חוק איסור שכר כולל - סעיף 5 לחוק הגנת השכר

סעיף 5 לחוק הגנת השכר שכותרתו "איסור שכר כולל" קובע כדלקמן: "עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א - 1951 חל לגביו ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א, או הכולל דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951 - רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית וההסכם אושר לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה". סעיף זה בא למנוע קביעת שכר עבודה הכולל גמול עבור שעות נוספות כחלק מסך גלובלי. הסכם בדבר שכר הכולל גם תשלום בעבור שעות נוספות, אינו חוקי ואינו יכול לעמוד, זאת לעומת מצב בו קבעו הצדדים תשלום נפרד בעד שעות נוספות העומד בדרישות חוק שעות עבודה ומנוחה ואשר הוא אינו בגדר פיקציה. דב"ע מד/3-34 דוד אלון נגד בנק ישראל, פד"ע טז' בעמ' 76.הגנת השכרחוק