טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב

טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני. הוראה זו פורשה בפסיקה באופן שלא ניתן להביא עדות בעל פה כנגד תוכנו של מסמך שיש לעשותו בכתב, כדוגמת חוזה או התחייבות. הטעם להוראה זו הוסבר בע"א 138/56 יעקב דוידון נ' חברת בוני חיפה בע"מ, פד"י יא, 1474, 1479 (1957) כדלקמן: "כאשר הצדדים העלו את ההסכם שביניהם על הכתב, יש להניח שבכך באו לסכם כל משא-ומתן שהתנהל ביניהם בעל-פה קודם לעריכת המסמך, ולמצות בכתב כל מה שהוסכם ביניהם. לפיכך, אין אנו אלא נותנים תוקף לכוונת הצדדים, בדחותנו כל הוכחה המוצעת לסתירת המסמך, כי למסמך יש ערך קונקלוסיבי, ודברים שאינם כלולים בו אינם נשוא להוכחה בבית-המשפט, מפני שאינם לעניין". עם זאת, טענה שלפיה, החוזה חסר תוקף בגין טעות המהווה פגם בכריתת החוזה - ניתן להוכיח בעדות בעל פה, בשל היותה טענה כנגד התביעה (המבוססת על המסמך). בע"א 1570/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פרופ' צבי ציגלר, פד"י מט(1), 369, עמ' 389 (1995) נקבע: ""טענת המשיב אינה טענה כנגד המסמך - כתב הערבות - האסורה על-פי סעיף 80 הנ"ל, שכן אין הוא מכחיש את תוכנו. טענתו נוגעת ל"מום" שדבק במסמך ואין לחוסמה על יסוד סעיף 80הנ"ל: "... אלא זה הכלל: מותר להוכיח בעדים שלא נעשה הסכם או שהיה נגוע, אסור להוכיח בעדים שתוכנו של ההסכם היה שונה מן הכתוב במסמך..." (ע"א 22/63 בן-ציון נ' אזולאי ואח' [22], בעמ' 1418)... טענת המשיב מכוונת, למעשה, כנגד התביעה. טענתו אינה פוגעת במישרין בתוכנו של המסמך, אלא אך נוטלת ממנו - כמות שהוא ומבלי לשנות את תוכנו - את כוחו לשמש בסיס לחיוב המתבקש ממנו (י' קדמי, על הראיות (דיונון, תשנ"א) 741). בתור שכזו מותר גם מותר לקבלה". מסמכיםבעל פה