עיכוב של שנתיים במסירת דירה

דוגמא לפסק דין בנושא עיכוב של שנתיים במסירת דירה: 1. תביעה כספית בעילה חוזית הוגשה בשל הפרת חוזה מכר דירה שבבעלות הנתבעים, בעיכוב למשך כשנתיים במסירת החזקה לידי התובעים מהמועד שנקבע בחוזה ובגין ליקויים חמורים שנמצאו בדירה עם מסירת החזקה בה. 2. קדמה לתביעה , תביעה אחרת שהוגשה ע"י התובעים בגין עסקת המכר שנידונה בבית משפט המחוזי בת.א. (ירושלים) 2586/08 (להלן - "ההליך הקודם"), לאכיפת החוזה ולפיצוי מוסכם משהופר החוזה באי העברת המסמכים הנדרשים להעברת הזכויות בדירה על שם התובעים וכן פיצוי בגין עיכוב במסירת החזקה בדירה. הנתבעים, הגישו תביעה שכנגד בהליך הקודם במסגרתה עתרו לביטול חוזה המכר, משלא שולם להם התשלום האחרון כמתחייב בחוזה. 3. בפסק הדין שניתן ע"י השופט י' שפירא בהליך הקודם, הורה בית המשפט על אכיפת חוזה המכר ונדחתה התביעה שכנגד להורות על ביטולו ונקבע כי התובעים, לא הפרו את החוזה הפרה יסודית שיש בה להביא לביטולו. בית המשפט הורה לתובעים להעביר לנתבעים את התשלום האחרון בסך של 145,000 $ בצירוף ריבית והצמדה מיום 30/04/07 והורה לנתבעים למסור את החזקה בדירה לתובעים עם ביצוע התשלום. בנוסף, הורה בית המשפט לתובעים להפקיד בנאמנות בידי ב"כ הצדדים סך של 10,000$ בשערוך כמובא לעיל שיועבר לנתבעים עם השלמת העברת הזכויות בדירה לתובעים בלשכת רישום המקרקעין או בחלוף חמש שנים ממועד חתימת חוזה המכר (פסק הדין צורף כנספח ב' לכתב התביעה). טענות הצדדים: 4. ביום 20.12.07 חתמו בעלי הדין על חוזה מכר (להלן - "החוזה", נספח ג' לכתב תביעה ) של דירה שבבעלות הנתבעים המצויה ברח' שמואל הנביא 34/7 א. בירושלים , הידועה גם כגוש 30090 חלקה 19/3 (להלן - "הדירה"). בהתבססם על פסק הדין בהליך הקודם טוענים התובעים כי הנתבעים הפרו את החוזה משלא מלאו אחר התחייבותם להעביר לידיהם את מלוא המסמכים הנדרשים לצורך העברת הבעלות בדירה על שמם ובאי מסירת החזקה במועד שנקבע בחוזה. לפיכך דורשים התובעים לחייב את הנתבעים לשלם להם את הוצאותיהם לשכר דירה לתקופת העיכוב במסירת החזקה בדירה, למשך 34 חודשים ועבור חודשיים בהם הם נאלצו לשפץ את הדירה שהתגלתה כחורבה בעת מסירתה. 5. בנוסף טענו התובעים כי נשאו בתשלומי הארנונה לדירה ממועד פנייתם לעירייה ביום 20/12/07 לצורך העברת הזכויות בדירה על שמם ועד מועד מסירת החזקה בדירה לידיהם ביום 18/02/10 בשעה שהיה על הנתבעים לשאת בארנונה עבור תקופה זו, בסך של 11,601 ₪. 6. הוסיפו התובעים וטענו כנגד ליקויים ונזקים שהתגלו בדירה, אשר נבעו מחבלה בזדון בדירה מצד הנתבעים ולא על פי מצבה במועד החתימה על החוזה. נזקיהם לפי עלות התיקון שהוערכה בחוות דעת של מהנדס מטעמם הם בסך של 285,708 ₪. למרות זאת, הועמדה התביעה בגין הנזקים בדירה על סך של 220,000 ₪ בלבד. 7. הנתבעים טענו כי התביעה בגין ליקויים ונזקים בדירה קנטרנית ודינה להידחות וכל תכליתה להביא להתעשרות של התובעים על חשבונם. הדירה נבנתה לטענתם לפני כ- 25 שנה והתובעים רכשו אותה מהם במצבה AS IS במועד החתימה על החוזה זאת לאחר שהתובעים, בקרו בה פעמים רבות, בדקו אותה ומצאו אותה מתאימה להם (כאמור בסעיף 3 לחוזה). הם לא בצעו שיפוצים בדירה במשך 25 שנה למעט סיוד הדירה אותו הם בצעו בעצמם (ולא ע"י בעל מקצוע), בפעם האחרונה 5 שנים לפני מכירתה לתובעים. לפיכך, אין לתובעים זכות לפיצוי בגין מצב הדירה. 8. לשיטתם, התובעים הביאו לדירה קבלן שיפוצים והתכוונו לשפץ אותה והתביעה , נועדה לממן את הוצאותיהם על חשבונם, שלא כדין. על כוונותיהם ניתן גם ללמוד מפנייתם לבנם (של הנתבעים- מ.