עיכוב סנקציות בפסק בוררות

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא עיכוב סנקציות בפסק בוררות: 1. זוהי בקשה לביטול פסק בוררות (שהבורר מכנה "החלטה") שניתן על-ידי הבורר ביום 8.9.98 (ומצורף לבקשה כנספח א'), ולעיכוב כל ההליכים והסנקציות הנובעים מפסק זה, וכן להורות על עיכוב ביטול המכר שנקבע באותו פסק. 2. הבקשה לביטול פסק הבוררות מתבססת על סעיפים קטנים 3, 4 ו5- בסעיף 24 לחוק הבוררות. 3. הרקע לפסק הבוררות, לפי המסמכים שבפני, הוא כמפורט להלן. 4. א. ביום 8.9.94 (כנראה) נחתם הסכם בין המבקש למשיבים לפיו מוכרים המשיבים למבקש את דירתם בצפת תמורת 95,000 דולר (להלן - ההסכם). (צורף כנספח ג' לבקשה). ב. בהסכם נאמר כי הדירה עדיין בשלבי בניה (ברישא להסכם), וכי היא נקיה מכל שעבוד ביום חתימת ההסכם (ס' 2 א'). ג. בהסכם נקבע כי על המוכרים למסור את הדירה לקונה מיד עם השלמת השיפוצים הפנימיים והחיצוניים ולא יאוחר מיום 1.12.94, בכפוף להתחייבויות הקונה לפי ההסכם. (ס' 3 א'). ד. בס' 4 להסכם נקבע הסדר תשלומים לפיו 15,000 דולר שולמו במעמד החתימה על זכרון הדברים; 15,000 דולר משולמים במעמד חתימת ההסכם; 15,000 דולר ישולמו עם חלוקת הקירות הפנימיים; 15,000 דולר ישולמו עם גמר הטיח; ו- 35,000 דולר ישולמו עם השלמת כל הבניה ומסירת הדירה". ה. בסעיף 3 ג' להסכם התחייבו המוכרים במפורש "לשפץ את הדירה על פי דרישות הקונה". 5. מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה בבירור כי הדירה לא נמסרה לידי הקונה (המבקש) עד יום 1.12.94 כאמור בס' 3 א' להסכם, ואף לא עד היום. 6. מהחלטת הבורר מיום 5.1.97 (שצורפה כנספח ד' לבקשה) עולה כי באותו מועד עדיין היו מחלוקות באשר לשיפוצים שעל המוכרים לבצע בדירה לפי התחייבותם בסעיף 3 ג' להסכם, ומכאן ברור שבאותו מועד עדיין לא היה המבקש חייב בתשלום הסכום האחרון של 35,000 דולר. 7. א. ביום 26.3.98 הוציא הבורר "פסק בוררות", (נספח ב' לבקשה), בו קבע שהמבקש/הקונה הודיע לבורר כי אינו מוכן לקבל את הדירה ולשלם את יתרת תמורתה, אלא לאחר שימולאו כל דרישותיו, ואין בכוונתו להתחשב בפסקי הדין ובהחלטות. (לא נאמר בפסק מה היו פסקי הדין וההחלטות שהקונה החליט שלא להתחשב בהם, ואלה אף לא צורפו לבקשה שלפני, ואף לא נאמר מה דרישות הקונה שבקיומן הוא מתנה את תשלום מחיר הדירה). ב. בנסיבות אלו החליט הבורר כי אם הקונה מעוניין בקיום המכר - עליו להפקיד עד כ"ז בניסן תשנ"ח את הסכום של 35,000 דולר בנאמנות בידי ב"כ המוכר, או בחשבון בית הדין הרבני (שהבורר נמנה עליו), "וזאת לאור התנהגותו בדיון האחרון". לאחר שהקונה יפקיד את הסכום כאמור - יוציא הבורר החלטותיו בנושאים שנדונו כבר ויקבע מועד להמשך הדיונים. ג. עוד קבע הבורר (בס' ה' לאותו פסק), כי - "אם הקונה לא יפקיד את הסכום במועד, יבוטל המכר, המוכר יקבל בעלות מלאה על המבנה לאחר שיחזיר לקונה את הסכום שאינו שנוי במחלוקת הסכום הסופי שיהיה על המוכר להחזיר לקונה בהמשך לאחר בירור תביעות המוכר השונות". 