הקלה בעונש לנאשם קטין בעל עבר "נקי"

הקלה בעונש לנאשם קטין בעל עבר "נקי" השופט י' דנציגר: בדיון שהתקיים לפנינו ביום 20.11.2014 הסמיכה אותנו המשיבה, בהמלצתנו, להקל בעונשו של המערער, זאת בהתחשב - בין היתר - בגילו הצעיר בעת ביצוע העבירה (בן 16 שנים ו-9 חודשים), בעברו הנקי, בחלקו הפחוּת בביצוע העבירות, בהליך הטיפולי שאותו הוא עבר וכן בהמלצת שירות המבחן לנוער. בהחלטה מאותו יום הורינו למערער להתייצב לפני הממונה על עבודות שירות, על מנת שניתן יהיה לברר את התאמתו לריצוי עונש מאסר בעבודות שירות. ביום 8.12.2014 התייצב המערער לראיון התאמה והשמה במשרדי הממונה, ובו ביום הוגשה לנו חוות דעתו של הממונה, לפיה המערער מתאים לעבודות שירות. הממונה המליץ להציב את המערער לביצוע עבודות השירות ב"בית החסד" שברחוב פלים 10 חיפה, בו הוא יועסק חמישה ימים בשבוע, שמונה וחצי שעות בכל יום, החל מיום 19.1.2015. בחוות דעתו ביקש הממונה כי במידה ונקבל את ההמלצה נזהיר את המערער שמדובר בתנאי העסקה קפדניים, וכל חריגה מהם עלולה להוביל להפסקת עבודות השירות ולריצוי יתרת העונש במאסר מאחורי סורג ובריח. 3. לאחר ששבנו ועיינו בנימוקי הערעור ובחוות דעת שירות המבחן לנוער החלטנו לקבל את הערעור באופן חלקי ואנו מורים בזאת כי חלף המאסר בפועל שהושת על המערער על ידי בית המשפט לנוער בבית המשפט המחוזי בחיפה, ירצה המערער ששה חודשי מאסר בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה. המערער מוזהר בזאת שעליו לעמוד בתנאי ובכללי ההעסקה כמפורט בחוות הדעת, שאם לא כן תופסקנה עבודות השירות יישלח לריצוי יתרת העונש במאסר מאחורי סורג ובריח. המערער יתייצב לצורך קליטה והצבה במועד תחילת הריצוי, 19.1.2015, בשעה 08:00 במשרדי הממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז צפון שברחוב הציונות 14, טבריה. שאר רכיבי העונש שנקבעו על ידי בית המשפט קמא יעמדו בעינם. 4. כמו כן, בהתאם להמלצת שירות המבחן לנוער, מוצא בזאת צו מבחן לתקופה של שנה שראשיתה במועד פסק דין זה, כשבמהלך תקופה זו: המערער יעמוד בקשר עם שירות המבחן; המערער יגיע לשיחות פרטניות בשירות שאליהן יוזמן; כן יפוקחו השתלבותו של המערער בתוכנית טיפול שתיקבע בשיתוף עמו ועם אמו, המשך תיפקודו במסגרת התעסוקתית, הקשר של המערער עם החונך ופעילותו במועדון הכדורגל. 5. עותקים של פסק דין זה יומצאו לשירות המבחן לנוער ולממונה על עבודות שירות. משפט פליליקטיניםקטינים (במשפט הפלילי)נאשם