הפסקה בעבודה לפי חוק

מה אומר החוק על זמן הפסקה בעבודה ? מה אומרת הפסיקה לגבי משך זמן הפסקה בעבודה ? ההכרעה אם פרק הזמן שבו שהה העובד ב "הפסקה" הוא חלק משעות עבודתו תלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה. ובלשונו של בית הדין הארצי בעניין גולדברג (ע"ע (ארצי) 131/07 גולדברג - אורטל שירותי כח אדם בע"מ, (לא פורסם, 13.5.2009). "המונח 'הפסקה' הקבוע בסעיף 20 לחוק תלוי במכלול העובדות של כל מקרה, ויש להעמיד כל מקרה במבחן 'עמידה לרשות העבודה', וזאת בשים לב לתפקידו של העובד, מקום עבודתו, חובת נוכחות במקום העבודה, מיקום המפעל, האם העובד רשאי לצאת מהמפעל, האם העובד ישן במקום העבודה כעניין שבשגרה ועוד. יש מקרים בהם העובד ישן, נח או אוכל במקום העבודה בזמן 'הפסקה', אך רק לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ניתן להכריע האם מדובר בשעות עבודה אם לאו. זאת ועוד, שעות העבודה לצורך יום עבודה אינן בהכרח כשעות העבודה לצורך הפסקה. בשעות שאינן שעות עבודה רגילות חופשי העובד לעשות כרצונו בלי להיות בקרבת המפעל או להיות מוכן לחזור למפעל. בהפסקה של חצי שעה העובד לא אמור להיות מוגבל. עם זאת, נעיר, כי בהפסקה של חצי שעה שבמהלכה רגילים העובדים לאכול ארוחה במזנון המפעל, סביר שהעובד נמצא בשטח המפעל, ולא יוצא אותו, ואין בכך בלבד, כדי לקבוע האם מדובר בזמן 'הפסקה' אם לאו". בית הדין קבע כי: "מאפיין נוסף של 'זמן הפסקה' ...מוגדר באמצעות המילים 'אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו'. במקרה כזה העובד אינו חופשי לעשות כפי רצונו בזמן ההפסקה, בו הוא ממשיך להיות קשור לעבודה". הפסקות בעבודה