ל.) להערכת עלות השיפוץ בהיותו קבלן שיפוצים שהוערכה, בסך של 50,000$ לפחות. לטענתם, הם התרו בתובעים כי מערכת המים החמים אינה תקינה ולאור מצב הדירה, הופחת סך של 50,000$ ממחירה במכירתה. בנוסף טענו הנתבעים כנגד משקל ורלוונטיות של חוות דעתו של המהנדס מטעם התובעים שבחן את מצב הדירה בהתעלם מהיותה דריה בת 25 שנים ולא דירה חדשה וממכירתה במצבה AS IS. 9. כנגד הדרישה לסעד כספי בגין דמי שכירות טענו הנתבעים כי קיים השתק פלוגתא בגין סעד זהה שהתבקש בהליך הקודם ונידחה ומבלי, שהתובעים בקשו פיצול סעדים. בית משפט קבע כבר בפסק הדין כי הם מלאו אחר חובתם בנוגע להעברת המסמכים לתובעים להעברת הבעלות, ככל שבידיהם להשיגם. הם עצמם, היו נכונים להעביר את החזקה בדירה לתובעים כבר ביום 30/04/08 אך נמנעו מכך לאור סירוב התובעים לשלם להם את התשלום האחרון כמתחייב בחוזה. לפיכך דין רכיב תביעה זה להידחות מטעם דיוני וכן דחייה לגופה. 10. לעניין הארנונה טענו הנתבעים כי היה על התובעים להימנע מתשלום הארנונה בעצמם ובמקומם כל עוד לא נמסרה לידיהם החזקה בדירה ואין להלין כנגדם בנדון. אילו נמנעו התובעים מתשלום הארנונה היה בידי הנתבעים לקבל הנחה בארנונה. לפיכך, אין להשית עליהם את ההוצאה לה טוענים התובעים ונשלח לתובעים בדיעבד שיק עבור ארנונה לפי חישוב אותו ערכו בעצמם , אשר לא ניפדה. דיון ומסקנות: מצב הדירה : 11. המחלוקת בנוגע למצבה של הדירה במועד מסירתה לידי התובעים היא בעיקרה בשאלת אחריות הנתבעים למצבה . אין חולק לעניין קיומם של חלק מהליקויים והפגמים בדירה כמתואר בחוות הדעת כי אם בשאלת קיומם עובר לחתימה על החוזה וכפועל יוצא, שאלת החבות לביצועם או לנשיאה בעלויות התיקון, משנמכרה הדירה במצבה . 12. התובעים, התקשרו בחוזה לפיו הדירה נמכרת להם במצבה במועד החתימה וחזקה עליהם שהכירו את תכנו של החוזה (ע"א 16/80 לולו נ. סלומון, פ"ד ל"ז (4) 70,73) ולא הכחישו כי ידעו על סעיף 3 בחוזה בו הוצהר כי הם רוכשים את הדירה "AS IS". מנגד, היטב היה ידוע גם לנתבעים על הצהרתם בחוזה כי הדירה במצב טוב ותקין וללא כל מום נסתר (סעיף 4 (א) לחוזה) והלכה פסוקה, כי קיימת חובת גילוי ומסירת מידע רלוונטי לצד השני (ע"א 230/80 פנידר נ. קסטרו , פ"ד ל"ה (2)213, 227 וסעיפים 39 ו- 61 לחוק החוזים (חלק כללי)). בנסבות אלו, נדרשתי לבחינת המסכת העובדתית בנוגע לנזקי הדירה, אם היו בדירה במועד החתימה על החוזה ולסיווג הנזקים אם הם כתוצאה מבלאי סביר או שמא, נגרמו בהיעדר תחזוקה ולו גם מינימלית של מערכות וחלקים בדירה, כדי למנוע נזקים או החמרה של נזק קיים כמתחייב בסעיף 7(א) לחוזה "לשמור על הדירה". 13. שמעתי את עדותו של התובע בנוגע למצב הדירה ותצהירה של התובעת הוצא משהודיעה כי לא תעיד. מעדותו ומתצהיר תשובותיו לשאלון אני למדה כי הוא ביקר בדירה 5 פעמים עובר לחתימה על החוזה וכי באחד מביקוריו , התלווה אליו חבר המתמצא בשיפוצים. בנוסף הודה התובע כי הנתבעים, אפשרו לו להיכנס לכל חלקי הדירה (עמ' 35 שורות 14-17, 31-32). 14. התובע, אישר בחקירתו כי קיבל ,כגרסת הנתבעים, הצעת מחיר לשיפוץ הדירה מבנם של הנתבעים לפני החתימה על החוזה שהוערך ע"ס של 50,000 $ . למרות זאת לדבריו, הוא לא חשב כלל לבצע שיפוץ בדירה , לא קבל הצעות מחיר מקבלני שיפוץ אחרים כי אם לאחר מסירת החזקה בדירה ולנוכח מצבה החמור שהתגלה לו והכחיש כי אמר לבנם של הנתבעים, כי בכוונתו להרוס את הדירה (עמ' 36 שורות 5-8 ו- 18). רק לאחר שנמסרה לו החזקה בדירה, הוא הביא שיפוצניק ואדריכלית לדירה (עמ' 36 שורות 12-15). 