ביטול הסדר עם נושים מחוץ להליך פשיטת רגל

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא ביטול הסדר עם נושים מחוץ להליך פשיטת רגל: א. מבוא 1. בפני בקשת נאמן לביטול העדפת נושים לפי סעיף 98 לפקודה. 2.. בבקשתו טוען הנאמן כי ביום 17.3.2010 ניתן לבקשת החייבת צו כינוס. עוד נטען כי ביום 20.3.2011 נערכה לחייבת חקירה במסגרתה התברר כי החייבת הגיעה, בניגוד למותר לחייב בהליך דנן, להסדר תשלומים עם אחד מנושיה, הימנותא בע"מ (להלן: "הימנותא") והיא משלמת לו סך של 700 ₪ לחודש מחוץ להליך. נטען כי החייבת הודתה כי הגיעה עם הימנותא להסדר נושים המשולם על ידה באמצעות שיקים שנמסרו לנושה על ידי אמה ותמורת השיקים מועברת מדי חודש על ידה לאמה. החייבת הבהירה כי ההסדר הושג בתום לב מבלי שידעה שהשגתו אסורה, לאחר שב"כ הימנותא הפעיל לחץ על החייבת, לפרוע חובה לנושה, בגין שכירת נכס, והוברר כי באם החייבת לא תעשה כן יפתחו הליכים כנגד אמה של החייבת וחברה נוספת של המשפחה אשר שמשו ערבות לחובות החייבת. 3. אין מחלוקת כי הימנותא היא אחת הנושות של החייבת אשר הגישו תביעת חוב בתיק זה. 4. בתגובתה לבקשה מיום 5.9.2011 הסכימה החייבת כי דין הבקשה להתקבל והודתה כי מדובר בהסדר אסור אשר הושג בינה ובין ב"כ הימנותא מבלי ידיעתה כי העניין אסור. רק לאחר שמיעת ראיות בתיק זה ביום 12.2.2012 משהוברר לחייבת כי בקשת הנאמן יכולה להביא לפתיחת הליכים כנגד הערבות חזר ב"כ החייבת מהסכמתו כי יש לקבל בקשת הנאמנת והותיר העניין לשיקול דעת בית המשפט. 5. ב"כ הכונ"ר הצטרף בתגובתו מיום 27.11.2011 לבקשת הנאמן וטען כי מדובר בחוב שנפרע על ידי החייבת לאחר מתן צו כינוס דבר המהווה העדפת נושים אסורה. 6. ב"כ הימנותא טען כי דין הבקשה להדחות. נטען כי תשלומים להימנותא על חשבון חובה של החייבת בוצעו על ידי אמה של החייבת ולא על ידי החייבת עצמה וזאת מתוך רצון למנוע נקיטת הליכים נגד צד ג', אשר חתמה על שטר ערבות לטובת החייבת. 7. ביום 5.12.2011 לאחר שהובררה תגובת ב"כ הכונ"ר לבקשת הנאמן ביקש ב"כ הימנותא לזמן ישיבה ולשמוע במהלכה עדות החייבת, אמה והערבה גב' הובר כרמית בטרם תנתן החלטה בבקשת הנאמן. וזאת כדי לאפשר לבית המשפט להתרשם באופן אישי מנסיבות יצירת ההסדר שהושג לפרעון חובה של החייבת להימנותא. 8. לבקשת ב"כ הימנותא נועדה ישיבת בית משפט ביום 12.2.2012 במהלכה נשמעו עדויות החייבת, אמה ועדות גב' הובר כרמית. 9. לאחר שמיעת העדויות ויתרו הצדדים על הצורך בסיכום טענותיהם ולאחר שלא הושג ביניהם הסדר ביקשו כי בית משפט זה יתן החלטה בבקשה. ב. העובדות מרבית העובדות הרלוונטיות לעניינו אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים והן: 1. ביום 8.9.2008 חתמו החייבת מחד והימנותא מנגד על חוזה שכירות בקשר למקרקעין שהם דירת מגורים בת 4 חדרים ברחוב ביאליק 16 זכרון יעקב. 2. ביום 19.11.2008 חתמה הגב' הובר כרמית על כתב ערבות ושטר חוב שהיו חלק מהסכם השכירות מיום 8.9.2008. 3. ביום 1.3.2010 פינתה החייבת את המושכר כשהיא מותירה אחריה חוב בגין דמי שכירות. 4. ביום 2.3.2010 שלח ב"כ הימנותא מכתב התראה לתשלום חובות וביום 10.3.2010 השיבה החייבת כי תגיע עם הימנותא להסדר חובה. 5. ביום 6.4.2010 משלא הוסדר תשלום החוב פתח ב"כ הימנותא בהליכי הוצאה לפועל נגד החייבת והערבה וביום 8.4.2010 נודע לב"כ הימנותא כי החייבת פתחה בהליכי פשיטת רגל. ביום 28.4.2010 הגיש ב"כ הימנותא תביעת חוב ובמקביל המשיכה בהליכי הוצאה לפועל נגד הערבה. 