אי הפרשה לקרן פנסיה של עובד זר

בהתאם להלכה שנפסקה על ידי ב- ע"ע 137/08 מטין אילדניז נ' פרידמן חכשורי (22.8.10), לעובד זר מוקנית הזכות לפיצוי כספי בגין אי ביצוע ההפרשות לקרן החיסכון, כאשר חישוב הפיצוי הינו בהתאם לפסק הדין קמא באותו תיק (עב 5814/06 מטין אילדניז נ' פרידמן חכשורי (9.1.08)) שבו נקבע כך: "סעיף 7.8 בפרק י"ג להסכם הקיבוצי מוציא את העובדים הזרים מתחולת ההסדר הפנסיוני, אך קובע הסדר חילופי, לפיו יערוך המעביד לעובדיו תכנית חסכון, ויפריש 4% משכרו של העובד למטרה זו. משנקבע חלותו של ההסכם הקיבוצי על הצדדים, ומשמוסכם כי הנתבעת לא הפרישה עבור קרן פנסיה, אני קובעת כי על הנתבעת לפצות את התובע בסכום השווה לסכום שהיה עליה להפריש בשיעור של 4% משכרו, בהתאם לשכר היסוד של התובע". פנסיהקרן פנסיהעובדים זרים