15. אני מאמינה לגרסתו של התובע לפיה, לא היה בכוונתו מלכתחילה להרוס את הדירה ואם לא כן, לא ברורה ההקפדה של הקונים שהמוכרים יתחייבו לשמור על הדירה ולמסור את מתקניה (כדוגמת ארונות המטבח) אם אכן, התכוונו להרוס אותה כליל. יחד עם זאת, לא השתכנעתי מעדותו של התובע ומחוות דעת המהנדס, כי הדירה היתה טעונה הריסה כפי שנעשה בפועל בחלקים רבים של הדירה. אין להטיל על הנתבעים את מלוא עליות השיפוץ הכולל שבוצע ברמה גבוהה (כפי שניתן ללמוד מעיון בתמונות לאחר השיפוץ ומעדות התובע) בשים לב למכירת הדירה במצבה היא ולאור טיב ואופי חלק ניכר מנזקי הדירה בחוות הדירה, שאינם באחריות הנתבעים לפי הוראות החוזה. 16. לא השתכנעתי מעדותו של התובע כי הדירה הייתה במצב סביר מבלי שיידרש תיקון כלשהו לרבות סיוד הדירה, שלא נקבע בחוזה כי על הנתבעים לדאוג לסיוד. מצבה של הדירה לפי חוות דעת המהנדס גוכמן נבע בין היתר מחלוף שנים רבות ללא שיפוץ שלה לא אפשר מגורים סבירים, מבלי לבצע תיקונים בסיסיים. לפיכך, לא בכדי ברר התובע מה מחיר שיפוץ והביא עימו חבר המתמצא בתחום השיפוץ אותו הוא לא טרח להזמין לעדות על מנת לתמוך בגרסתו. אי הבאתו לעדות, מחזקת את גרסת הנתבעים בדבר מצבה של הדירה. לדברי התובע לפני שנחתם החוזה הדירה הייתה "מרוהטת ומסודרת במצב סביר" אך עם מסירתה , הייתה במצב שונה לחלוטין "סדום ועמורה" . לכן, הוא העביר לנתבעים מפרט על התיקונים הנדרשים (עמ' 37 שורות 13-19) ואף הזמין את ב"כ הנתבעים לחזות בדירה עם מסירתה לידיו עקב מצבה החמור (עמ' 29 שורות 9-10) אך בקשתו, לא נענתה. 17. מעדותו של יונתן עובדיה ומעדות הנתבע עולה כי העד, בנם של הנתבעים, היה מעורב במכירת הדירה . הוא, להבדיל מאביו, נכח בביקורי התובע בדירה לפני מכירתה. לדברי הבן, הוא תאר באזני התובע את מגרעותיה של הדירה ובהיותו קבלן שיפוצים, העריך את עלויות השיפוץ באזני התובע, אמנם ללא מפרט טכני (עמ' 46 שורות 18-33, עמ' 47 שורות 1-3) . איני מקבלת את גרסתו של העד , לפיה הציג בפני התובע את כל מגרעות הדירה. התרשמתי מעדותו, כמו גם מעדות התובע, כי הוא רק נתן רק הערכה כוללנית מבלי שהוכח כי טרח לציין אילו ליקויים ספציפיים קיימים בדירה. אילו כך נהג, צפוי שהיה דואג להבטיח את זכויות הוריו, להציג מצג נכון בחוזה בפרט, בנוגע למתקנים שהוזכרו בו מבלי שצויין כי אינם תקינים (סעיפים 2 , 4(א) לחוזה) . 18. אין אמנם באי עריכת רשימת ליקויים בדירה במסגרת החוזה כדי ללמד על היעדר פגם כלשהו בדה והיה בידי התובעים לבדוק אותה והוצהר כי בדקו אותה ומצאוה מתאימה למטרותיהם (סעיף 3 לחוזה ). נכונים הדברים, בפרט בנוגע לליקויים נראים לעין אשר סביר להניח והוכח בעדותו של מר גוכמן, כי נגרמו בחלוף שנים ארוכות ממועד בניית הדירה אשר ניכר לדבריו, כי לא עברה שיפוץ במרוצת השנים. 19. לפיכך, בהתחשב אי ביצוע שיפוץ ולו גם סיוד ע"י בעל מקצוע בדירה במשך מעל שני עשורים לפני מכירתה ומשנרכשה הדירה במצבה כפי שהיא, אין להטיל על הנתבעים את האחריות לביצוע מלוא התיקונים כאמור בחוות הדעת. שונים הדברים, בנוגע לנזקים שנוצרו לאחר מועד חתימת החוזה ולא מחמת בלאי סביר ובפרט היכן שהוצהר בחוזה, כי לא קיימים נזקים ולאור אחריות הנתבעים בחוזה, לשמור על הדירה במצבה במועד מכירתה (סעיף 7 (א) לחוזה). היעדר עבודות תחזוקה כלשהן בדירה ובמתקניה במשך כשנתיים ממועד חתימת החוזה עד מסירתה לתובעים, יש בה משום הפרה של החוזה ככל שיוכח כי נגרמו נזקים חדשים או הוחמר נזק קיים. 20. נדרשתי לבחינת הנזקים בחוות דעתו של המהנדס גוכמן , אחד לאחד, אם הם באחריותם של הנתבעים לפי החוזה .