צו עשה זמני

מהו צו עשה זמני ? כשמדובר בצו עשה זמני הוא ניתן במשורה, משום שבמתן צו עשה יש לכאורה שנוי מהמצב הקיים (רע"א 338/88 חמיס נ' שטרן, פ"ד מג(4) 552, 555). זולת זאת והדבר חשוב במיוחד לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, סעד מסוג של צו עשה זמני (ציווי), יפגע קשות בחופש האישי שלו, יהווה התעמרות כלפיו, יפגע באינטרס הציבורי וגם יכביד על מערכת אכיפת החוק (ע"א 214/89, הנ"ל, שם, עמ' 854; ראה גם סעיף 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"ג1973-). עוד יש לזכור וזה נתון חשוב בתיק זה, ביחס לשני הסעדים המבוקשים, שאם פיצויים יכולים להיות סעד מספיק, אין הצדקה ליתן סעד זמני (וינוגרד, צווי מניעה, כרך א', עמ' 97; רע"א 3031/97 ארז שיווק והפצת סיגריות (1992) בע"מ נ' שמיע בע"מ, טרם פורסם, 4.6.97; ר"ע 40/87 אנטואן שוקחה ובניו בע"מ נ' בני ג'ורג' שוקחה בע"מ, פ"ד מא(3) 614, 616). הענקת סעד זמני מסורה לשיקול דעתו של הבית המשפט. במלים אחרות - סמכות לחוד ושיקול דעת לחוד (ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פ"ד מג(3) 840, 845). השאלה שיש לשאול היא האם יש מקום כבר בשלב זה של ההליך ליתן סעד זה, עוד לפני שנתבררה התביעה. בטרם יתן בית המשפט סעד זמני הוא ישקול מספר שיקולים: ראשית, האם לכאורה הוכיח התובע את זכותו שלמענה הוא מבקש את מתן הסעד המבוקש. שנית, גם אם הוכיח התובע לכאורה את זכותו, עדין אין הכרח ליתן צו מניעה זמני, כשבית המשפט סבור שאין צידוק להתערבותו לפני ברור המשפט. שלישית, יש לבחון את מאזן הנוחיות של הצדדים. נזקו של מי יהא גדול יותר אם ינתן או לא ינתן הסעד הזמני. השיקול האחרון הינו שיקול של נקיון כפיים, דהיינו האם המבקש פרט את כל המסכת העובדתית וכן האם השהה את פניתו יתר על המידה, שכן שתיקתו מעידה על כך שהענין לא היה כל כך דחוף (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, סעיפים 495-492, עמ' 618-613; ראה גם רע"א 5240/92 חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א-יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ, פ"ד מז(1) 45, 51-50; ע"א 901/90 נחמיאס נ' קולומביה סחר ותעשיה בע"מ, פ"ד מז(1) 252, 258; רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984) בע"מ, פ"ד מז(5) 165, 168). צוויםצו עשה