אי מימוש ההפקעה

דוגמא לפסק דין בנושא אי מימוש ההפקעה: עתירה לביטול הפקעה שנעשתה בשנת 1975 בטענה כי מטרת ההפקעה נזנחה. רקע בקצרה 1. העותרים הם שלושה אחים שהיו בעלי הזכויות בחלקה 29 בגוש 1035 (להלן: "החלקה"). בשנת 1975 החלה העירייה בהליך הפקעה של החלקה, ביחד עם חלקות אחרות, למטרת הקמת "שטח תיירות נופש וקיץ". בשנת 1980, הסתיים הליך ההפקעה והקרקע עברה לבעלות העירייה. עד היום, לא נוצל שטח החלקה למעט כ-9% ממנו לצורך כריית מנהרות הכרמל בחיפה. במהלך השנים, משנת 2009 ועד היום, פנו העותרים מספר פעמים למשיבות ודרשו לבטל את ההפקעה נוכח זניחת מטרת ההפקעה ושינוי המטרה. המשיבות דחו את הדרישה בטענה כי האזור כולו מתפתח בשלבים ופיתוח האזור טרם הסתיים. עוד אספר כי ביום 24/06/10 נערכה פגישה בין הצדדים ובמהלכה נבחנה האפשרות שהעותרים יגישו בקשה לפתח בחלקה בית מלון, אולם, בסופו של דבר, לא הושגה כל הסכמה בין הצדדים ועל כן הוגשה העתירה שבפנינו. בהערת אגב אציין כי העותרים סירבו ומסרבים לקבל את התמורה שנקבעה בגין הקרקע ואשר הופקדה בידי האפוטרופוס הכללי. 2. העותרים טוענים כי אי מימוש מטרת ההפקעה במהלך עשרות שנים מהווה הזנחה מופלגת ושיהוי בלתי סביר, המצביעים על ויתור על החלקה. לטענתם, זניחת המטרה ואי מימוש יעדי ההפקעה, מהווים עילה לביטול ההפקעה. העותרים טוענים עוד כי הפקעת החלקה פוגעת בלב ליבה של זכות הקניין של העותרים ואף פוגעת בכבודם בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לטענת העותרים, מחדלם המתמשך של המשיבות באי מימוש מטרת ההפקעה, גרם לכך שבמשך עשרות שנים לא זכו העותרים להנות מהחלקה או מפירותיה. לבסוף טוענים העותרים כי הנזק שעלול להיגרם להם באם לא תבוטל ההפקעה עולה באין שיעור על הנזק שיגרם לאינטרס הציבורי, אם בכלל, בגין ביטול ההפקעה. 3. לאור כל האמור, עותרים העותרים לקבוע כי הפקעת המקרקעין נעשתה שלא כדין; ולחילופין, להורות על ביטול ההפקעה, ולחילופי חילופין להורות על מתן קרקע חלופית ראויה או השבת שוויה הכספי הריאלי של החלקה. תגובת המשיבות 4. המשיבות טוענות כי במקרה שלפנינו לא נזנחה מטרת ההפקעה שכן עדיין חלות על החלקה התוכניות שאושרו בשנת 1975 ואושררו בשנת 1981 (חפ/1332 אשר ייעדה את האזור לתיירות נופש וקיץ וחפ/1332ג נועדה לחלוקת האתר לייעודי הקרקע בתחום מטרות התוכנית בתיירות, קיץ ונופש). עוד טוענות המשיבות כי האזור כולו נמצא בתנופת פיתוח, במהלך השנים הוקמו באזור מבני ציבור רבים ומתקני ספורט, לרבות בניית האצטדיון וייעוד שכונת מגורים בסמוך לו. 5. עוד טוענות המשיבות כי השבת הקרקע לעותרים לאחר שחלפו עשרות שנים ממועד ההפקעה, תחייב את המשיבה מספר 2 להכין תוכנית יחוד וחלוקה ולהשיב חלקות לבעליהם, ליורשיהם או חליפיהם שזהותם אינה ידועה ואין כל אפשרות לאתרם. לטענתן, השבת הקרקע לאחר 40 שנה היא משימה קשה עד בלתי אפשרית. 6. בהתייחס לחלקה הנדונה טוענות המשיבות, כי שטח החלקה נמצא באזור מוכרז כשטח עתיקות על ידי הרשות לעתיקות ועל מנת לנצל את השטח כולו יש צורך בחפירות שיבוצעו על ידי רשות העתיקות. לטענתן, אושר כבר תקציב העירייה למטרה זו ומודדים עוסקים במדידת השטח ונראה כי תוך מספר חודשים יתחילו בחפירות. בתום החפירות, יוקצו השטחים לצורכי ציבור. עד כה הוגשו בקשות להקמת מגרשי הוקי ופארק שלג בחלקה הנדונה (תצהיר משלים של גב' רחל בן אשר מיום 19.2.13). דיון 7. דין העתירה להידחות. ההלכה היא כי משהופקעו מקרקעין, מחויבת הרשות לממש את המטרה שעמדה בבסיס ההפקעה בשקידה ראויה ובמהירות סבירה. נקבע לא אחת כי שיהוי בלתי סביר במימוש מטרות ההפקעה עשוי להוות עילה לביטול ההפקעה והשבת המקרקעין לבעליהם המקוריים. 8. האם הוכיחו העותרים כי במקרה שלפנינו השתהתה העירייה במימוש מטרת ההפקעה באופן המצדיק את ביטול ההפקעה והשבת החלקה לעותרים? האם נזנחה מטרת ההפקעה? 9. הפקעת החלקה של העותרים נעשתה במסגרת סדרת הפקעות נוספות שנעשו אותה תקופה באזור הנדון בהיקף של למעלה מ- 1000 דונם (להלן - "השטח הכולל"). מטרתן של הפקעות אלה היתה לצרכי ציבור לצורך פיתוח האזור כולו למטרות תיירות, קייט ונופש וזאת על פי תוכנית חפ/1332 וחפ/1332ג'. 10. עיון בחומר הראיות מגלה כי הגורמים המוסמכים לרבות מוסדות התכנון פעלו במרץ במהלך כל השנים לניצול השטח הכולל שהופקע, תכנונו, פיתוחו, ובנייתו על מנת להגשים את המטרה לשמה נועדה הפקעתו. במסגרת זו הוקמו על חלקים מהשטח הכולל מבני ציבור רבים; מרכז הספורט "ספורטן"; מרכז אימונים מכבי חיפה; מגרשי אימונים אבירן; אכסניית נוער; מרכז טניס; כדורת דשא; מגרש אימון כדורגל; מרכז הקונגרסים; מרכז ספורט אתגרי; קניון חיפה, וקסטרא. ראו תצהירה של גב' בן אשר אליו צורף תצלום אוויר בו מצוינים ומפורטים השימושים שנעשו במסגרת חפ/1332 ו-חפ/1332 ג'. עיון בתצ"א מגלה כי האזור כולו נמצא בתנופת פיתוח ובניה. לא יכולה להיות מחלוקת אם כן, כי במהלך השנים שחלפו ממועד ההפקעה ועד היום נבנתה בניה מסיבית ביותר על חלקים נרחבים של השטח הכולל, תוך הגשמת המטרה הציבורית לשמה נועדה ההפקעה. 11. אומנם, בחלקה הנדונה טרם נעשה שימוש, ואולם אין בכך כדי ללמד על זניחת מטרת ההפקעה. על פי הפסיקה של בית המשפט העליון, יש לבחון את מימוש מטרת ההפקעה לגבי חלקה נדונה על רקע מימוש ההפקעה של מכלול שטח התוכנית, בהיות החלקה חלק ממתחם גדול שנועד כולו למימוש אותה מטרה, ובענייננו, לצורכי תיירות נופש וקיט. ראו: "...