אי תשלום הפרשות מלאות לפוליסת הביטוח על ידי המעסיק

התברר לו כי המעסיקה לא שילמה עבורו הפרשות מלאות לפוליסת הביטוח שהתנהלה על שמו במגדל חברה לביטוח בע"מ, הן בגין תקופת ההעסקה הראשונה והן בגין תקופת ההעסקה השניה. כך, לא ביצעה הנתבעת הפרשות לפוליסה מיום תחילת העסקתו, אף שהתנהלה על שמו פוליסת ביטוח קודמת. עוד טוען הוא שבתקופת ההעסקה השניה הופרשו לפוליסה כספים על בסיס שכר חודשי של 4,000 ₪ ולא 6,000 ₪. לאחר דין ודברים עם מנהל הנתבעת, מר שמעון אלפסי (להלן: "מר אלפסי"), החלה הנתבעת להפריש כספים לפוליסה על בסיס שכר חודשי של 6,000 ₪ ואולם לא הכלילה במסגרת ההפרשות את עמלות המכירה החודשיות. בנוסף, בחודשים מרץ ויוני 2012 הופחת שכרו לסך 4,000 ₪ ללא כל הסבר מניח את הדעת. 14. לאחר שבחודש יוני 2012 התנתה הנתבעת את המשך העסקתו בחתימה על נספח להסכם ההעסקה השני, לפיו יעמוד שכר היסוד שלו על 5,500 ₪, בכפוף למכירת 15 מוצרים לפחות ועמלת המכירה קבועה בסך 120 ₪, הודיע לה התובע ביום 09.07.12 על החלטתו לסיים את עבודתו בשל הרעה מוחשית בתנאים. 15. התובע הודיע לנתבעת על התפטרותו מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו (ראו נספח ח' לכתב התביעה מיום 09.07.12). הנתבעת במכתב מיום 10.07.12 (נספח ט' לכתב התביעה) הודיעה על קבלת הודעתו שעניינה סיום העבודה. 16. כאמור, ביום 13.12.12 הגיש התובע תביעה זו. משלא התייצבה הנתבעת לדיון ההוכחות , החלטתי ליתן פסק דין על יסוד האמור בתצהיר התובע שלא נסתר, הכל כפי שיפורט להלן: א. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע , הפרשי שכר יסוד - לחודשים ינואר, מרץ, יוני ויולי 2012 בסה"כ סך 6,440 ₪. ב. פיצויי פיטורים- קיבלתי את עדות התובע וטענתו שהתפטרותו מזכה אותו בפיצויי פיטורים. לכן אני מחייב הנתבע לשלם לתובע פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים בסך 28,889 ₪. ג. הפרשות לביטוח מנהלים -בהסכמי ההעסקה שבין הצדדים נקבעה זכות התובע להפרשות לתגמולים על חשבון הנתבעת בשיעור בשיעור 5% משכר היסוד בתוספת עמלות מכירה. אני מחייב את הנתבעת בתשלופ פיצוי בגין תגמולי מעביד בסך 16,391 ₪. מהסכומים האמורים לעיל בסעיפים ב' ו-ג' יופחתו הסכומים המצויים בביטוח מנהלים המתנהל על שמו של התובע, בכפוף לשחרורם לזכותו.. ד. תשלום עבור הפרשות לקרן השתלמות - לטענת התובע, הנתבעת התחייבה להפקיד עבורו כספים לקרן השתלמות ולא עשתה כן. אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע, פיצוי עבור חלקה בהפרשות לקרן השתלמות בסך 1,939 ₪. ד. פדיון ימי חופשה - על הנתבע לשלם לתובע פדיון חופשה בסך 2,278 ₪. ה. חלף הודעה מוקדמת - משהתפטר התובע ,אינני מחייב את הנתבעת ברכיב זה. ו. דמי הבראה - לטענת התובע נותרה הנתבעת חייבת לו בגין דמי הבראה שלא שולמו סך 2,239 ₪ . אני מחייב הנתבעת לשלם לתבוע סכום זה.ה. ז. החזר ניכוי השתתפות בהוצאות רכב - לטענת התובע, בחודשים 2/2011 - 7/2012 נוכו משכרו "מפרעות" בגין שדרוג הרכב שהעמידה לרשותו לצורך ביצוע עבודתו וזאת, ללא הסכמתו. סה"כ 9,533 ₪.אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום זה. ח. החזר ניכוי השתתפות בהוצאות טלפון - לטענת התובע, בחודשים 7/11-7/12 ניכתה הנתבעת משכרו סכומים בעבור "שימוש בטלפון". סה"כ 3,550 ₪. אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום זה. לכך אחד מהסכומים המגיעים לתובע יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלומם המלא בפועל. ובלבד שהסכומים המצויים בביטוח המנהלים, כאשר יועברו לשם התובע, לא ישאו תחול הוראה זו. עוד תישא הנתבעת בתשלום הוצאות התובע ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 3500 ₪ להיום. פוליסה