יוער כי אין בנכונותם של הנתבעים לגור בדירה שהוכח שתנאיה הפיזיים קשים בהזניחם אותה לאחר חתימת החוזה, כדי לפטור אותם מהתחייבותם בחוזה לשמור עליה. כך גם, ככל שיוכח קיומם של ליקויים נסתרים בדירה ובמערכות שלה לגביהן הצהירו כי הם תקינים, עליהם לשאת בעלות התיקונים שלהם. מנגד, אין התובעים רשאים להתעשר על חשבון הנתבעים למימון שיפוץ כולל ברמה גבוהה אותו בצעו על מנת להביאה לסטנדרט בנייה וגימור שלא היה בדירה במכירתה , משרכשו אותה במצבה כפי שהוא (ראו תמונות הדירה לאחר השיפוץ). אינסטלציה, כלים סניטריים ומערכות חמום מים: 21. מעיון בחוות הדעת של המהנדס גוכמן ומעדותו עולה כי היו ליקויים ונזקים במערכת האינסטלציה של מים חמים ושל מערכות חימום מים בדירה. גהנתבע הודה בעדותו כי לא היה בדירה זרם מים חמים תקין. "התקלחו עם זרימה חלשה" (עמ' 42 שורה 12) , הברזים לא פועלים וצריך להחליף דוד שמש ואין זרימה של מים חמים . מצב דברים זה, אינו כמוצהר בסעיף 2 לחוזה כי הממכר ומתקניו במצב טוב ותקין וכי "אין בממכר כל מום נסתר לפי ידיעת המוכרים " וכי הדירה כוללת "דוד שמש וחשמל לחימום מים" (סעיף 4 (א) לחוזה). לאור ההצהרות בחוזה שלא הציגו מצג נכון בנוגע למצב מערכות אלו בדירה אין בידי לקבל את טענת הנתבע לפיה, אין הוא אחראי לתקן זאת הואיל ו"זה מה שצריך לעשות לדירה שהיא לא משופצת" (עמ' 42 שורות 22-24) . נכונים הדברים בפרט, לאור התחייבותם למסור דירה עם מערכות חימום של מים (חשמל ושמש) מבלי שהודיעו כי אינן תקינות ומה רבותא לתובעים בקבלתם, במצבם זה. לפיכך אני קובעת כי הנתבעים אחראים לליקויים באינסטלציה ובמערכות החימום, של המים החמים ועליהם לפצות את התובעים בגינן. 22. התובעים הוכיחו בחוות דעתו של מר גוכמן , כי היו חסרים בחלק מהברזים והיו גם ברזים שבורים. אני מאמינה לגרסת התובע לפיה נזקי הברזים לא היו קיימים במועד חתימת החוזה מה גם, שקשה ליישב את האפשרות לשימוש בברזים ע"י הנתבעים במצבם זה, במשך שנתיים ויותר לפי גרסתם וסביר יותר להניח, כי הנזק נגרם בשלב מאוחר לאחר חתימת החוזה . בדומה לכך, הוכח בחוות דעתו ובעדותו של מר גוכמן כי צנרת המים במטבח היתה שבורה וגרמה לנזילה (סעיף 3 לחוות הדעת , עמ' 13-15 בפרוטוקול). אם אכן כגרסת הנתבעים (עמ' 44 שורות 29-30) הנזילה הייתה קיימת ובמשך שנים לפני חתימת החוזה, צפוי שהנזקים במטבח יהיו חמורים ממצבו במסירת החזקה בדירה (כגון: התפשטות הרטיבות לחלקים אחרים במטבח ובדירה, ריקבון בכל הארונות במטבח וכו'). כמו כן, לא סבירה גרסת הנתבעים לפיה הם עשו שימוש במטבח במצבו זה במשך שנים . 23. לאור האמור אני קובעת כי הליקויים באינסטלציה במטבח, נוצרו לאחר חתימת החוזה . בהיעדר חוות דעת נגדית מטעם הנתבעים ולפי אופי הנזק במטבח , שלא הוכח כי נבע מבלאי סביר האחריות היתה מוטלת על הנתבעים, לדאוג לביצוע התיקון . משלא עשו כן לפני מסירת החזקה בדירה לתובעים ואף לא בקשו לבצע את התיקונים בעצמם, גם לא לאחר שהתובע הודיע להם ולבא כוחם על אותם נזקים, עליהם לפצות את התובעים בגינם. 24. מנגד, התובעים אינם זכאים לפיצוי בשל מצב האמבטיה והאגנית משהוכח, בחקירתו של המהנדס גוכמן כי הבחין בסימני חלודה ולפי הודאתו שסביר שהליקויים הם כתוצאה מהחלודה (עמ' 13 שורות 2-14) ממנה אני למדה כי נזק זה התהווה ונוצר בחלוף שנים רבות ממועד התקנתם בדירה. איני מקבלת לפיכך את גרסת התובעים לפיה הם לא הבחינו נזק זה עובר לרכישת הדירה. אין גם בסיס עובדתי לטענתם בדבר גרימת נזק בזדון לדירה ע"י הנתבעים להבדיל, מהזנחתה בהיעדר תחזוקה לולו גם מינימאלית כפי שהוכח מעדות הנתבע. 25. בדומה לכך, לא הוכח כי הנתבעים גרמו נזק לרדיאטורים לאחר חתימת החוזה . מעדותו של מר גוכמן עולה כי נראו בהם סימני חלודה קשים המעידים, כי לא מדובר בנזק חדש וכי הוא ניראה לעין. לפיכך, אין הנתבעים אחראים לתקנו. שונים הדברים ביחס ליונקרס לא תקין במרפסת השירות אשר היה על הנתבעים לגלות לתובעים כי אינו תקין על מנת לסייג את הצהרתם בחוזה כי מתקני הדירה תקינים ומבלי שהוכח שהעירו על כך באוזני התובעים . 