תקנה 43(א) לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

תקנה 43(א) לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 "43. (א) נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, או נתבע שנדרש, מכוח סעיף 18(ד) לחוק, לבצע פעולה בקשר לכתב הגנה שהגיש ולא ביצע אותה במועד או במועד שהאריך השופט או הרשם, רשאי בית הדין או הרשם לתת פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד, זולת אם היה בית הדין או הרשם סבור כי מן הצדק לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין". תקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה