מה העונש על החזקת אקדח עם משתיק קול ?

מה העונש על החזקת אקדח עם משתיק קול ? השופט נ' הנדל: המשיב הורשע בבית המשפט המחוזי, על פי הודאתו, בעבירות של החזקת נשק בלא רשות והחזקת נכס החשוד כגנוב (סעיפים 144 ו-413 לחוק העונשין, התשל"ז-1977). כתב האישום המתוקן מצייר את התמונה הבאה: המשיב נסע יחד עם שני שותפים לכתובת מסוימת בעפולה. המשיב נכנס לבית, ויצא משם כעבור מספר דקות כשהוא מחזיק בידו שקית ובה משתיק קול ואקדח. האקדח, שנגנב כמה שנים קודם לכן מבעליו, היה טעון במחסנית ובה שבעה כדורים. המשיב החזיק בנשק ובתחמושת בלא היתר כדין, ועל אף שהיה חשד סביר שמדובר ברכוש גנוב. במסגרת גזר הדין עמד בית המשפט המחוזי על הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירה, ובחן את נסיבות המעשה - הן אלו הקשורות בביצוע העבירה והן אלו שאינן קשורות. בשים לב לכך קבע בית המשפט המחוזי כי מתחם העונש ההולם נע בין 6 ל-22 חודשי מאסר בפועל, וכי עונשו של המשיב צריך להיות ברף הבינוני-נמוך של מתחם זה. סופו של דבר גזר בית המשפט המחוזי על הנאשם 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 3,000 ₪. מכאן הערעור שבפניי מטעם המדינה, המופנה כנגד קוּלת עונש המאסר בפועל. במסגרת הערעור נטען כי העונש שנגזר על המשיב איננו הולם את חומרת מעשיו. מתחם הענישה שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי הוא מקל, ואף בתוך מתחם זה - היה ראוי למקם את עונשו של המשיב ברף הגבוה. המשיב, מצידו, סומך ידיו על גזר דינו של בית המשפט המחוזי, ועומד על כך שגזר הדין מאזן נכונה בין שיקולי הענישה השונים ונסיבות ביצוע העבירה. לאחר עיון בטיעוני הצדדים באנו לכלל מסקנה כי העונש שנגזר על המשיב הוא חריג לקולא, במידה המצדיקה את התערבותנו. יוזכר כי על פי עובדות כתב האישום המתוקן - בהן הודה המשיב - הוא נסע עם שותפיו, נכנס אל הבית ויצא משם כשהוא אוחז בָּשקית. האקדח שבשקית היה טעון, ולצידו היה מונח משתיק קול. מכאן שאין עסקינן במי שנתפס מחזיק באופן רגעי וספונטני בנשק ובתחמושת. אדרבה, מהעובדות עולה כי החזקת הנשק הגנוב והתחמושת באה לאחר תכנון מוקדם, כאשר המשיב הוא "הרוח החיה" והמבצע העיקרי של העבירות. האקדח הגנוב בו עסקינן היה טעון ומוכן לשימוש, ולצידו אף "מכשיר עזר" בדמות משתיק קול. מכלול הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה מצביע, אפוא, על כך שעסקינן בעבירת החזקת נשק ורכוש גנוב המחייבת ענישה מחמירה ברף הגבוה של העבירות. אף לא נראה כי נסיבותיו האישיות של המשיב מצדיקות הקלה של ממש בעונשו. יוזכר, בהקשר זה, כי על אף גילו הצעיר של המשיב - הוא נושא על גבו עבר פלילי שאיננו מבוטל, לרבות הרשעות קודמות בעבירות כנגד שוטרים והחזקה ושימוש בסמים. הסנגור טען בפנינו כי המשיב החזיק את הנשק לזמן קצר. טיעון זה קיבל תשובה יותר מהולמת בדברי ב"כ המדינה לפיהם המשיב נעצר בסמוך ליציאתו מהבית. הפסיקה מלמדת כי חלה עלייה מטרידה בשנים האחרונות בכל הקשור לאחזקת נשק שלא כדין, סחר בנשק והובלת נשק. הסנגור טען כי המשיב "רצה את האקדח בשביל להחזיק אותו, הא ותו לא". אמנם המשיב הורשע בגין החזקת נשק ולא בשל שימוש בו. אולם בשל פוטנציאל ההרס הטמון בכלי נשק, הכולל גם אפשרות לפגיעה עיוורת באנשים מן היישוב, מתפקידו של בית המשפט להרתיע אף מפני עבירת החזקת הנשק שלא כדין. זאת כדי לבלום את שרשרת העבירות בשלב ראשוני. לכך יש להוסיף כי הנסיבות של המקרה הקונקרטי מחזקות את המסקנה כי כוונותיו של המשיב רחוקות משיקולים נורמטיביים. בשים לב למכלול הנסיבות, ולטיב המעשה והעושה, דעתנו היא כי יש מקום בתיק דנא להתערב בגזר דינו של בית המשפט המחוזי ולהעמיד את עונשו של המשיב על 18 חודשי מאסר בפועל. לא נעלמה מעינינו העובדה שהמשיב שוהה כעת במעצר בית וכי המשמעות המעשית של פסק דיננו היא שעליו לחזור אל מאחורי הסורגים. ברם חרף זאת, האיזון הכולל כפי שהוצג מחייב החמרה של ממש בעונשו של המשיב. איזון זה כולל את העיקרון של אי-מיצוי חומרת הדין עד תומה בידי ערכאת הערעור. לנוכח האמור, הערעור מתקבל. עונשו של המשיב יעמוד על 18 חודשי מאסר בפועל. יתר רכיבי העונש בגזר הדין והוראותיו ייוותרו על כנם. המשיב יתייצב לריצוי עונשו בבית מעצר קישון ביום 4.9.2014 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות. על המשיב לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס. נשקעבירות נשקהחזקת נשקאקדחשאלות משפטיות