החלקה הינה אחת ממאות חלקות אחרות, בשטח של מאות דונמים, שהופקעו למטרה ציבורית אחת. במקרה כזה לא ניתן להתמקד בכל חלקה וחלקה כדי לברר אם אותה מטרה ציבורית נזנחה. יש לראות בשטח המופקע כולו "יחידת הפקעה" אחת למטרה אחת. כפי שאמר השופט אור בפסק דינו: "את מימוש מטרת ההפקעה לגבי החלקה יש לבחון לא בהתייחס לחלקה כשהיא עומדת לבדה. בהיותה חלק ממתחם גדול בשטח של למעלה מארבע מאות דונם, יש לבחון זאת על רקע מימוש ההפקעה של השטח הנדון כולו בהיות החלקה משבצת אחת המהווה חלק מתשבץ השטח כולו (ראה קמר, דיני הפקעת קרקעות, מהדורה רביעית בעמ' 158)... כשמדובר בחלקה המהווה חלק משטח גדול יותר שהופקע, יש לקבוע אם היה שיהוי אם לאו, בהתייחס לשטח כולו, כשברור מהנסיבות שמימוש ההפקעה ביחס לחלקה מיועד להתבצע באחד משלבי מימוש ההפקעה כולה". 10. בראותנו את השטח המופקע "יחידת הפקעה" אחת, לא ניתן לומר כי המשיבים זנחו את כוונתם להוציא לפועל את המטרה ציבורית שלשמה באה ההפקעה. הפעולות שבוצעו ומתבצעות כיום בהתאם לתכנית מלמדות על הליכה של עקב בצד אגודל, וגם שעתו של המתחם להגיע" (דנגצ 4466/94 מאזן חסן זכי נוסייבה נ' שר האוצר מיום 12.11.95). 12. והדברים יפים לענייננו - החלקה הנדונה היא אחת מחלקות רבות שהופקעו לצורך הגשמת המטרה הציבורית והכשרת האזור כולו למטרות תיירות קיץ ונופש. הסתכלות על כלל שטח התוכנית כיחידה אחת - "יחידת הפקעה" אחת, מחייבת את המסקנה כי לא ניתן לומר שהמשיבות זנחו את מטרת ההפקעה או שהן השתהו יתר על המידה במימוש מטרת ההפקעה. כאמור לעיל, הוכח כי ב"יחידת ההפקעה" נעשו ונעשות עבודות בניה ופיתוח בהיקף נרחב ביותר והאזור כולו נמצא בתנופת בנייה למטרות תיירות קייט ונופש. 13. למעלה מן הצורך אוסיף עוד, בהתייחס לחלקה הנדונה, כי קיימת מניעות לפתח את החלקה עקב היות החלקה בשטח מוכרז כשטח עתיקות על ידי רשות העתיקות, וכי בחודשים אלה אמורים להתבצע בחלקה עבודות חפירה מטעם רשות העתיקות. 14. סופו של דבר - לא הוכח כי העירייה זנחה את מטרת ההפקעה או כי שונתה מטרת התוכנית חפ/1332. משכך, לא נמצא בסיס לביטול ההפקעה ויש לדחות את העתירה. 15. בשולי הדברים אעיר כי יש לדחות את הבקשה לסעדים הנוספים הנתבעים על ידי העותרים, כמו קביעה שעצם ההפקעה נעשתה שלא כדין (לפני כ-40 שנה), או מתן חלקה חליפית/ פיצוי הולם - נוכח התיישנות, וחוסר סמכות עניינית. 16. בשים לב לכל האמור לעיל, העתירה נדחית. מצאתי לנכון שלא לחייב את העותרים בהוצאות עקב התנהלות העירייה בתיק זה והגשת תגובות לא רלוונטיות או לא שלמות, דבר שהביא לסרבול ההליך. קרקעותביטול הפקעההפקעה