תקנון מצוי חוק המקרקעין

סעיף 77ג לחוק המקרקעין קובע ש"בית" יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק. סעיף 5(א) לתקנון המצוי קובע כדלקמן: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". סעיף 8 לתקנון המצוי עוסק במניין באסיפה וקובע שאסיפה כללית תחשב חוקית בהתקיים שני תנאים: האחד, נמסרה לכל בעלי הדירות הודעה בדבר קיום האסיפה ארבעה ימים לפחות לפני המועד. השני, באסיפה נכחו בעליהן של מחצית הדירות לפחות, בעצמן או על ידי בא כוחם. סעיף 12(א) לתקנון המצוי קובע שהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע ש"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". מינוי הנציגות מתבצע בהתאם להסדר שנקבע בתקנון המצוי, ועל פיו נבחרת הנציגות באסיפה כללית רגילה, בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל [ראו: יהושע ויסמן "דיני קניין", תשנ"ז-1997, עמ' 462].מסמכיםמקרקעיןחוק המקרקעין