מעשה בית דין בדיני עבודה

תקנה 45 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 שעניינה דחייה על הסף, קובעת כדלקמן: "(א)בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לדחות על הסף תובענה נגד נתבע מאחד הנימוקים האלה: (1)מעשה בית דין (2)חוסר סמכות (כל נימוק אחר שעל פיו סבור בית הדין שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע". הכלל הדיוני של מעשה בית דין נועד לייעל את הדיון המשפטי, למנוע הכרעות סותרות והתמשכות ההליכים ואף למנוע הטרדת בעל דין בהתדיינויות חוזרות ונשנות. לכלל זה שני פנים: השתק עילה, שלפיו מקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה; והשתק פלוגתא, שלפיו אם במשפט הראשון ניטשה מחלוקת בשאלה עובדתית מסוימת, שהייתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם במפורש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי דין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי זהות של שתי התביעות (ראו- אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (2005) 106. באשר להשתק עילה- בע"א 246/66 שמואל ורחל קלוז'נר נ' רנה שמעוני, פ"ד כב(2) 561 נדונה בהרחבה סוגיית מעשה בית דין, היקפה ותחולתה במשפט הישראלי. בהידרשו לענף של "השתק עילה", קבע הנשיא אגרנט: "מקום שהתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה". עוד נקבע לעניין מבחן זהות העילה בע"א 8/83 דן גורדון נ' כפר מונאש- מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797: "מבחן זהות העילה לעניין טענת מעשה בית דין רחב הוא, והעיקרון של מעשה בית יחול, גם אם שתי התביעות מבוססות על עילה שהיא רק זהה ביסודה אפילו בתביעה מאוחרת יותר נכללים פרטים ומרכיבים שלא פורטו בתביעה הקודמת". ככל שהעילה נדונה בהליך קודם, הרי היא נבלעת בפסק הדין ואינה קיימת עוד. התובע מושתק מלעורר אותה בהליך אחר. אם זכה התובע בתביעתו, העילה הובלעה בפסק הדין. אם נדחתה התביעה, מהווה פסק הדין מחסום בפני תביעה נוספת (המ' 521/72 יוספה לאון נ' מינה וייס ואח', פ"ד כז(2) 337). מעשה בית דיןדיני עבודה