26. בחות הדעת של מר גוכמן לא הוצגו העלויות של כל רכיב ורכיב בנוגע למערכות לגביהם קבעתי כי הנתבעים אחראים להם ואף לא הוצגו קבלות בגין התיקון, שהוכח שבוצע ע"י התובעים במסגרת השיפוץ הכולל. לנוכח היקף הנזקים כמובא לעיל הטעונים רכישת חלקים חדשים כדוגמת :צנרת, דוד חשמל ודוד שמש, חלקים לברזים והצורך בביצוע התיקונים והתקנה חדשה ע"י בעלי מקצוע (שרברב וחשמלאי) ובהיעדר חוות דעת נגדית, אני מעמידה את הפיצוי לפי הערכתי על סך כולל של 10,000 ₪. עבודות מסגרות: 27. מהעדויות עולה כי התגלו נזקים בדלת הכניסה, בחיפוי קרוע בחלקה התחתון בציר פגום שלה (עמ' 11 שורות 25-30) ואין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה זה היה מצבה במשך שנים ולפני חתימת החוזה. יחד עם זאת, הוכח כי ניתן היה לתקן את הדלת ואין לתובעים להתעשר על חשבון הנתבעים בהחלפת הדלת לדלת חדשה מה גם, שלא הוצגו קבלות ע"י התובעים. לפיכך, אני מעמידה רכיב נזק זה על סך של 1,000 ₪ בלבד. 28. נדחית הדרישה לפיצוי בגין מצב הצביעה של הסורגים שכן, הוכח בעדותו של הנתבע ובחקירתו של מר גוכמן כי הסורגים, לא נצבעו במשך 15 שנה ( עמ' 12 שורות 5-12). לפיכך ומשלא הוכח כי הנתבעים גרמו נזק לסורגים אין להטיל עליהם את הוצאות התיקון בפרט, משהיה בידי התובעים להיווכח בדבר מצבם, לפני רכישת הדירה. חיפוי וקרמיקה: 29. התובעים, לא הרימו את הנטל להוכיח כי אריחי קרמיקה נעקרו ממקומם ע"י הנתבעים או כי הם נשברו לאחר מועד חתימת החוזה. התובעים, לא נכחו בדירה בשעה שנגרם בה לפי טענתם נזק במזיד (עמ' 17 שורות 1-25). סביר יותר להניח, שמדובר בנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בדירה במשך עשרות שנים ללא תחזוקה ושיפוץ ויכול, שייגרמו נזקים באריחים מחמת שימוש של משפחה ברוכת ילדים בדירה. כמו כן, נדחית הדרישה לפיצוי בגין רמת התקנת האריחים (חללים ריקים מתחתם , חיפוי ירוד) אשר אינו באחרות הנתבעים משנרכשה הדירה במצבה היא. למרות זאת, עם עקירת ארון, היה על הנתבעים להתקין אריחים בחלק מהקיר שנותר חשוף בפרט, משלא הודיעו לתובעים כי אין חיפוי במיקום זה ולא היה בידי התובעים להבחין בקיר, אותו הסתיר הארון. אני מעמידה את הפיצוי בגין רכיב זה בסך של 500 ₪ בלבד , בהתחשב במס' אריחים חסרים ובעלות העבודה . מתקני חשמל: 30. לפי הוראות החוזה הדירה לא נמכרה עם הנברשות שהיו מותקנות בה. ככל שהוסכם על מכירת הדירה על נברשותיה כגרסת התובע , צפוי היה שידאג לרשום זאת בחוזה כפי שנעשה לגבי ארונות מטבח ולא הוכחה הסכמת הצדדים בנוגע להעברתם כחלק מהממכר. מנגד, לא עמדה לנתבעים הזכות לפי החוזה לשנות ממצב הדירה במסירתה ללא בתי מנורה, מנורות שבורות, מפסקי חשמל שבורים וליקויים בחלק מחיבורי החשמל עד כדי מפגע בטיחותי (סעיף 5 לחוות הדעת, עמ' 44 שורה 16 לפרוטוקול). איני מקבלת את גרסת הנתבעים לפיה מדובר בנזק שנוצר לפני חתימת החוזה ולא סביר כי המשפחה , הכוללת ילדים ונכדים, גרה בתנאים אלו (עמ' 18-19). בחוות דעת המומחה לא נרשם פירוט מס' החלקים הפגומים ועלות העבודה כי אם עלות כוללת. לאחר שבחנתי את עדות המומחה ואת חוות דעתו אני מעמידה את הפיצוי בסך כולל של 3,000 ₪. עבודות טיח וסיוד: 31. מחוות דעת המהנדס ומעדותו עולה כי בחינת מצב הטיח בדירה נעשתה לפי נתוני דירה חדשה ובהתעלם מהיותה בת 25 שנה וללא עבודות סיוד ע"י בעלי מקצוע במרוצת השנים. עסקינן בליקויים בהם ניתן להבחין בנקל ומשלא הבטיחו התובעים בחוזה כי הדירה תימסר לאחר סיוד, אין לחייב את הנתבעים בגינם. יתירה מכך, עסקינן בגימור צבע וטיח ברמה נמוכה לפי חוות הדעת אך לא הוכח כי היה שינוי ברמת הגימור ממועד חתימת החוזה עד מסירת הדירה. לפיכך, אין להשית על התובעים את כלל תיקוני הטיח והתביעה של הדירה, משל היתה דירה חדשה ובכך, להשביח את הדירה על חשבון הנתבעים. 32. שונים הדברים, ביחס לחורים בקירות וטיח חסר ונזק כתוצאה מעקירת חיפוי עץ וריהוט, עם מסירת הדירה וכתוצאה מהעברת תכולתה לדירה חדשה אותה רכשו הנתבעים (עמ' 20 , עמ' 44 שורות 5-9 , סעיף 6 לחוות הדעת). אני מעמידה את הפיצוי בגין עלות ביצוע תיקונים אלו בסך של 1,500 ₪ בלבד על מנת למנוע התעשרות שלא כדין של התובעים בגין סיוד כולל של הדירה שהוכח, שלא סוידה במשך 5 שנים עובר לחתימת החוזה. הריצוף בדירה: 33. הדירה נרכשה במצבה במועד חתימת החוזה ונדחית הדרישה לפי חוות דעתו של המהנדס גוכמן בנוגע לצורך בהחלפת הרצוף בכל הדירה עקב שפועים לא נכונים, הבדלי גוון וטקסטורה. לא עסקינן בדירה חדשה ויש לתהות על חוות הדעת, שהתעלמה מנתון חשוב זה כמו גם מהוראות החוזה שהיה מקום להתחשב בהם בהערכת העלויות. מטבע הדברים, לא נעשה שינוי בריצוף ובתשתית עליה הונח הריצוף ולא הוכח כי נעשו שינויים בריצוף או כי נגרם לו נזק בזדון, ממועד חתימת החוזה ואילך. כמו כן, התובעים לא עמדו בנטל להוכיח כי לא היה ריצוף שבור בדירה במועד חתימת החוזה. לאור זאת, אין הנתבעים אחראים למצב הריצוף ונדחה רכיב תביעה זה. אלומיניום ואבן: 34. הוכח בחוות דעתו של מר גוכמן (סעיף 8 לחוות דעת ועדותו עמ' 22) והדבר לא ניסתר בעדות הנתבע כי הדירה נמסרה לתובעים עם חלונות שבורים וכן תריסים לא תקינים ולא סביר כי זה היה מצבם, במועד חתימת החוזה לאור מגורי הנתבעים בדירה. מנגד, הנתבעים אינם אחראים לצביעת מלבני חלונות כי אם לתיקון בלבד של מלבן אחד שבור. אני מעמידה את הפיצוי בגין מצב החלונות והתריסים ע"ס של 2,000 ₪, כולל עבודת ההתקנה. 35. נדחית התביעה בגין עבודות אבן ונסורה, הנוגעים לליקויים אסתטיים ושיפועים שהנתבעים אינם אחראים להם לאור הוראות החוזה. כמו כן, היה בידי התובעים להבחין בחורים באבן במעמד חתימת החוזה וככל שהוחמר מעט מצבו, הדבר נבע מבלאי סביר ולא הוכח כי נגרם בזדון ע"י הנתבעים. 36. איני מחייבת את הנתבעים בגין עבודות נגרות אשר נכללו בפרק הערכה כספית בחוות הדעת (עמ' 12 לחוות הדעת) בסך של 50,000 ₪ מבלי שניתנה הערכה כלשהי בנוגע לליקויי נגרות והמומחה, לא ביקש בפתח עדותו להבהיר את החסר או להשלים את הערכתו. 37. הפיצוי שהושת לעיל על הנתבעים, ישולם ללא תוספת מע"מ לאור עדותו של התובע ממנה לא הוכח כי ההתקשרות עם קבלן השיפוצים , שלא התייצב להעיד, כלל מע"מ ובהיעדר קבלות. כמו כן, איני מורה על חיוב בפיצוי בגין עלות פיקוח הנדסי (כאמור בסעיף 9.1 לחוות הדעת) משלא הוכח כי היה פיקוח הנדסי, בהיעדר חוזה עם מפקח או אדריכלית וכן היעדר קבלות בגין פיקוח הנדסי, שיבססו את הדרישה בנדון. הוצאות לשכר דירה: 38. סעד כספי נוסף שהתבקש הוא בגין הוצאות התובעים לדמי שכירות למלוא תקופת האיחור במסירת הדירה, מהמועד שנקבע בחוזה. הנתבעים, טענו להשתק פלוגתא ומעשה בי-דין עקב ההליך הקודם. ברע"א 1041/97 סרור נ. נעלי תומרס בע"מ נקבע: "הדוקטרינה של "מעשה בית דין" מושתת על עקרון סופיות הדין ובמסגרתה אפשר להבחין בשני כללים עיקריים, "השתק עילה" ו"השתק פלוגתא", השתק עילה, מקיים מחסום דיוני בפני כל תביעה נוספת בשל אותה עילה, מקום התביעה הנדונה לגופה והוכרעה ע"י בית המשפט המוסמך". 39. בסעיף 18 לכתב התביעה בהליך הקודם, דרשו התובעים סעד של אכיפה ובנוסף, סעד כספי בגין הוצאות לשכר דירה כמו גם פיצוי מוסכם. הנתבעים, הכחישו בכתב ההגנה בהליך הקודם, את חבותם בפיצוי בגין שכר דירה וטענו, כי פעלו בשיתוף פעולה עם התובעים כמתחייב בחוזה לקידום העברת הזכויות והיטב היה ידוע לתובעים, כי צפויים קשיים ברישום הזכויות. לפיכך טענו להעדר אחריות שלהם להוצאות לשכר דירה בפרט משהפרו התובעים את החוזה באי ביצוע התשלום האחרון. בכך, גרמו התובעים לעיכוב במסירת החזקה שהותנתה בביצוע התשלום האחרון. 