עתירה לבג"ץ ליתן צו על תנאי לממונה על ענייני הנפט

עתירה לבג"ץ ליתן צו על תנאי לממונה על ענייני הנפט א. עתירה ליתן צו על תנאי המופנה אל הממונה על ענייני הנפט לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952 (להלן: הממונה) ומורה לו להתייצב וליתן לעם "מדוע לא יאשר לעותרות את תוכנית הפיתוח של המאגר המכונה 'תמר דרום-מערב'"; לחלופין: "מדוע לא יצהיר בית משפט נכבד זה כי התניית מתן האישור לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר דרום-מערב בכפיית הסדר עם המדינה באשר לזכויות במאגר הינה בלתי חוקית"; ולחלופי חלופין: "מדוע לא יצהיר בית משפט נכבד זה כי החלטת המשיב שלא לאשר תוכנית פיתוח יכולה להינתן רק על סמך מניעים טכניים ובנסיבות חריגות (אשר לא מתקיימים בענייננו)". ב. ברקע העתירה במהות מחלוקת בין הצדדים בנושאים כלכליים הקשורים בזכויות המדינה אל מול זכויות העותרות. ואולם, לכך מתלוה טענה דיונית של המדינה, לפיה משלא שבעו העותרות נחת מהחלטת הממונה, היה עליהן לפעול לפי סעיף 80(א) לחוק הנפט, התשי"ב-1952, הקובע לאמׂר: "הרואה עצמו נפגע מהחלטה שהחליט המנהל, אגב שימוש בסמכות שניתנה לו לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני השר תוך שלושים יום מהיום שההחלטה הגיעה לידיעתו והחלטת השר היא סופית ...". דרך זו לא מוצתה כראוי בנסיבות דנא, ולטענת העותרות הטעם הוא שערעורים אחרים שהגישו על החלטות השר לא טופלו תקופה ארוכה. ג. אשר למשא ומתן לגופו, נמסר לנו כי הוא מתנהל, אם כי העותרות הביעו חשש כי לא יצלח נוכח עמדות המדינה, חשש שהמדינה אינה שותפה לו. ד. לאחר שמיעת הצדדים והבעת דעתנו באשר לצורך למצות הליכים, הושגה הסכמה כלהלן: (1) המו"מ יימשך כסדרו ואנו מקוים כי יצלח, אם - כרצוי - באורח ישיר, ואם (תוספת שלנו) בסיוע גישורי, וכמובן איננו נוטעים מסמרות. (2) העותרות יגישו תוך 30 יום ערעור על ההחלטה מיום 4.6.14 (יש הסכמה להארכת מועד). ייעשה מאמץ כי החלטת השר בערעור תינתן בהקדם האפשרי, ובמידת האפשר תוך לא יותר משלושה חודשים. ה. בנתון לאמור נמחקת העתירה, תוך שמירת זכויות הצדדים לפי הצורך. אנו מקוים כי המו"מ יעלה יפה. צו על תנאיבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)נפטצווים