חובת המכרזים רשות מקומית

חובת עריכת מכרז בהתקשרות חוזית של רשות קבועה בסעיף 2(א) בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992. מדובר בחובה רחבה המתייחסת לכלל סוגי העסקאות המבוצעות על ידי רשות מינהלית (ע' דקל מכרזים (2004), כרך א', 205). בהתאם, קובע סעיף 197 בפקודת העיריות [נוסח חדש] את חובתה של עירייה לערוך מכרז פומבי לשם התקשרות לביצוע עבודה, ולפיו "לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי". חריגים לחובת עריכת המכרז נקבעו במסגרת תקנה 3 בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987. אחד החריגים המעוגן בתקנה 3(8) קובע, כי העיריה אינה מחויבת בעריכת מכרז פומבי כאשר החוזה בו היא עתידה להתקשר הינו חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע או מומחיות מיוחדים או כזה המצריך יחסי אמון מיוחדים. מאחר ומדובר בהוראה המהווה חריג לכלל בדבר חובת עריכת מכרז, קבעה הפסיקה כי יש לפרשו על דרך הצמצום (ראה עע"מ 6145/12 עיריית נצרת עילית נ' הרטמן (ניתן ביום 13/01/13). מכרזרשויות מקומיותחובת המכרזים