בעל בית - חוק הגנת הדייר

סעיף 1 לחוק הגנת הדייר מגדיר, בין היתר מיהו "בעל בית" וכדלקמן: ""בעל בית" - מי שהשכיר נכס בשכירות ראשית, בין שהוא בעלו של הנכס המושכר ובין שאיננו בעלו, לרבות חליפיו של מי שהשכיר כאמור." ברע"א 7836/06 אסתר חבאני (הללי) נ' אטבליסמנט ניהול חברה זרה (מיום 1/2/07) [פורסם במאגרים המשפטיים] קבע כב' השופט א' רובינשטיין כדלקמן: "אשר לזכויותיה של המשיבה בחנות ולטענת העדר היריבות: אין בידי לקבל את טענת המבקשת בדבר העדר יריבות בין הצדדים, שכן המשיבה אינה בעלת החנות. סעיף 1 לחוק מגדיר 'בעל בית' כ"מי שהשכיר נכס בשכירות ראשית, בין שהוא בעלו של הנכס המושכר ובין שאיננו בעלו, לרבות חליפיו של מי שהשכיר כאמור" ... בע"א 112/70 די-יונג נ' סטרולוביץ, פ"ד כד(1) 679 נדונה הוראת סעיף 1. נקבע כי: "'בעל הבית' לעניין החוק אינו דוקא הבעל הרשום בספרי האחוזה, ולא דיני הקנין קובעים מיהו בעל הבית לענין זה. כדי להשיב על השאלה מיהו בעל הבית, אנו שואלים בראש ובראשונה, מי השכיר את הנכס, ואיש זה הוא בעל הבית הראשון, ואחת היא אם היה בעל הנכס אם לא ... הגדרת הדיבור 'בעל הבית' בסעיף 1 הנ"ל ניתקה כליל את יחסי בעל הבית ודייר מדיני הקנין, הן לגבי השכירות החוזית והן לגבי השכירות מטעם החוק" (שם, בעמ' 681). קביעה זו עוברת כחוט השני בהחלטותיהם של בתי המשפט, הדנים בתביעות בסוגית הדיירות המוגנת (ראו למשל ע"א (חיפה) 4071/96 לוי נ' הראל (לא פורסם) (הנשיא סלוצקי); ת"א (י-ם) 3192/96 כהנא נ' אברהם (לא פורסם) (השופט פרקש))...".דייר מוגן (הגנת הדייר)