8. ביום 8.9.98 הוציא הבורר החלטה (נספח א' לבקשה) בה ציין: "א... מכיוון שהקונה לא הפקיד את הסכום שחויב להפקיד בזמן שהוקצב לו ולמעשה לא עשה זאת עד היום, לפיכך תביעת המוכר מתקבלת והמכר בטל. המוכר יחזיר לקונה את הסכום ששילם לו, ויפקיד אותו חלק מהסכום שעליו יש לו טענות, בנאמנות בקופת ביה"ד עד לברור כל הטענות ההדדיות. ב. המוכר רשאי להשכיר את הנכס ועל הקונה יאסר להתקרב לדירה. צו זה הוא צו בורר וטעון אישור על-פי חוק הבוררות. ג. המוכר יגיש את תביעותיו לביה"ד בכתב והקונה יתבקש להגיב ולאחר מכן יקבע אם יש צורך בדיון נוסף על מנת לקבוע את גובה הסכום שעל המוכר להחזיר לקונה". 9. המבקש לא המציא לבית המשפט את שטר הבוררין בינו לבין המשיבים, שהסמיך את הבורר לדון בענינם, ומכאן שאינני יודעת מה היו ה- TERMS OF REFERENCE שעל הבורר היה לדון בהם. 10. כמו כן לא צרף המבקש את כל תיק הבוררות, דהיינו - את הפרטיכלים של הדיונים וההחלטות השונות של הבורר - שהוא מסכים או לא מסכים למלא אחריהם, על מנת שבית המשפט יוכל ללמוד מתוכם אם יש ממש בטענות המבקש בדבר משוא הפנים של הבורר. 11. אני מורה, איפוא, למבקש להמציא לבית המשפט תוך 15 יום את כל תיק הבוררות. 12. כמון כן אציין כי לא הוגשה עד כה בקשה לאישור פסק הבוררות הקובע שההסכם בטל. כפי שקבע הבורר עצמו - טעון פסק הבוררות שלו אישור בבית המשפט, על מנת שייכנס לתוקף. 13. בשלב זה (ועוד קודם שקיבלתי את תגובת המשיבים שאת תגובתם אבקש להלן), נראה לי כי יש בסיס לבקשת המבקש לעכב זמנית את כל ההליכים הנובעים מהחלטת הבורר על ביטול המכר, על מנת למנוע שינוי מצב קיים למצב בלתי הפיך. 14. א. נראה לי, לכאורה, שבפסק הבוררות מיום 26.3.98, אשר חייב את הקונה להפקיד 35,000 דולר קודם שהדירה נמסרה לרשותו - "קשר הבורר את העגלה לפני הסוסים". ב. להוראת ההפקדה אין בסיס בהסכם, והיא אינה אלא "עונש", לקונה בגין התנהגותו בדיון האחרון (כפי שהבורר כתב). ג. הקונה אינו חייב בתשלום 35,000 דולר אלא "עם השלמת כל הבנייה ומסירת הדירה", כקבוע בסעיף 4 ה' להסכם. ד. נראה לי כי אין מחלוקת שהדירה טרם נמסרה לקונה, וככל הנראה אף טרם הושלמו כל השיפוצים (אולי בשל חילוקי דעות בין הצדדים שטרם הגיעו לסיומם) - ועל כן טרם הגיע מועד התשלום האחרון, ומכאן שלא היה מקום להורות לקונה להפקיד את התשלום האחרון בידי גורם כלשהו "בגלל התנהגותו בדיון האחרון". ה. בהעדר סמכות להורות על הפקדת הסכום האחרון - הרי אי-ההפקדה לא התירה לבורר, לכאורה, לבטל את ההסכם בהחלטה מיום 8.9.98. ו. בהערת אגב אציין כי מסעיף ח' להחלטת הבורר מיום 5.1.98 עולה כי יש עיקול על הבית בו נמצאת הדירה נושא התביעה, ולכאורה יש בכך משום הפרת ההסכם מצד המוכרים, שהכריזו בסעיף 2 א' להסכם כי הדירה פנויה מכל שעבוד או עיקול ביום חתימת ההסכם. 15. נוכח האמור אני מורה על עיכוב זמני של ביטול הסכם מכירת דירת המשיבים למבקש, ועל עיכוב כל ההליכים והסנקציות הנובעים מכך. 16. ההמשיבים יודיעו לבית המשפט תגובתם לבקשה תוך 15 יום. 17. נוכח האמור בסעיף 14 להחלטה זו, אני מציעה למשיבים לשקול בחיוב מתן הסכמתם לביטול החלטת הבורר מיום 8.9.98, ובהתאמה - ביטול סעיפים ג' ד' ה' לפסק הבוררות מיום 26.3.98 (שהם הבסיס להחלטה מיום 8.9.98). 18. הצדדים יודיעו לבית המשפט תוך 30 יום אם מוסכם עליהם להמשיך בבוררות אצל אותו בורר, או אם יש להם הסכמה אחרת כלשהי בנוגע למחלוקות ביניהם (אולי אף הסכמה להשכרת הדירה לצד שלישי לתקופה קצרה - כדי שהדירה תניב בינתיים פירות שיופקדו בנאמנות). 19. אם לא תהיה הסכמה בין הצדדים כאמור בסעיף 18 לעיל - אקבע את התיק לדיון במעמד הצדדים.יישוב סכסוכיםבוררות