תיקון 18 לחוק החברות

תיקון 18 לחוק החברות נכנס לתוקפו רק במהלך שנת 2012 וכמעט שלא נדון עד כה בפסיקה. בפר"ק (מרכז) 38673-11-12 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ נ' ב.ס.ר אירופה בע"מ (19.12.2012) (להלן: "הרמטיק") דן כב' השופט אורנשטיין במסגרת שקבע המחוקק בנוגע "לשינויים המהותיים" המקימים הסדר חוב כאמור: "השאלה הדרושה היא מהם אותם מקרים בהם נראה בהסדר, ככזה העולה כדי שינוי מהותי של תנאי הפירעון. המחוקק נמנע מלקבוע את רשימת כל המקרים לעניין זה, ומנה כדוגמא שני מצבים מובנים, שהתרחשות כל אחד מהם, מהווה שינוי מהותי: הפחתת תשלום ושינוי מועד הפירעון. יודגש כי המחוקק לא התנה את תחולת המקרים דנן. קרי, לכאורה די בכך שההסדר כולל הפחתה של סכום הפירעון או דחייה של מועד הפירעון, על מנת להביאו תחת כנפי שינוי מהותי של ההסדר. עם זאת לטעמי, אין דין דחייה של פירעון של ימים ספורים במועד התשלום, כדין דחייה של חודשים, וכי אין דין הפחתה של אחוז בודד מהסכום המגיע, כדין הפחתה של מספר אחוזים. דומה כי קשה יהיה לתחום את הגבול, שעד אליו, ההסדר המתגבש לא ייחשב ככולל שינוי מהותי; כל מקרה לנסיבותיו, תוך ראייה של מכלול הדברים הרלוונטיים. לא ניתן לשלול כי במקרה של הפחתה באחוז אחד בלבד מסכום הפירעון או דחייה בת יום ממועד הפירעון, לא ייחשבו כהסדר חוב הכולל שינוי מהותי." ההבחנה האם מדובר בהסדר חוב אם לאו תלויה בנסיבות מקרה ספציפי. וכפי שבדוגמא שנותן בית המשפט בעניין הרמטיק נדונה האפשרות לפרש את הסעיף בצמצום מסוים, ייתכנו לטעמי מצבים בהם יהיה שינוי מהותי בתנאי הפירעון של אגרות החוב, שאינו נובע מהפחתת או דחיית תשלומים. אולם יובהר כי בכך שמנה המחוקק את שני המצבים המתוארים בחוק, גילה דעתו כי תנאים אחרים יקימו "הסדר חוב" רק בנסיבות חריגות. דיני חברותחוק החברות