האם אפשר להחיל על עובד שני הסכמים קיבוציים במקביל ?

האם אפשר להחיל על עובד שני הסכמים קיבוציים במקביל ? התובע טען כי חלים עליו גם ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף הניקיון. יש לדחות את טענתו זו של התובע. משנקבע כי התובע מילא תפקיד של מחסנאי בטבע וחל עליו צו ההרחבה בענף הפרמצבטיקה, לא ניתן להחיל עליו שני סוגי הסכמים קיבוציים ענפיים במקביל (תע"א 6918/09 מיכל בן דוד נ' אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ, ניתן ביום 5.9.12). ונפרט. סעיף 16 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 קובע את היקפו של הסכם קיבוצי כללי: "הסכם קיבוצי כללי חל על - (1) בעלי ההסכם; (2) המעבידים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, חוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש; (3) כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם המועבדים, על ידי מעביד כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם." ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון חל על "כל העובדים בעבודת כפיים בניקיון" (סעיף ב). התובע לא עבד במשך רוב תקופת עבודתו בעבודת כפיים בניקיון. התובע הוא זה שטען לאורך כל העת כי עבד כמחסנאי (ראו למשל בסעיף 7 לתצהירו). משכך, אין מקום להחיל עליו גם את ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף הניקיון. לפיכך, יש לדחות את התוספות שהתבקשו מכוחם. עם זאת, בתקופה שמיום 16.11.08 ועד לתחילת עבודתו כמחסנאי, ביום 16.5.09, התובע זכאי לזכויות מכוח צו ההרחבה בענף הניקיון עליו. נדון בזכויות השונות: א. תוספת ותק - בהתאם לאמור בצו ההרחבה, תוספת ותק משולמת החל מהשנה השניה לעבודה. לפיכך, התובע אינו זכאי לתוספת זו. ב. הפרשות פנסיוניות - על פי צו ההרחבה זכאי התובע להפרשות אלה מהחודש הראשון לעבודתו ובסך של 6% משכרו, בסך של 1,386 ₪. ג. הפרשות לקופת פיצויי פיטורים - בהתאם לצו ההרחבה, התובע זכאי להפרשות לקופת פיצויים בסך של 8.3% משכרו, סה"כ 1,917 ₪. ד. חישוב דמי ההבראה בהתאם לצו ההרחבה בענף הנקיון - מאחר שהתובע עבד חצי שנה בלבד בהתאם להסכם זה, הרי שלא קמה לו זכאות בתקופה זו לדמי הבראה. כידוע, לצורך קבלת דמי הבראה על העובד להשלים שנת עבודה. ה. חישוב פדיון חופשה בהתאם לצו הנ"ל - על פי צו ההרחבה, התובע זכאי לתשלום חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951. דהיינו, 12 ימי עבודה בשנה לעובד המועסק 6 ימים בשבוע (סעיף 7(2) לצו הנ"ל). כפי שיובהר להלן, התובע קיבל את מלוא דמי החופשה להם הוא זכאי לכל תקופת העסקתו על פי החוק. לפיכך, התביעה ברכיב זה נדחית. ו. תמורה מיוחדת- הוסיף התובע כי בהתאם לסעיף 6 להסכם הקיבוצי בענף הנקיון הוא זכאי לתמורה מיוחדת על עבודה בשעות נוספות. לא הוכח כי ההסכם הקיבוצי בענף הנקיון, להבדיל מצו ההרחבה בענף זה, חל על התובע. בצו ההרחבה לא נזכרת הוראה זו. לפיכך יש לדחות את התביעה בגין רכיב זה. חוזהשאלות משפטיותהסכם קיבוצי