עתירה לבג"ץ נגד חוות דעת הממונה על עבודות שירות

עתירה לבג"ץ נגד חוות דעת הממונה על עבודות שירות השופט ס' ג'ובראן: עניינה של עתירה זו הוא בחוות דעת של הממונה על עבודות שירות (להלן: הממונה), אשר סבר כי נוכח המסוכנות הנשקפת מן העותר, לא ניתן לשלבו בעבודות שירות כחלופה למאסרו. העותר הורשע, לפי הודאתו, בעבירות של מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי בפני קטין לפי סעיפים 348(ג) ו-349(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: חוק העונשין) (ת"פ (שלום פ"ת) 62225-1-12). בהתאם להסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, הושת על העותר מאסר בן 6 חודשים ככל שהאמור בחוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות לא יאפשר את ריצויו בעבודות שירות. בחוות הדעת של הממונה נמצא כי העותר אינו מתאים לריצוי העונש בדרך של עבודות שירות, זאת על רקע הערכת מסוכנות גבוהה. העותר ערער על חומרת עונשו לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. ביום 15.7.2014 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורו והותיר את עונשו על כנו. מכאן העתירה שלפנינו. העותר טוען כי הממונה חרג מסמכותו המנהלית המוקנית לו על פי דין, עת פעל בניגוד להוראות סימן ב'1 לחוק העונשין. לטענתו, הממונה פעל ביד קלה שעה שלא בדק לעומקם של דברים את התאמתו לביצוע עבודות שירות. המשיב בתגובתו המקדמית טוען כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי ואי מיצוי הליכים. לאחר עיון בעתירה ובתגובת המשיב, מצאנו כי דין העתירה להידחות. הדרך להשיג על קביעותיו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, אינה בדרך של הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, אלא בהגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין (ראו: סעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). לעניין זה יפים הם דבריה של השופטת א' חיות בבג"ץ 7023/11 סאלח אל אטרש נ' הממונה על עבודות שירות-מפקדת מחוז מרכז רמלה, פסקה 4 (7.11.2011): "המקום המתאים להשמעת השגות על חוות דעתו של הממונה הוא הערכאה הדיונית הגוזרת את העונש, ואם זו דוחה השגות אלו ניתן לשוב ולהעלותן בפני ערכאת הערעור." סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. ההחלטה מיום 28.8.2014 בדבר עיכוב ביצוע, עונש המאסר שהוטל על העותר שהיה אמור להתחיל בריצוי ב-1.9.2014, מבוטלת בזה. משפט פליליעבודות שירותבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)חוות דעת