הפחתת עונש לנאשם עקב מצב רפואי של האמא

הפחתת עונש לנאשם עקב מצב רפואי של האמא המלצנו לצדדים להסמיכנו להפחית הפחתת מה בעונשו של המערער. לאחר התייעצות הודיעו הצדדים כי הם מסמיכים אותנו לעשות כן. המשיבה ביקשה להבהיר כי נכונותה מבוססת על המלצתנו, ועל הדברים שפורטו בתסקירו העדכני של שירות המבחן. כן עמדה המשיבה כי הקנס שהושת יעמוד על כנו. בא כוח המערער ביקש להגיש מסמכים המעידים על מצבה הרפואי של אם המערער וכן מכתבים שונים המדברים בשבחו של המערער (ממפקדו לשעבר ומשניים ממעסיקיו), ולמרות שהמשיבה סברה כי אין מקום להגשתם, שכן אלו הונחו בשעתו לפני שירות המבחן, ראינו לנכון לעיין בהם. שבנו ועיינו בתסקירו העדכני של שירות המבחן למבוגרים - ממנו עולה כי המערער נטל אחריות על מעשיו, הביע חרטה כנה וחש בושה על מעשיו. שירות המבחן המליץ כי יושם דגש על האפשרות השיקומית תוך קיצור עונש המאסר שהושת על המערער. בנוסף, שמענו דברים דומים מפי נציגת השירות, הגב' ברכה וייס. לאחר ששקלנו את הדברים החלטנו להקל בעונשו של המערער ולהפחית 6 חודשים מעונש המאסר בפועל שהושת עליו, כך שיעמוד על 18 חודשים (בניכוי תקופת מעצרו). בנוסף, על פי המלצת שירות המבחן מוטל בזאת צו מבחן, הגם שלמשך שנה בלבד מתום ריצוי עונש המאסר שנועד לאפשר לשירות ללוות את המערער בהליכי שיקומו ולפקח עליהם. שאר רכיבי העונש יעמדו בעינם. אשר על כן, הערעור מתקבל באופן חלקי כמפורט לעיל. המערער יתייצב לריצוי עונשו בימ"ר קישון ביום 15 בינואר 2015 לא יאוחר מהשעה 09:00, או על פי החלטת שב"ס כשברשותו תעודת זהות. על המערער לתאם את הכניסה למאסר עם ענף אבחון ומיון של שב"ס (כולל האפשרות למיון מוקדם). משפט פלילירפואהנאשם