בקשת המבקש לגילוי מסמכים ספציפיים

בקשת המבקש לגילוי מסמכים ספציפיים לאחר ששקלתי את הבקשה והתגובות השונות שהוגישו הצדדים, להלן החלטתי. תלושי שכר ותשלומי דמי הבראה (מסמך א') - התובע ויתר על בקשתו לגילוי מסמכים אלה במסגרת התגובה שהגיש ביום 12.11.2013 (סעיפים 36 ו-37 לתגובה). ראיון הערכת עובד שנערך למר שמואל ורדי, חשב הנתבעת, עובר לפיטוריו ותכתובות של הנהלת הנתבעת בנוגע לפיטורי מר ורדי, לרבות זימונו לשימוע ואי התייצבותו לשימוע (מסמכים ב' ו-ד') - אין מקום להורות על גילוי מסמכים אלה באשר אין הם רלוונטיים להליך, משתי סיבות: האחת, לא קיימת בכתב ההגנה טענה לפיה מערכת היחסים העכורה לכאורה ששררה בין התובע ומר ורדי היא זו שהובילה לסיום העסקתו של מר ורדי. השנייה, מר ורדי פוטר מעבודתו על ידי הנתבעת ולכן הדעת נותנת כי במסמכים שהתבקשו תהיה התייחסות לנסיבות שהובילו לפיטוריו של מר ורדי וכלל לא ברור מדוע שתהיה בהם התייחסות למערכת היחסים בין מר ורדי לבין התובע. לכך יש להוסיף כי גילוי המסמכים עלול לפגוע בפרטיותו של מר ורדי שלא לצורך. העובדה שהנתבעת טענה כי הייתה מערכת יחסים עכורה בין התובע לחשבי הנתבעת אינה מצדיקה פגיעה בפרטיותו של מר ורדי בכל הנוגע לנסיבות סיום העסקתו. אציין כי ככל שהתובע מעוניין להפריך את טענת הנתבעת בנוגע ליחסים העכורים עם מר ורדי הרי שהוא יכול לעשות זאת בדרכים אחרות, שאינן כרוכות בפגיעה בפרטיותו של מר ורדי. תכתובת ומסמכים של הנהלת הנתבעת בנוגע להתפטרותו של חשב הנתבעת מר אהרון וייסטרוך (אחרי חודש וחצי של עבודה בלבד) (מסמך ג')- הנתבעת טענה כי מר וייסטרוך "רמז" שעזיבתו קשורה להתנהלות התובע. עם זאת, הנתבעת הבהירה במסגרת התגובה מיום 31.10.2013 (סעיף 38(1)) כי קיים מכתב התפטרות לקוני של מר וייסטרוך בלבד. בנסיבות אלה, אין מקום להורות על גילויו של המכתב, שכן אין הוא רלוונטי לתובענה ואין בו כדי לשפוך "אור" בסוגיית פיטורי התובע. כמו כן, תכתובות הנהלת הנתבעת בנוגע להתפטרותו של מר וייסטרוך אף הן אינן רלוונטיות להליך וגילויים עלול לפגוע בפרטיותו של מר וייסטרוך שלא לצורך. בנסיבות אלה אין מקום להורות על גילוי התכתובות. כל דוחות מבקר הפנים של הנתבעת שנערכו בנושא חשבות (backoffice) בשנים ו/או לשנים 2008 - 2012; כל דו"חות מבקר הפנים של הנתבעת שנערכו בנושא השקעות בשנים ו/או לשנים 2008 - 2012; דו"חות מיוחדים של משרד האוצר בשנים ו/או לשנים 2008 - 2012, לרבות טיוטות; דו"ח חשבות של חריגות מתקנות האוצר בתקופה יולי 2011 - אפריל 2012; דו"ח חשבות של תשואה יומית, על בסיס יומי ומצרפי בתקופה יולי 2011 - אפריל 2012; דו"ח חשבות של רישומי שגיאות, אופן הטיפול בשגיאה ומועדי הטיפול עד פתרון השגיאות בתקופה יולי 2011 - אפריל 2012; דו"ח חשבות של תשואה חיובית/שלילית לני"ע מעל 5% בתקופה יולי 2011 - אפריל 2012; דו"ח חשבות של ניתוח אירועים של חריגות ו/או שגיאות, כולל המסקנות (כמו למשל לאחר האירוע של 'דרך ארץ') בתקופה שבין יולי 2011 - אפריל 2012 (מסמכים ה'. ו', ח' - י"ג) - אין מקום להורות על גילויים של המסמכים המבוקשים שכן לא ברורה הרלוונטיות שלהם להליך. ככל שהתובע מעוניין להראות כי היו תקלות ושגיאות בעבודת החשבות של הנתבעת יכול היה לבקש דוחות מסוימים לתקופה ספציפית ולא לבקש גילוי מסמכים לתקופה המתפרסת על ארבע שנות עבודתו. בקשת התובע היא בקשה גורפת הנחזית להיות "דייג אסור" והיעתרות לה תכביד על הנתבעת