מינוי קרדיולוג לבחינת קשר סיבתי להתרחשות אוטם שריר הלב

1. זוהי תביעה להכיר באוטם שריר הלב שארע למנוח, כ"תאונת עבודה", כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן- "החוק"). 2. התובעים- הינם שאריו של המנוח (ילדו ואלמנתו). 3. ביום 30.11.05 דחה הנתבע את תביעתו של המנוח לתשלום דמי פגיעה בגין אוטם שריר הלב שאירע ביום 28.6.05. 4. ביום 27.2.11, הגישו הצדדים רשימת עובדות מוסכמות, אותם ביקשו להעביר למומחה מטעם בית הדין, על מנת שיתן את חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי, בין אוטם שריר הלב ממנו סבל התובע, לבין עבודתו . 5. ביום 3.1.12 מינה בית הדין את ד"ר אנדריי קרן -מומחה לקרדיולוגיה ,לשמש כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין,ואשר קבע בחוות דעתו ובתשובותיו לשאלות ההבהרה כי השפעת האירוע בעבודה לא התה פחותה בהרבה מאשר גורמי הסיכון אשר קיננו במנוח. 6. ביום 4.4.12 הודיעה ב"כ הנתבע לבית הדין, כי לאור חוו"ד הרפואית של ד"ר אנדריי קרן מכיר הוא באוטם שריר הלב שארע לתובע כפגיעה בעבודה מיום 28.6.05 ,אך הודיעה כי הנתבע אינו מסכים להכיר בפגיעה מסוג "מוות קליני" כמבוקש על ידי ב"כ התובעים. 7. ביום 24.10.12 בית הדין נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, ומינה את פרופ' אבינועם רכס לשמש כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה, לבחינת הקשר הסיבתי ביו האירוע המוחי שפקד את התובע לבין העבודה. 8. ביום 7.2.13, הודיעה ב"כ הנתבע לבית הדין, כי בהתאם לחוו"ד של פרופ' אבינועם רכס , הכיר הנתבע באופן עקרוני באירוע המוחי שפקד את המנוח כתאונת עבודה. 9. התובעים טוענים, כי הם אינם מסכימים להכרת הנתבע באבחנה של אוטם שריר הלב ואירוע מוחי בלבד, וללא הכרה גם באבחנה של מוות קליני אשר לווה לאוטם שריר הלב, כפי שקבע המומחה פרופ' אנדריי קרן. 10. נזכיר כי המנוח הגיש תביעתו להכרה באוטם שריר הלב כפגיעה בעבודה,תביעה אשר הוכרה ע"י הנתבע,ואשר אף הכיר גם באירוע המוחי וזאת בהסתמך על חוות הדעת של המומחים הרפואיים שבתיק. טוענים התובעים, כי אם לא תוכר האבחנה גם של "מוות קליני" , מצב זה ישאיר פתח בפני הנתבע להעלאת טענה בדבר נזק זה במסגרת תביעת תלויים שיש בכוונת התובעים להגיש לנתבע. אין בידי בית הדין כדי לסייע לתובעים, משום שמדובר בתביעה עצמאית ושונה מהתביעה דנן. לדידנו, באם יש בכוונת התובעים להגיש תביעת תלויים מטעמם לנתבע ,ברור כי עניין קביעת המומה באשר ל"מוות הקליני" ידון ע"י הנתבע במסגרת תביעת התלויים ,שכן,עניין זה לא עמד כלל על הפרק במסגרת הדיון בתביעה שבפנינו. העובדה שבית הדין התיר לתובעים להעביר שאלת הבהרה למומחה, שכל עניינה- תחום מומחיותו של היועץ הרפואי, בכל הנוגע לקביעותיו הקשורות למוות קליני , בוודאי שאינה מובילה למסקנה "שכב' בית הדין סבר אף הוא שהאבחנה של מוות קליני קשורה בטבורה לאבחנה של אוטם שריר הלב ושאין עוד להפריד בין השתיים"- כפי שטוענים התובעים. 11. לאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת, בכל הנוגע לאירוע מוחי ואוטם שריר הלב שארעו למנוח כפגיעה בעבודה מיום 28.6.05 . הנתבע ישלם לתובעים הוצאות בסך 3500 ₪. הסכום האמור ישולם לתובעים תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה,ועד מועד התשלום בפועל. 12. לצדדים הזכות לערער על פס"ד זה, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסה"ד . קשר סיבתיהתקף לב / אוטם שריר הלב