חובת רישום נוכחות עובדים

בע"ע 212/06 ימית א. בטחון (1988) בע"מ - אלי אפריים ואח' (ניתן ביום 12.11.08) התייחס בית הדין הארצי לעבודה, מפי השופטת לאה גליקסמן, בהרחבה, לחובותיו הרישומיות של המעביד, ולאי קיומן. שם נפסק כי למרות שבעבר אי ניהול פנקס שכר לא העביר את נטל הראיה למעביד (דב"ע נה/21 - 2 איזידור עבו - יעקב הרוש; לא פורסם, 12.3.96; דב"ע נה/3-193 זומרפלד - מלון זוהר בע"מ, ניתן ביום 13.5.96). אולם, שינויים הן בפסיקה והן בחקיקה מצדיקים בחינה מחדש של הלכה זו. נפסק כי: "כללו של דבר: לנוכח השינויים במגמת הפסיקה והחקיקה בעניין נטל הראייה להוכחת תביעות שעניינן מימוש זכויות מכוח חוקי המגן; לנוכח הצורך להבטיח כי העובדים מכל השכבות במשק יוכלו לממש את זכויותיהם על פי חוקי המגן; לנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים מחובות רישומיות ואי ציות לחוקי המגן, מן הראוי לתת ביטוי מעשי לנפקות המשפטית של הפרת המעביד את חובותיו הרישומיות, דהיינו חובותיו לנהל פנקס שכר, פנקס שעות עבודה ומנוחה, מתן אישורים לעובד וחובות אחרות החלות עליו על פי הדין. יש להחיל את ההלכה שנקבעה לעניין אי ניהול פנקס חופשה על אי קיום חובות רישומיות אחרות, דהיינו לקבוע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד כמתחייב מהוראות חוק, יועבר נטל ההוכחה למעסיק". נוסיף עוד כי בשנת 2008 תוקן חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) התשס"ח - 2008), ונקבע (בסעיף 26ב שבו) כי בהתקיים תנאים מסוימים יועבר נטל ההוכחה אל המעסיק, ועליו יהיה להוכיח כי העובד לא עמד לרשות העבודה בשעות העבודה הנוספות השנויות במחלוקת.שעות עבודה ומנוחה