הכרה בבעל מניות כעובד

בפסק דינו של בית הדין הארצי שניתן לאחרונה בתיק ע"ע 242/09, ויוריטה בע"מ נ' יוסף רז , מיום 13.5.12. תומצתה סקירת ההלכות בנוגע להכרה בבעל מניות כעובד החברה, שם נקבע, כמצוטט: " הכלל הוא שאין מניעה שבעל מניות בחברה ישמש במקביל גם כעובד שלה למעשה בימינו אנו כבר מדובר ב"חזון נפרץ במציאות הכלכלית הישראלית"". יחד עם זאת נקבע בעניין בלה ורי כי "יחסים מקבילים כגון אלה אינם הכלל, וקיומם מחייב אפשרות הפרדה מבחינת מהות הקשר המשפטי בין השניים". לפיכך, במקרה זה השאלה אותה יש לבחון היא האם בין המשיב למערערת התקיימו יחסי עובד - מעביד במקביל להיותו של המשיב בעל מניות במערערת. נקבע כי הנטל להוכיח שהתקיימו יחסים מקבילים כאמור מוטל על הטוען לקיומם של אותם יחסים. ההבחנה וההפרדה בין 'כובעיו' השונים של האדם - כעובד וכבעל מניות (או דירקטור), אינה פשוטה כלל ועיקר, ולעניין זה נקבע בעניין דננברג כך:   "הגבול בין חבר בתאגיד, העובד בתאגיד בתוקף היותו חבר (או 'בעל שליטה') לבין חבר העובד בתאגיד כ'עובד' והכנסתו היא 'משכורת', הינו לעיתים דק וגמיש, ומבחנים שונים משמשים כאמצעי עזר לסייע לשופט להכריע בעניין". בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לבחינת השאלה, האם בין בעל מניות (או דירקטור) לבין חברה שוררים יחסי עובד - מעביד, וביניהם בין היתר, היכולת להבחין בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לבין פעילותו כבעל מניות (או דירקטור); האוטנטיות של ההתקשרות הנוספת; האוטנטיות של תשלום השכר, ובכלל זה הפרופורציה בינו לבין התפקיד המבוצע; מכלול התנהגות הצדדים וכוונתם." ראה: דב"ע (ארצי) 3-60, עיזבון בלה ורי המנוח נ' ליאורווי בע"מ,פד"ע ו', 10 (1974) וכן ראה: ע"א 85/86, ישראל דננברג ואח' נ' שרה וולף ואח' פ"ד מב (3) 465 (1988) וראה בג"צ 4295/95, אהרון דב קמחי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נב (5) 773 (1998) וראה עב"ל (ארצי) 20182/97, המוסד לביטוח לאומי - יוסף צבי גרוסקופף, פד"ע לד 97 (1999). כמו כן, נפסק במסגרת פסק דין מוקדם יותר, כי ביצוע עבודה על ידי בעל מניות או מנהל עבורהחברה, אינו מצביע באופן אוטומטי על היותו של אותו בעל מניות או מנהל, עובד החברה: "מתן שירות בפועל לחברה על ידי בעל מניות או בעל תפקיד בחברה, כשלעצמו, אינו הופך אותם לעובדים של החברה".(ראה: דב"ע 401-02/97, המוסד לביטוח לאומי נ' ביברט ממרן ואח', פד"ע לג, 250). בפסקי הדין קמחי וגרוסקופף (בג"צ 4295/95, אהרון דב קמחי נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ"ד נב (5) 773 ועב"ל 20182/97, המוסד לביטוח לאומי נ' יוסף צבי גרוסקופף פד"ע לד 97) נקבעו ההלכות הבאות:  א. הכלל הוא כי דירקטור הפועל אך ורק במסגרת תפקידו בדירקטוריון ואפילו מקבל על כך משכורת, אינו נחשב כעובד הנתבעת. עם זאת, אין מניעה שדירקטור יתקשר עם הנתבעת בחוזה עבודה וניתן יהיה לראותו כבעל תפקיד כפול. נציג הנתבעת הפועל בשמה וכן עובד הנתבעת, אשר לו זכויות וחובות כלפיה.   ב. הנטל להוכיח כי דירקטור משמש גם כעובד הנתבעת, מוטל על הטוען לכך, לאור הנחת המוצא, כאשר בגיבוש הכרעתו עשוי בית המשפט להיעזר, בין היתר, בבירור כוונת הצדדים.   ג. הכלל הוא כי קיימת חזקה לפיה אדם הוא "עובד" חברה כאשר הוא מבצע עבורה עבודה תמורת "שכר", מוגדר על ידי הנתבעת כ"עובד" שלה ושולמו עבורו דמי ביטוח כ"עובד". לכלל זה נקבעו חריגים, לגביהם אין חזקה שהאדם הינו עובד הנתבעת ומי שטוען שהוא "עובד" עליו נטל ההוכחה, אחד החריגים הוא דירקטור בעל מניות ובעל שליטה בחברה.   דיני חברותבעלי מניותמניות