40. אין בידי התובעים להטריח את הנתבעים ואת בית המשפט לדון פעם נוספת בעילת תביעה בפני בית משפט זה שנידונה כבר בהליך הקודם , בניסיון לשנות את קביעת בית המשפט שדן באותה עילה ובין אותם בעלי דין (ע"א 360/99, יצחק בחר ואח' נ. דיור בנין ופתוח בע"מ, פ"ד כה 4) 18). בפסק הדין מפי כב' השופט י' שפירא, נדחתה טענת הנתבעים בדבר הפרה יסודית של החוזה ע"י התובעים בפרט משלא הודיעו לתובעים על "סיבוך משנה" הכרוך ברישום אישורים ע"ש הקבלן ולא ע"ש החברה שנרשמה כבעלים בבניין שגרם לעיכוב נוסף והכבדה על העברת הדירה ע"ש התובעים. בנוסף נקבע כי הנתבעים, למרות התחייבותם בחוזה, לא דאגו להמצאת האישורים לצורך העברת הזכויות כי אם התובעים טפלו בכך (סעיף 6 לפסק הדין). בפסק הדין הורה בית המשפט על אכיפת חוזה המכר שנקבע כי הוא שריר וקיים למרות הודעת הביטול ששלחו הנתבעים ונדחתה, התביעה שכנגד להורות על ביטולו. מנגד, נדחו התביעות לסעד כספי ובית משפט לא הורה על חיוב הנתבעים בהוצאות התובעים לדמי שכירות ואף לא נתנה רשות לפיצול סעדים. מנגד, הורה בית המשפט לתובעים להעביר לנתבעים את התשלום האחרון לפי החוזה (למעט סכום נמוך שהופקד בנאמנות) כתנאי להעברת החזקה בדירה לידיהם ונקבע כי אם לא יבוצע התשלום האחרון במועד , ללא קשר להמצאת המסמכים, ) כאמור בסעיף 8 (1) לפסק הדין, יהיו הנתבעים , דווקא, זכאים לפיצוי מוסכם בסך של 37,000$. הדבר מתיישב עם הקביעה בסעיף 5 לפסק הדין כי החובה למסור את החזקה בדירה כרוכה ומותנית בהעברת התשלום האחרון. בהתאם לכך נדחתה התביעה לפיצוי מוסכם או לחיוב בהוצאות לדמי שכירות והתובעים לא ערערו על פסק הדין. 41. לאור האמור מתקבלת טענת הנתבעים לקיומו של השתק פלוגתא בנוגע לשאלת חיוב הנתבעים בהוצאות התובעים לדמי שכירות. יתירה מכך, הוכח כי הדירה נמסרה לתובעים במועד שנקבע בפסק הדין בהליך הקודם, מיד עם בצוע התשלום האחרון ולפיכך, אין להטיל על הנתבעים את נזקי התובעים בנדון. כמו כן, בפסק הדין בהליך הקודם לא ניתנה לנתבעים רשות לפיצול סעדים. לאור האמור, נדחית התביעה לפיצוי לשכר דירה. 42. יוער, כי גם אלו התקבלה הדרישה לפיצוי לשכר דירה, הוכח כי התובעים התעכבו במשך חודש ימים מקבלת החזקה בדירה עד תחילת בצוע עבודות השיפוץ ולא הוכח, מה היה פרק הזמן בו בוצעו העבודות מה גם, שרובן אינן באחריות הנתבעים כי אם להשבחת הדירה לרווחת התובעים. ארנונה: 43. הנתבעים התחייבו לדאוג להעברת הזכויות בדירה על שם התובעים ( סעיף 5 לחוזה) ונקבע כי התשלום האחרון ישולם "בכפוף למסירת החזקה בדירה לקונה ולהמצאת המסמכים הדרושים לרישום הדירה בטאבו ע"ש הקונה, לרבות שטרי העברה חתומים ומאושרים, ייפוי כוח בלתי חוזר ואישורי עירייה..." (סעיף 6 (5) לחוזה). בנוסף ניתן לתובעים (כאמור בסעיף 5 לחוזה) ייפוי כוח בלתי חוזר להנחת דעתו של עוה"ד שלהם להעברת הזכויות בדירה על שמם. 44. בפסק הדין בהליך הקודם, נידונה שאלת האחריות למסירת האישורים לרישום הדירה . התובעים, גרסו כי היה על הנתבעים להמציאם והנתבעים, טענו מנגד בכתב ההגנה בהליך הקודם כי על התובעים להשיגם בעצמם ( סעיף 2 לפסק הדין). מכאן עולה כי לשיטת הנתבעים בהליך הקודם אין להלין כנגד התובעים שטפלו בענייני הרישום לרבות ברישום בעירייה שנדרש להעברת הזכויות בטאבו באופן שאינו מתיישב עם טענתם בפני, כנגד נשיאה באחריות מצד התובעים לטיפול בכך משהיה עליהם לאפשר להם לעשות זאת ובכלל זה, להסדרת הארנונה. בפסק הדין גם נקבע כי היה על הנתבעים להמציא את האישורים לתובעים להעברת הזכויות אך הם לא דאגו לכך לפי חובתם ( סעיף 6 עמ' 7 לפסק הדין). 