רשלנות רפואית בבדיקה רפואית

אמת המידה לבחינת הרשלנות בבדיקה רפואית תהיה זו של הרופא הסביר בנסיבות המקרה. החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים סבירים וברמה המקובלת על הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים ולבסס החלטותיו על הידע העדכני הנתמך בספרות מקצועית, בניסיון קודם, והכול בהתאם לנורמות מקובלות אותה עת בעולם הרפואה. פעולת רופא לא תיחשב כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות שהיא סבירה בכל הנסיבות הקיימות מבחינתו של הרופא הממוצע. רופא שפעולותיו סבירות ומבוססות על הנורמות המקובלות בעולם הרפואה, במרבית המקרים אינו יכול לחוב בגין פעולות אלו על יסוד דיני הרשלנות הרפואית מאחר והתפיסה היא כי לא כל נזק נגרם כתוצאה מרשלנות. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות