מבחנים לבדיקת יחסי עובד מעביד

מהם המבחנים לבדיקת יחסי עובד מעביד ? המבחן הרווח כיום לקביעת מעמדו של מבצע עבודה, האם "עובד" הוא או "עצמאי", הוא המבחן המעורב [ראה: ע"ע 300021/98 עו"ד זאב טריינין - מיכה חריש ומפלגת העבודה, פד"ע לז, 433; בג"צ 5168/93 שמואל מור נ' בית הדין הארצי ואח', פ"ד נ(4) עמ' 628; מ. גולדברג, "'עובד' ו'מעביד' - תמונת מצב" עיוני משפט יז (תשנ"ב- נ"ג) 19, 30]. מבחן זה מחיל בקרבו את מבחן ההשתלבות על שני פניו: החיובי והשלילי, וכן מבחני משנה נוספים כגון: כפיפות או אופן הפיקוח על ביצוע העבודה; ביצוע העבודה באופן אישי; הדרך בה ראו הצדדים את ההתקשרות ביניהם; צורת תשלום התמורה ושיעורה כמו גם בבעלות מי היו כלי העבודה ששימשו למתן השירות. לגבי מהותו של מבחן ההשתלבות, נפסק בדב"ע נה/27-3 יואל סריג ובניו - ניסים כהן, עבודה ארצי, כרך כט', 129: "על מבחן זה, כמבחן "מוביל" לקביעת יחסי עובד - מעביד, נאמר: "מזה מספר שנים, המבחן המוביל לקיום יחסי עובד-מעביד הוא, מבחן ההשתלבות (דב"ע לא/27-3 עירית נתניה - בירגר פד"ע ג' 177 בע' 186), על שני פניו, החיובי והשלילי. החיובי - שלפיו, "תנאי ל'השתלבות' במפעל הוא שקיים מפעל יצרני לשירותים או אחר, שניתן להשתלב בו, שהפעולה המבוצעת צריכה לפעילות הרגילה של המפעל ושהמבצע את העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ועל כן אינו 'גורם חיצוני'" (דב"ע לא/27-3 הנ"ל, בע' 189; דב"ע לד/181-0 קואסמה מוסד לביטוח לאומי פד"ע ו' 234). והשלילי - שהאדם בו מדובר 'אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני' (דב"ע לא27-3 הנ"ל, בע' 188; דב"ע מה82-3 הרשליקוביץ - פז-גז בע"מ פד"ע יז 97 בעמ' 101)".  על מהותו של הפן החיובי של מבחן ההשתלבות, נפסק: "...תנאי ל'השתלבות' במפעל הוא שקיים מפעל יצרני לשירותים או אחר, שניתן להשתלב בו, שהפעולה המבוצעת צריכה לפעילות הרגילה של המפעל ושהמבצע את העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ועל כן אינו 'גורם חיצוני" [ראה: דב"ע נה/27-3 יואל סריג לעיל; דב"ע לד/181-0 קואסמה - המוסד לביטוח לאומי פד"ע ו' 234]. ובאשר לפן השלילי של מבחן ההשתלבות, הרי שכאמור עניינו של מבחן זה הוא בשאלה, האם נותן השירות 'אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני'. אחד הכלים המשמשים לצורך בחינת הפן השלילי של מבחן ההשתלבות, הנו אופן הדיווח של נותן השירות לשלטונות המס, מהם ניתן ללמוד האם אותו אדם ניהל עסק עצמאי במסגרתו נתן את השירות, ובכלל זה האם העסיק עובדים נוספים, אלו הכנסות היו לו ממתן השירות נשוא ההתקשרות ואלו הוצאות היו לו, וכן הלאה נתונים שיכולים לשפוך אור על אופי וטיב ההתקשרות למתן השירות בו מדובר. יחסי עובד מעביד