פיצוי בגין הפסד זכויות סוציאליות

רכיב הפיצוי של זכויות סוציאליות מהווה חלק ממרכיבי הפיצוי בגין תאונת דרכים, בפרט לאחר כניסתו לתוקף בינואר 2008 של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957. בע"א 9079/04 אלון נגד לאופר עמד בית המשפט על דרך החישוב של ראש נזק זה, בהבהירו: "לחישוב הפיצוי לפי ראש נזק זה, יש להעמיד, זה מול זה, את הסכומים שנגרעו מן הנפגע כתוצאה מן התאונה לעומת הסכומים שהוצאתם נחסכה ממנו. בצד הזכות עומדים ההפסדים בגין ההפרש בין הפנסיה שהייתה אמורה להשתלם לנפגע מיום פרישתו מן העבודה (בהגיעו לגיל 67) ועד לתום תוחלת חייו, על פי נתונים סטטיסטיים מקובלים, לבין סכומי הפנסיה שישתלמו לו בפועל בשל התאונה. בצד החיוב, יעמוד "מחיר" צבירת הפנסיה שנחסך מן הנפגע בתקופה שראשיתה ביום התאונה, וסופה ביום שהיה צפוי לפרוש אלמלא התאונה. גורם זה, הכולל סכומים שנחסכו בעבר וסכומים שיחסכו בעתיד, מבטא את הסכום שנחסך מן התובע בתשלומים שהיה משלם לרכישת זכויות הפנסיה אלמלא התאונה. " פיצוייםזכויות סוציאליות