תוספת מחלקתית לפי הסכם קיבוצי בענף הפרמצבטיקה

תוספת מחלקתית לפי הסכם קיבוצי בענף הפרמצבטיקה התובע טוען כי חלים עליו ההסכמים הקיבוציים הבאים: הסכם קיבוצי בענף הפרמצבטיקה מיום 11.10.72 וצו ההרחבה של הסכם זה מיום 23.12.76; הסכם קיבוצי בענף הניקיון מיום 15.1.79 וצו ההרחבה לפיו מיום 1.11.79; וכן את ההסכם הקיבוצי המיוחד החל על עובדי טבע, וכי מכוחם של אלה הוא זכאי לתוספת מחלקתית. מקובלת עלינו טענת התובע כי יש להחיל עליו את צו ההרחבה בענף הפרמבצטיקה. זאת משום תחולתו של צו הרחבה נקבעת על פי סיווגו של המעביד (עע (ארצי) 18/99 יפה אפרימי נגד לילה עבד לעיל, ניתן ביום 09/07/2000). עיקר עיסוקה של טבע, כפי שמעיד עליה גם שמה, הינו בתחום הפרמצבטיקה ועל כן הצו הנ"ל חל על התובע. צו ההרחבה מקנה לתובע זכאות לתשלום תוספת מחלקתית שלה זכאים מחסנאים, שכן התובע מילא תפקיד של מחסנאי (ע' 37 ש' 31-ע' 38 ש' 2). משכך מתייתר הצורך לדון בשאלת חלות ההסכם הקיבוצי המיוחד בטבע על התובע, שהרי לא נתבע סעד נוסף מכוח הסכם זה. על פי צו ההרחבה, זכאים עובדי המחסן ל"תוספת מ 10% - 30% בהתאם לסוגי העבודה ואופי העבודה" (סעיף 4.1.2). סוג העבודה ואופי העבודה לפיהם יש לשלם את התוספת לא פורטו, ולפיכך, מצאנו כי על דרך אומדנא יש לקבוע כי התובע זכאי לתוספת של 15% לשכרו. מאחר שהתובע קיבל שכר מינימום חודשי, התוספת עומדת על סך של 577.5 ₪ לחודש, ולכל לתקופת עבודתו בטבע, סה"כ 13,860 ₪ (24 חודשי עבודה X 577.5 ₪ לחודש). בעניין זה נדגיש כי מדובר בתוספת לשכר היסוד שהוא שכר המינימום, וללא חישובם של רכיבים נוספים החייבים במס (כגון שעות נוספות, דמי הבראה ועוד) כפי שטען התובע. צו ההרחבה בענף הפרמצבטיקה קובע כי התוספת המחלקתית נוספת לשכר הבסיסי (סעיף 4.1.2), שהינו שכר היסוד כולל תוספת ותק ותוספת יוקר בלבד (סעיף 1.1, השוו גם עם ההגדרה ל"שכר כולל"). 11. מאחר שקבענו כי התובע זכאי לתוספת מחלקתית, הרי שבהתאם לתקנה 1(ב) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד- 1964, יש לכלול תוספת זו בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים. לפיכך, התובע זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 8,855₪ בהתאם לתקופת העסקתו בטבע. בעניין זה נוסיף כי מאחר שהתובע אינו זכאי לתוספת ותק על פי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף הניקיון (כפי שיפורט להלן), ובצו ההרחבה בענף הפרמבצטיקה אין התייחסות לתוספת זו, נדחית הטענה לחישובה של תוספת הותק כחלק מרכיב השכר לחישוב פיצויי פיטורים. חוזההסכם קיבוצי