45. עוד נקבע בפסק הדין כי הנתבעים, בטלו שלא כדין את החוזה ויש להניח כי עשו כן בשל כדאיות העסקה (לאור שינויים בשער הדולר) ומשנכחו לראות כי מאמצי התובעים להעברת הזכויות על שמם, עשויים להצליח. בכך הסתבר לנתבעים, כי יכול שעשו עסקה רעה משחשבו וכפי שנאמר בפסק הדין: "יתכן שמסיבות אלו מיהרו הנתבעים לדרוש את בטול החוזה אבל זכותם לבטל, שוב אינה עומדת להם. נראה אפוא, שהסיבה לביטול ההסכם נעוצה בכדאיות העסקה מנקודת מבטם של התובעים שכנגד וזו אינה מוכרת כעילה לבטול ההסכם" (סעיף 7 עמ' 8 לפסק הדין). לפיכך נקבע כי הקונים (התובעים) עשו את כל העבודה לקבלת האשורים למרות התחייבות הקונים (הנתבעים) לכך אשר נהגו בחוסר תום לב, כאשר בקשו לבטל את החוזה כאשר התובעים לא הספיקו לעשות זאת במועד (בסיפא של סעיף 6 לפסק הדין). 46. לפיכך, אין לנתבעים להלין כנגד התובעים בנוגע להסדרת הרישום על שמם בעירייה על מנת לקדם את העברת הזכויות, משלא טפלו בכך בעצמם לפי התחייבותם. היטב היה ידוע לנתבעים על פעולות התובעים בעירייה מבלי שהודיעו כי ידאגו לכך בעצמם לפי חובתם והתחייבותם בחוזה (בידיעתם על תשלום חוב קודם של החברה בעירייה , סעיף 8 לפסק הדין) . בנסבות אלו, נדחית טענת הנתבעים כנגד נשיאת התובעים בתשלום הארנונה בקיפוח זכותם, לכאורה , להנחה בארנונה משלא טפלו בעצמם בהסדרת הרישומים בעירייה. 47. יש גם לתהות, כיצד זה לא פעלו הנתבעים לבירור חיוביהם לארנונה בהיעדר דרישת ארנונה או התראה לתשלום בחלוף פרק זמן ארוך ממועד החיוב בארנונה לפי החוק. במחדלם זה, נהנו הנתבעים מפעולות התובעים שדאגו לתשלום הארנונה. ככל שהנתבעים זכאים לכאורה להנחה בארנונה מידי שנה , צפוי היה שידאגו לפנות לוועדת ההנחות בעירייה על מנת להבטיח את זכותם להנחה ולא ינהגו ב"שב ואל תעשה" לאור סילוק החוב ע"י התובעים . הנתבעים, גם לא הרימו את הנטל להוכיח בהגשת תעודת עובד צבור מעיריית ירושלים כי קמה להם זכות להנחה בארנונה ואין בחישוב אותו ערכו בעצמם, בהסתמך על תשלומי ארנונה שלהם בשנים קודמות, משום ראיה מספיקה לזכותם להנחה בשנה מושא התשלום שבוצע ע"י התובעים. 48. סיכומם של דברים, אין לנתבעים להתעשר על חשבון התובעים ששלמו את הארנונה לתקופה בה הם החזיקו בדירה מחמת העיכוב במסירתה וככל שרצו להינות מהנחה בארנונה, היה עליהם להסדיר זאת בעצמם מול העירייה. לפיכך, אין במשלוח המחאה לתובעים עבור הארנונה , לגביה נטען לראשונה בתצהירו של הנתבע, בסכום שחושב ע"י הנתבע בהסתמך על הנחה שלא הוכח כי הייתה ניתנת לנתבעים, משום קיום החבות של הנתבעים בנדון. 49. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעים בתשלום הארנונה בסך של 11,601 ₪ שלא הוכחש בכתב ההגנה ששולמה ואילו לא שולמה, לא היה עולה בידי התובעים להעביר את הזכויות בדירה על שמם כפי שהוכח שעשו. בה בשעה, משלא שלחו התובעים דרישת תשלום בגין ארנונה עובר להגשת התביעה איני נעתרת לדרישתם לחיוב הנתבעים בריבית והצמדה ממועד ביצוע התשלום ביום 30.4.08 כי אם ממועד הגשת התביעה. התובע העיד כי לא פדה את ההמחאה שנשלחה אליו ע"י הנתבעים לחלק מחוב הארנונה. לפיכך, אני מורה לו להחזיר את ההמחאה בד בבד עם ביצוע התשלום ע"י הנתבעים (עמ' 45 שורות 4-9). אם וככל שלא תוחזר ההמחאה יקוזז מהחוב לארנונה סכום ההמחאה. 50. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, את הוצאות המשפט כאשר תשלום האגרה יהיה לפי החלק היחסי שלה בהתאם לחיוביהם בפסק הדין משדחיתי חלק ניכר מהתביעה. בנוסף, ישלמו לתובעים הוצאות לשכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪. כל התשלומים שנקבעו בפסק הדין יישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה ביום 24.5.10 ועד יום התשלום בפועל. מסירת דירה / איחור במסירת דירהמקרקעין