פניה חוזרת ללשכה לסיוע משפטי אינה מצדיקה ארכה נוספת לאחר שבקשתו לייצוג נדחתה

פניה חוזרת ללשכה לסיוע משפטי, אינה מצדיקה ארכה נוספת לאחר שבקשתו לייצוג נדחתה הרשם הוסיף וקבע כי ראוי היה למחוק את ההליך כבר בשלב זה ואולם לפנים משורת הדין נתן ארכה נוספת בת שבעה ימים לתשלום האגרה ולהפקדת העירבון וכן קבע כי "בהיעדר טעם מבורר לא תינתן ארכה נוספת" (ההדגשות במקור, ס' ג'). בעקבות זאת ולאחר שהמערער נמנע מלשלם את האגרה ולהפקיד את העירבון, קבע הרשם בהחלטתו מיום 17.7.2014 כי בשים לב לאמור בהחלטה מיום 26.6.2014, שנשלחה לכתובת שמסר המערער וכי מזכירות בית המשפט הביעה לידיעתו את תוכנה טלפונית, וכי מאחר שהמערער טרם שילם את האגרה וטרם הפקיד את העירבון, הורה הרשם על מחיקת ההליך שבכותרת לנוכח אי השלמת הליכי הרישום. 2. מכאן הערעור שלפניי המופנה כלפי החלטת הרשם מיום 17.7.2014. המערער טוען כי ביום 6.7.2014 עבר ניתוח; כי עניינו ממתין להחלטה של הלשכה לסיוע משפטי; וכן הוא מלין על התנהלות המשיבים, ובכלל זה הוא טוען כי לא המציאו לו כתבי בית דין. עוד מוסיף המערער ומפנה להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בה הורה להשיב לו אגרה. 3. דין הערעור להידחות. ענייננו במחיקת ערעור מחמת אי תשלום אגרה ואי הפקדת עירבון, לאחר שהוארכו המועדים לביצוע החיובים אך המערער לא עמד בהם. עוד בחודש מאי 2014 קבעה הרשמת סכומי אגרה ועירבון מתונים שעל המערער להפקיד וכן קבעה את המועד להפקדתם. ממועד זה ניתנו למערער כמה ארכות, לפנים משורת הדין, אך הוא לא עמד בחיוביו. בנסיבות אלה צדק הרשם במחיקת ההליך העיקרי. עתה, לאחר שנמחק ההליך, מבקש המערער ארכה נוספת ואולם, נימוקי המערער כפי שהוצגו לעיל אינם מצדיקים לבטל את החלטת הרשם. כמו כן, לא ניתן ללמוד מהם על הצדק סביר למחדלו (ראו והשוו בש"א 5822/05 לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' אלמלם, פיסקה 22 (28.6.2006)). יודגש, כי המערער כלל אינו טוען כי בידו סכומי האגרה והעירבון הדרושים וכי הוא נכון להפקידם ואף לא נקב במועד להפקדת הכספים. נוסף על כך, טענת המערער כי בחודש יולי 2014 עבר ניתוח אינה מהווה עילה לביטול ההחלטה לנוכח הארכות הרבות שניתנו, וכך גם פנייתו הנוספת ללשכה לסיוע משפטי. אשר על כן, בנסיבות העניין, אינטרס הצד שכנגד ואינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי בית המשפט, גוברים על אינטרס המערער בבירור עניינו, לאחר שמוצו ההזדמנויות שניתנו לו (השוו רע"א 121/12 פלקסר נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פיסקה 6 (4.6.2012)). לנוכח האמור, הערעור נדחה. הארכת מועדסיוע משפטי