שלא לצורך וללא סיבה. דו"ח מבקר הפנים משנת ו/או לשנת 2012, אליו התייחס דירקטוריון הנתבעת בשימוע שערך לתובע ובהחלטת הפיטורים ושהטיוטה שלו הוצגה בפני התובע (מסמך ז') - משמדובר במסמך שנעשה בו שימוש במהלך ישיבת השימוע ואשר הוצג בפני התובע, הרי שמדובר במסמך רלוונטי לתובענה ויש מקום להורות על גילויו. לעניין טענת הנתבעת לפיה המסמך אינו קביל לשמש כראיה לפי חוק הביקורת הפנימית אציין כי אין בטענה זו כדי למנוע את גילויו של המסמך אף אם התובע לא יוכל לעשות בו שימוש ולהגישו כראיה בסופו של יום. דו"ח חשבות שמפרט זמנים של בקשות העברה בין מסלולים (ללא סכומים), מועד העברה בפועל, מי שחתם/אישר את ההעברה ומי שביצע את ההעברה בפועל לחודשים יולי 2011 - אפריל 2012 וטופס ההעברה בין מסלולים של הדירקטור וחבר ועדת ההשקעות מר יוסי פרי מחודש מרץ 2012 (מסמכים י"ד ו-ט"ו) - התובע טען כי בחודש מרץ 2012 ביצעו מנכ"ל הנתבעת וחשבת הנתבעת פעולה כספית חריגה בניגוד לנהלים ולמקובל בנתבעת וכי בעקבות דיווחו על הפעולה החריגה - פוטר. לפיכך, קיימת רלוונטיות למסמך ט"ו וכן לדו"ח חשבות בהתייחס לחודש מרץ 2012 בלבד שבו לכאורה התבצעה הפעולה החריגה, ויש להורות על גילויים. אוסיף, כי בנסיבות אלה לא מצאתי שקיימת רלוונטיות לגילוי דו"ח חשבות לתקופה המתחילה בחודש יולי 2011 והמסתיימת בחודש אפריל 2011, אלא כאמור רק לדו"ח חשבות לחודש מרץ 2012 שבו נטען כי בוצעה פעולה חריגה. רישומים שנעשו במערכת "דנאל" באירועים בני"ע, מיולי 2011 ועד אפריל 2012, בשלושת ני"ע המוזכרים בתביעה - נע"מ של "שלמה", אג"ח לא סחיר של "דרך ארץ" וקרן נאמנות זרה של רוטשילד והתכתבות החשבות בנוגע לניירות הערך נע"מ של "שלמה, אג"ח לא סחיר של "דרך ארץ" וקרן נאמנות זרה של רוטשילד בתקופה שבין יולי 2011 - אפריל 2012 (מסמכים ט"ז ו-י"ז)- בסעיף 100 לכתב התביעה המתוקן פירט התובע שלוש דוגמאות לשגיאות של חשבת הנתבעת וטען כי התראותיו על שגיאות אלה הביאו לפיטוריו. התובע אף צירף לכתב התביעה מסמכים התומכים בטענותיו. בנסיבות אלה לא ברור הצורך בגילוי המסמכים המבוקשים, שכן אף אם יוכח כי היו שגיאות נוספות של חשבת הנתבעת לא יהיה בכך כדי לסייע לתובע בהוכחת טענותיו לפיהן הדיווח על השגיאות הוא זה שהוביל לפיטוריו. אי לכך אין להורות על גילוי המסמכים המבוקשים. בשולי הדברים אציין כי מסעיף 100 לכתב התביעה המתוקן עולה לכאורה כי מדובר במסמכים הרלוונטיים לתביעה שהתובע מבקש להגיש כעמית הנתבעת ולא לתובענה דנן. חלופת התכתבויות בין משרד עו"ד דינאי לנתבעת בנוגע לחוו"ד המשפטית בנושא החריגה במסלול 1525 מתחילת שנת 2012 ועד אמצע חודש פברואר 2012 והחריגה מסוף חודש מרץ ועד תחילת אפריל 2012 (מסמך י"ח) - תחילה אציין כי משהנתבעת טענה שלא קיימת התכתבות נוספת עם עו"ד דנאי בנוגע לחריגה הנטענת במסלול 1525 הרי שאין מקום להורות לה לגלות מסמך שאינו קיים. אוסיף, כי לא מצאתי שצירוף חוות הדעת של עו"ד דנאי לכתב ההגנה מצביעה על כך שהנתבעת ויתרה על החיסיון החל ביחסי עורך דין לקוח. כמו כן, משלא קיימת בכתב התביעה טענה בנוגע לחריגה מתחילת שנת 2012 ועד אמצע חודש פברואר 2012 הרי שאין מקום להורות לנתבעת לגלות מסמכים הנוגעים לעניין זה משאינם רלוונטיים לתובענה. דיוני ההנהלה (דירקטוריון ו/או וועדת ביקורת ו/או אורגן אחר שנבחר ע"י הדירקטוריון) בנוגע לחלוקת הבונוס לעובדי הנתבעת בשנת 2011 עבור שנת 2010 והפרמטרים שנבחרו לקביעת החלוקה (מסמך י"ט) - לטענת התובע אושר לו בונוס מיוחד עבור שנת 2010 כהכרה על תרומתו האישית לנתבעת ולא על בשל ביצועי הנתבעת. בנסיבות אלה יש מקום לגלות את הדיונים הנוגעים לחלוקת הבונוס המתייחסים לתובע בלבד וכן את הפרמטרים שנבחרו לקביעת החלוקה. לא מצאתי כי יש להורות על גילוי הדיונים בנוגע לחלוקת הבונוס לכל עובדי הקופה באשר מדובר בגילוי רחב שעשוי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים שלא לצורך, גם אם יושחרו שמות העובדים. פירוט עיתוי חידוש חוזים לעובדים בקופה (ללא שמות) ביחס לתום מועד החוזה הקודם ומועד משלוח הודעה על חידוש/אי חידוש חוזה, בחמש השנים האחרונות עובר לפיטורי התובע (מסמך כ') - התובע טען כי קיימת נורמה של הארכת חוזי העבודה בנתבעת מעבר לתקופת ההתקשרות החוזית, כפי שאף נעשה בעניינו עת הסתיים החוזה הראשון עם הנתבעת. משהנתבעת הכחישה את טענות התובע וטענה, בין היתר, כי עבודתו הסתיימה עם סיום החוזה הרי שהמסמכים המבוקשים רלוונטיים לצורך הוכחת טענת התובע לפיה אם לא היה מדווח על הפעולה החריגה שביצעו מנכ"ל הנתבעת והחשבת הייתה מוארכת תקופת עבודתו. בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה ומורה על גילוי המסמכים המבוקש אולם ביחס לשנתיים האחרונות לעבודתו של התובע בלבד. שמות העובדים ימחקו מהמסמכים. מסמכים המלמדים על התייחסות ודרך הפעולה שנקט מנכ"ל הנתבעת בעקבות מכתב תלונתו של התובע כנגד הפרובוקציה של החשבת בישיבת וועדת ההשקעות בנובמבר 2011 (מסמך כ"א) - משלטענת הנתבעת אין מסמכים נוספים בעניין פרט לנספח נ/14 לכתב ההגנה, הרי שאין מקום להורות לה לגלות מסמכים שאינם קיימים. בנסיבות אלה, תגיש הנתבעת תצהיר בעניין. מועדי הפגישות של המנכ"ל עם מבקר הפנים ותרשומת מפגישות אלה בין ינואר 2012 לאפריל 2012 ומועדי הפגישות של החשבת עם מבקר הפנים ותרשומות מפגישות אלה, בין ינואר 2012 לאפריל 2012 (מסמכים כ"ב ו-כ"ג)- משנטען כי לא קיימים מסמכים אלה ברשות הנתבעת הרי שאין מקום להורות על גילויים. בנסיבות אלה, תגיש הנתבעת תצהיר בעניין. סוף דבר - הבקשה מתקבלת בחלקה. הנתבעת תפעל בהתאם להחלטה ותגלה בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה, במסגרת תצהיר ערוך כדין את המסמכים הבאים: דו"ח מבקר הפנים משנת ו/או לשנת 2012, אליו התייחס דירקטוריון הנתבעת בשימוע שערך לתובע ובהחלטת הפיטורים ושהטיוטה שלו הוצגה בפניו המבקש (סעיף 2.4 פסקה שנייה להחלטה). דו"ח חשבות שמפרט זמנים של בקשות העברה בין מסלולים (ללא סכומים), מועד העברה בפועל, מי שחתם/אישר את ההעברה ומי שביצע את ההעברה בפועל לחודש מרץ 2012 וטופס ההעברה בין מסלולים של הדירקטור וחבר ועדת ההשקעות מר יוסי פרי מחודש מרץ 2012 (סעיף 2.5 להחלטה). דיוני ההנהלה (דירקטוריון ו/או וועדת ביקורת ו/או אורגן אחר שנבחר ע"י הדירקטוריון) בנוגע לחלוקת הבונוס לתובע בשנת 2011 עבור שנת 2010 והפרמטרים שנבחרו לקביעת החלוקה (סעיף 2.8 להחלטה). פירוט עיתוי חידוש חוזים לעובדים בקופה (ללא שמות) ביחס לתום מועד החוזה הקודם ומועד משלוח הודעה על חידוש/אי חידוש חוזה, בשנתיים האחרונות לעבודתו של התובע (סעיף 2.9 להחלטה). כמו כן, תצהיר הנתבעת במסגרת תצהיר גילוי המסמכים כי המסמכים המפורטים בסעיפים 2.10 ו-2.11 להחלטה אינם מצויים ברשותה. הצדדים יודיעו לבית הדין עד ליום 30.1.2014 מהו מספר העדים שבכוונתם להעיד במסגרת דיון ההוכחות שייקבע בתיק. גילוי מסמכיםמסמכים