6. ביום 10.7.2010 הופקדו בידי ב"כ הימנותא 19 המחאות חתומות על ידי גב' סינמן חנה אמה של החייבת לתשלום סך של 13,300 ₪ מכוח הסדר שהושג לפרעון חוב החייבת להימנותא. 7. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה מיהו הגורם אשר ביצע התשלומים לידי הימנותא. לטענת ב"כ הימנותא התשלומים בוצעו על ידי אמה של החייבת ולא על ידי החייבת כעולה מהשיקים ששמשו לפרעון החוב וללא קשר לחייבת. לטענת הנאמן מדובר בתשלומים שביצעה בפועל החייבת על פי הודאתה והשיקים שנמסרו על ידי אם החייבת לנושה הימנותא נפרעו בפועל על ידי החייבת, אשר שילמה לאמה תמורתם. נטען כי שיקים נמסרו על ידי אם החייבת משום שלחייבת לא היו במועדים הרלוונטים פנקסי שיקים. 8. עוד אין מחלוקת בין הצדדים כי בישיבת יום 5.4.2011 אשר התקיימה בפני כב' השופטת פוקס ונועדה לדיון בבקשת החייבת להכריז עליה פושטת רגל הודתה החייבת באמצעות בא כוחה כי החייבת הגיעה להסדר עם הימנותא כדי שנושה זה לא יגיע לערבים והבטיחה להפסיק הסדר זה לכשנודע לה כי מדובר בהסדר אסור. 9. כמו כן אין מחלוקת כי בפסק הדין שניתן בו ביום אשר הכריז על החייבת פושטת רגל נאמר במפורש כי אכן החייבת ביצעה תשום אסור לנושה הימנותא ונאמר במפורש כי מדובר במחדל הניתן לתיקון אף בנוגע לסכומים ששולמו לאותו נושה בעבר. וכך נאמר בפסק דינה של כב' השופטת פוקס מיום 5.4.2011: "אשר לתשלום אשר שולם במהלך הליך פשיטת הרגל לנושה אשר הלכה למעשה הגיש תביעת חוב ברת תביעה בהליך, אף אני מתרשמת כי החייבת עשתה זאת בחוסר ידיעה ועל כן איני רואה בסיבה זו כדי לבטל את ההליך, מה גם שניתן לתקן המחדל מכאן ולהבא, וגם לעבר בדרך של פנייה לנושה להחשיב את הסכומים אשר נגבו, חרף צו הכינוס". ג. הראיות 1. כאמור אין מחלוקת כי פרעון חובה של החייבת לנושה הימנותא נעשה בדרך של מסירת 19 שיקים שנמסרו לב"כ הנושה כשהם משוכים על ידי אם החייבת וחתומים על ידה. העתקי צילומים של שיקים אלו צורפו לתגובת ב"כ הנושה, הימנותא לבקשה. 2. מעדות החייבת בפני עולה כי: I החייבת היא זו שהגיעה להסדר עם ב"כ הנושה הימנותא. (ראה עדותה עמוד 5 לפרוטוקול ישיבת יום 12.2.2012). II החייבת שילמה התשלומים הנדרשים על פי הסדר החוב שהושג עם ב"כ הימנותא בדרך של החזרת כספים לאמה אשר מסרה לב"כ הנושה השיקים רק משום שלחייבת עצמה לא היה במועדים הרלוונטים פנקס שיקים. ראה עדות החייבת עמוד 6 לפרוטוקול. III ממועד בו חדלה החייבת להשיב לאמה הכספים הנדרשים לכיסוי השיקים אותם מסרה החייבת לב"כ הימנותא לא נפרעו השיקים ואלו חוללו ובפועל לא בוצע תשלום נוסף כלשהו על חשבון חובה של החייבת להימנותא. ללמדך כי אם החייבת עצמה לא שילמה מכספיה תשלום כלשהו לנושה הימנותא. 3. מעדות אם החייבת בפני עולה במפורש כי כספים לכיסוי שיקים אותם מסרה אם החייבת לב"כ הימנותא היו כספים של בתה החייבת. ראה לעניין זה עדות אם החייבת עמ' 7-8 לפרוטוקול. 