה מלקיים חיוב בחוזה, אם היה חיוב כזה, בכל תקופת העבודה והעובד לא מחה על כך. נפסק, כי בהסכמתו להמשיך ולעבוד אצל המעסיקה, על אף שזו לא שילמה את אשר לדעתו התחייבה לשלם לו בחוזה ביניהם, יש משום ויתור על תנאי בחוזה. וכך נקבע שם [בעמ' 93 לפסק-הדין]: "במקרה הנדון, מהסכמת הצדדים לקבוע שיעור עמלה בנפרד לכל עיסקה ועיסקה, ניתן ללמוד כי הצדדים בקשו לסטות מהנהוג בענף. שיעורי העמלות לא סוכמו בין המערער למשיבה, והמערער אף פנה בעניין זה למנהל המשיבה. אולם, זה סירב לסכם עמו את שיעורי העמלות. למרות סירוב זה, המשיך המערער לעבוד פרק זמן ארוך עד שנותקו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. במעשה זה ויתר העובד על זכותו לסכם שיעור אחיד לעמלות, ויצר למעשה חוזה עבודה חדש, על-פיו אין על מעבידתו חובה לסכם עימו מהו שיעור העמלות". במקרה אחר, נפסק שעובד המשלים עם שינוי בתנאי עבודתו ואינו נוקט בצעדים תוך זמן סביר, מסכים בהתנהגותו לשינוי בתנאי העבודה; וכך נקבע באותו עניין [דב"ע נד/3-86 יוחנן גולן נ' א.אל.די. בע"מ (30.6.94)]: "כלל הוא, כי עיכוב של מספר חדשים בין הפרה יסודית של חוזה (ההורדה בשכר) לבין הגשת תביעה אינו מנתק את הקשר שביניהם, משום שטרם נקיטת צעד כזה יש לצפות מהעובד לבדוק את זכויותיו ולשוחח עם הממונים עליו. על כן, עיכוב סביר בהגשת התביעה אינו מהווה ויתור של העובד על זכויותיו או כריתת חוזה עבודה חדש. עם זאת, עיכוב ארוך ובלתי סביר מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים ... לאור האמור לעיל הגענו למסקנה, כי העובד הסכים לשינוי החד-צדדי בתנאי שכרו, וזאת מן הטעמים הבאים: העובד ידע מיד על הפרת החוזה (עם קבלת שכרו בחודש נובמבר 1988); (ב) מדובר בעובד בעל השכלה; (ג) הגשת התביעה היא תגובה על פיטוריו (ולא רק על מנת לקבל הפרשי שכר) (ד) עברו שמונה חדשים מהמועד בו ידע העובד על ההפרה, ועד הגשת התביעה (וזאת רק לאחר פיטוריו), והדבר מצביע על השלמת המערער עם תנאי החוזה החדש. לפיכך, אנו מקבלים את הערעור בנושא זה ודוחים את התביעה להפרשי שכר". חוזה עבודהחוזההסכם התנהגות