דחיית בקשת הגנת דייר מוגן

דוגמא להחלטה בנושא דחיית בקשת הגנת דייר מוגן: 1. זוהי בקשתם של המבקשים, החייבים בתיק הוצל"פ 01-68498-09-9,ליתן להם רשות ערעור על החלטתה מיום 27.8.12, של כב' רשמת ההוצל"פ מירב כפיר. למרות שהעתק ההחלטה צורף לבקשה כנספח מס' 1 מציינים המבקשים כי בקשתם מתייחסת להחלטה מיום 9.9.12. העתק החלטה מיום 9.9.12 לא צורף לבקשה אף לא מצאתי בתיק ההוצל"פ החלטה ממועד זה, שכנראה מעולם לא נתנה ואין זה אלא טעות קולמוס בבקשה. מכל מקום החלטתי מתייחסת להחלטתה של הרשמת מתאריך 27.8.12, כפי שאף תגובת המשיב מתייחסת להחלטה זו. 2. בבקשה נטען כי בהחלטת הרשמת האמורה נדחתה בקשת המבקשים לקבוע כי עומדת להם הגנת דייר מוגן, ולכן אין לפנות אותם ולחילופין נדחתה בקשתם להסדרת דיור חלוף. המבקשים עותרים כי ביהמ"ש יקבע כי עומדת להם הגנת דיירות מוגנת ומשכך אין לפנות אותם מהנכס, ולחילופין להורות על סידור חלוף באופן שימשיכו להתגורר בנכס תקופה של חמש שנים. ראוי לציין כבר עתה כי הבקשה שבפניי ארוכה ומסורבלת באופן חריג, כוללת 117 סעיפים ולו נוסף תצהיר הכולל 113 סעיפים. הבקשה כוללת עניינים רבים שאינם רלוונטיים לבקשה שבפניי, כמו למשל ההליך האזרחי המתנהל בין הצדדים בבית המשפט, וכן מועלות טענות שכבר נדונו, טענות משוחזרות שהוכרעו בפסק דין סופי וחלוט. בקשה זו למתן רשות ערעור הינה המשך לבקשות ולערעורים האינסופיים של המבקשים שנראה כי מטרתם אינה אלא לעייף את המשיב ולדחות את הקץ. 3. המשיב הגיש תגובה מפורטת הכוללת 150 סעיפים וכן צורפו נספחים הרלוונטיים לבקשה ולתגובה. התגובה מתייחסת הן לבר"ע והן לבקשה לעיכוב ביצוע הפינוי שבקשו המבקשים עד להכרעה בבר"ע. הואיל והחלטה זו עניינה בבקשה למתן רשות ערעור, אין צורך בהחלטה נפרדת בבקשה לעיכוב ביצוע. המשיב סבור כי יש לדחות את שתי הבקשות, מהנימוקים המפורטים בתגובה, ולא אחזור כאן על הנטען בתגובה. 4. בבקשה שבפניי כורכים המבקשים שני עניינים שונים ונפרדים, האחד זכותם לדיירות מוגנת והשני זכותם לסידור חלוף, ועוד נטען כי שני העניינים עמדו בפני הרשמת להכרעה. לא היה ולא נברא. בפני הרשמת עמדה רק הבקשה לסידור דיור חלוף ולעניין זה נתנה החלטתה. אף חילופי התגובות והתשובות שקדמו למתן ההחלטה ואף הדיון בפני הרשמת ביום 5.7.12, עניינם היה דיור חלוף בלבד. במצב דברים נתון זה אף החלטתי מתייחסת לסידור הדיור החלוף ולא מעבר לכך, ראה נספחים ח.ט.י, י"א לתגובת המשיב. בתחילת ההחלטה הגדירה הרשמת את השאלה שעמדה בפניה כמשמעות חתימת המבקשים על שטר המשכנתא הכולל וויתור על הזכות לסידור חלוף, לרבות זכויות של דייר מוגן, בהתייחס לטענתם שלא הבינו את האמור בו. 5. ראוי לציין כי טרם מתן החלטת הפינוי קיימה הרשמת דיון במעמד הצדדים כשהמבקשים מיוצגים, בדיוק כפי הוראת סעיף 38 (א1) לחוק ההוצל"פ. תיקון 29 לסעיף 38 (ג) לחוק ההוצל"פ נכנס לתוקפו ביום 16.5.09, והינו צופה פני עתיד ומתייחס למשכנתאות שנחתמו ממועד זה ואילך. תיקון 29 כולל את סעיף 56 בדבר תחולת התיקון והוראות מעבר וקובע בסעיף קטן (ד) כי הוראת סעיף 38 (ג) יחולו גם על משכנתאות שנחתמו לפני התיקון באופן שלא יראו בשטר המשכנתא ככולל הגנה לחייב, והוא לא יהיה מוגן לפי סעיף זה (למרות כל מה שנרשם בשטר המשכנתא,אלא "... אם הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי לא הובהרה לחייב זכותו לדיור חלוף ומשמעות הוויתור עליה". 6. נטל הראיה על החייב להראות כי לא הובהרה לו זכותו לדייר חלוף ומשמעות הוויתור על הזכות כשטר המשכנתא. ככל שהחייב לא עומד בהרמת הנטל, לא יוכל ליהנות מההגנה של סידור חלוף. כאמור קיימה הרשמת דיון בטענה של דיור חלוף. ראה בספרו של המלומד בר אופיר "הוצאה לפועל הליכים והלכות", מהדורה שביעית עמ' 715 ואילך, ובהזדמנות זו גם לגבי ההלכה לפיה מי שחתום על מסמך משפטי ובכלל זה שטר משכנתא, מוחזק כמי שקרא, הבין והסכים לתוכנו, ובמיוחד כשהדבר נוגע לנכסיו, כדוגמת שטר משכנתא. 7. כפי שציינתי לעיל פעלה הרשמת בהתאם לדין וקיימה דיון פרונטאלי בו נחקר המבקש ואף הוגשו סיכומים, טרם שניתנה ההחלטה. בסמכות רשם ההוצל"פ לקבוע, ובכך הורחבו סמכויותיו לעניין זה, האם הרים החייב את הנטל והוכיח כי לא הובהרה לו זכותו לסידור חלוף ומשמעות וויתורו על זכות הדיור החלוף. מדובר בממצאים עובדתיים, בהתרשמות מעדים ובעניינים אלו לא תמהר ערכאת הערעור להתערב. לא מצאתי בבקשה בפני נימוקים של ממש מדוע יש לסטות מהכלל ולהתערב בהחלטת הרשמת שהתרשמה, בין היתר, שהמבקשת אישה משכילה והבינה משמעות ה וויתור עליו חתמה, ובמיוחד כאשר סעיף הוויתור מנוסח באופן ברור ובמילים מובנות לכל. הרשמת שהתרשמה מהעדים באופן בלתי אמצעי, קובעת שאיננה נותנת אמון בגרסתה של המבקשת ולא הראו המבקשים מדוע יש להתערב בהתרשמות ובקביעות על ידי ערכאה שלא שמעה את העדים ולא התרשמה מהם. 8. מקובלת עלי אף קביעת הרשמת כי סעיף הוויתור עונה על דרישות הפסיקה בהיותו מפורש וברור. בנוסף עומדת לרועץ למבקשים החזקה הלכאורית כי משחתמו על שטר המשכנתא הבינו על מה חתמו, קבלו הבהרות וחתימתם נעשתה בהכרה ובידיעה כי וויתרו על הזכות לדיור חלוף. משה סובל שלום ת"א למעלה מן הצורך עיינתי אף בפרוטוקול הדיון ואין לומר כי החלטת הרשמת מנותקת מהראיות שהיו בפניה באופן המצריך התערבות של בית המשפט. עוד אוסיף כי גם לו הייתי קובע כי עומדת למבקשים הזכות לדיור חלוף, לא היה בכך כדי לדחות או לעכב את הפינוי שכן הדיור החלוף לא חייב להיות דווקא הנכס הנמכר, ואף אין למבקשים הסבר כיצד הגיעו לסידור חלוף של חמש שנים. 9. מכל הטעמים שפורטו לעיל אני דוחה את הבקשה למתן רשות ערעור. המבקשים ישלמו למשיב הוצאות הבקשה בסך של 3,500 ₪.מקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)