4. עוד אין מחלוקת כי מעדויות החייבת ואמה בפני עולה כי הכספים ששולמו לב"כ הימנותא שולמו לאחר שהוצא צו כינוס לבקשת החייבת ולאחר שב"כ הימנותא היה מודע להליכי הפש"ר שמנוהלים בתיק דנן לבקשת החייבת. מעדות אם החייבת בפני עולה כי ב"כ הנושה הימנותא טען שאין להפסיק ביצוע התשלומים על פי הסדר החוב למרות קיומם של הליכי פשיטת הרגל. ד. דיון 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי לעניין ולאחר שהאזנתי לעדויות שהושמעו בפני והתרשמתי מהם דין הבקשה להתקבל לטעמי. 2. ראשית אציין כי בפועל לא היה עוד צורך בדיון בבקשה דנן משזו הוכרעה כבר בפסק דינה של כב' השופטת פוקס מיום 5.4.2011 שם נאמר במפורש: "אשר לתשלום אשר שולם במהלך הליך פשיטת הרגל לנושה אשר הלכה למעשה הגיש תביעת חוב ברת תביעה בהליך, אף אני מתרשמת כי החייבת עשתה זאת בחוסר ידיעה ועל כן איני רואה בסיבה זו כדי לבטל את ההליך, מה גם שניתן לתקן המחדל מכאן ולהבא, וגם לעבר בדרך של פנייה לנושה להחשיב את הסכומים אשר נגבו, חרף צו הכינוס". 3. זאת ועוד עדויות החייבת ואמה בפני היו ברורות ומהם עולה בברור כי החייבת היא זו ששילמה את התשלומים על פי הסדר החוב שהושג עם ב"כ הנושה, לאחר שהוצא צו כינוס לבקשת החייבת. 4. החייבת ואמה הסבירו כי עצם מתן שיקים על ידי אם החייבת לא היווה תשלום הסדר החוב ואלו נתנו רק משום שלחייבת עצמה לא היו שיקים. הובהר בעדות שבפני כי הובהר מראש שהחייבת עצמה תעביר לאמה הכספים הנדרשים לתשלום הסדר החוב ולפרעון שיקים שנמסרו על ידי אם החייבת לב"כ הנושה באופן שבו בפועל לא תשלם אם החייבת בר על חשבון השיקים אותם מסרה. 5. ראיה לנכונות האמור לעיל ניתן ללמוד מן העובדה הפשוטה כי במועד בו חדלה החייבת להעביר לאמה כספים לכיסוי הסכומים האמורים בשיקים אותם מסרה אם החייבת לב"כ הנושה, לא נפרעו יותר שיקים אלו, ולא שולם סכום כלשהו על חשבון החוב. 6. תמיכה נוספת במסקנתי הנ"ל יש ללמוד מהודאת החייבת בחקירתה ובדיון בבית המשפט עובר למתן פסק דין המכריז עליה פושטת רגל כי אכן בטעות ומחוסר ידיעה היא הגיעה הסדר חוב עם נושה מחוץ להליך ושילמה לו סכומי כסף. העובדה כי ב"כ החייבת חזר בו בסיום שמיעת הראיות בתיק זה מהסכמתו לבקשה אין בה די לפגום בתקופת הודאת החייבת במעשיה. זאת משום שחזרת ב"כ החייבת נבעה מהבנת החייבת כי החלטה הנעתרת לבקשת הנאמן עלולה להביא לחידוש ההליכים כנגד הערבה גב' הובר דבר אותו ביקשה החייבת למנוע. 7. מכל האמור לעיל עולה כי הוכח בפני שהחייבת הגיעה להסדר עם אחד מנושיה מחוץ להליך מסגרתו שילמה לנושה כספים וזאת לאחר שאולצה לעשות כן בשל רצונה למנוע המשך ליכים בהם נקט ב"כ הנושה כנגד צד ג' אשר שמשה ערבה לחובות החייבת. בכך הוכיחו בנפי כל היסודות הנדרשים על פי סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) ש"ם - 1980 ובהתאמה דין בקשת הנאמן להתקבל. ה. סיכום אשר על כן אני נעתרת לבקשת הנאמן ומורה לנושה באמצעות בא כוחו לרשום לקופת הכניסו כל הכספים שקיבל הנושה במסגרת הסדר החוב אשר הושג לפרעון חובות החייבת לנושה זה, הימנותא בע"מ. כן ישיב ב"כ הנושה לנאמן כל השיקים העתיקים המצויים בידיו ואשר נמסרו לו במסגרת הסדר החוב שהושג. הנושה, הימנותא בע"נ ישלם הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪. תשלום זה מוטל על הנושה לאור תוצאות ההליך, בשל התנהלותו בהליך ובחירתו לקיימו ולקיים ישיבה לשמיעת עדויות עדים רלוונטים. הטלת הוצאות בגין ניהול ההליכים בבקשה זו אינה חלק מחוב החייבת לנושה להם ערבה הערבה.נושהפשיטת רגל