תחולת צו ההרחבה בענף האפייה

האם חלות על מערכת יחסי העבודה שבין הצדדים הוראות צו ההרחבה בענף האפייה. התובעת טענה, כי גם אם יקבע שלא חלות הוראות צו ההרחבה בענף האפייה, הרי היתה חובה להפריש עבורה לקרן פנסיה, בהתאם להוראות צו ההרחבה הכללי במשק משנת 2008. לאור זאת, ניתנה על-ידינו החלטה, כי על התובעת להגיש תוך 30 יום, פירוט חילופי בטבלה בהתייחס לכל אחד מחודשי עבודתה, מהם האחוזים, שלטענתה, הנתבעת היתה צריכה להפריש בהתאם לצו ההרחבה הכללי (שכן, התביעה נוסחה וכומתה, אך ורק בהתייחס לאחוזי ההפרשות לפי צו ההרחבה בענף האפייה), ומה הסכום הכללי שהצטבר לזכות התובעת בקרן הפנסיה לעומת הסכום שהיה צריך להצטבר, לטענתה, לאור גובה שכרה והוראות צו ההרחבה הכללי. כמו כן, נקבע על-ידינו, כי ככל שתוגש טבלה מפורטת, על הנתבעת להגיב עליה תוך 30 יום. 3. באשר לחופשה - לא היה ברור במעמד הדיון המוקדם מ-1.7.13, האם תביעת התובעת להפרש פדיון חופשה מבוססת, אך ורק על הוראות צו ההרחבה בענף האפייה, או שגם אם ייקבע, כי צו זה לא חל על הצדדים, טוענת התובעת, כי היא זכאית להפרש פדיון חופשה לפי הוראות חוק חופשה שנתית. בנסיבות אלה, ניתנה על-ידינו החלטה, כי ככל שהתובעת לא תגיש פירוט תוך 30 יום, לטענה הנטענת בכתב התביעה, יקבע, כי לתובעת אין תביעה לפדיון חופשה, אלא רק זו המתבססת על הוראות צו ההרחבה בענף האפייה. 4. באשר לגמול עבור עבודה בשעות נוספות - הובהר לתובעת, כי עליה להגיש תחשיב מדויק ומפורט, הן בהתייחס לשעות נוספות בתעריף של 125%, והן בהתייחס לשעות נוספות בתעריף של 150%. 5. עילות התביעה שעניינן תוספת וותק והפרשות לקרן השתלמות - נמחקו. 6. באשר לדמי הבראה - הנתבעת פרטה את תשלומי דמי ההבראה בשנתיים האחרונות לעבודתה של התובעת, וניתנה לתובעת האפשרות להבהיר, תוך 30 יום, האם נותרה לה עילת תביעה באשר לדמי הבראה. 7. בסופו של הדיון, ניתנה על-ידינו החלטה לפיה על הצדדים להודיע לבית הדין, האם יש ביניהם הסכמה על הסכומים להם זכאית התובעת, ככל שקבע תחולתו של צו ההרחבה בענף האפייה, וכן להודיע, מה הם הסכומים החילופיים להם זכאית התובעת , ככל שייקבע כי אין תחולה לצו זה. 8. מהודעת ב"כ התובע האחרונה, מסתבר, כי עוד בתאריך 24.7.13, הוגשה הודעה מטעם התובעת בנוגע לימי הבראה, לפדיון חופשה, לשעות נוספות ולהפרשים לקרן פנסיה, אלא שהודעה זו אינה סרוקה במערכת הנט ככל הנראה עקב טעות של מזכירות בית הדין. מכל מקום, אותה הודעה שהוגשה, פעם נוספת, ב-9.10.13, נסרקה. בטבלה שצורפה להודעה זו בהתייחס לשעות הנוספות נרשם, מה מספר השעות הנוספות בשווי 100%, שלטענת התובעת היו צריכות להיות משולמות לה מידי חודש, מה מספר השעות הנוספות בתעריף של 125% ומן מספרן בתעריף של 150%. התובעת לא הסבירה בטבלה, כיצד הגיעה למספרים אלה, ומכל מקום, הסכום הנתבע במרכיב שעות נוספות, לפי הטבלה של התובעת, הינו 1,430.98 ₪, ולא הסכום הנתבע בכתב התביעה. יתר על כן, להודעת התובעת כפי שנסרקה במערכת הנט ב-9.10.13, צורפו טבלאות המתייחסות רק לחודשים בשנים 2008 ו-2009, ואין פירוט מעבר לכך. במעמד הדיון מ-16.10.13, ניתנה על-ידינו החלטה, כי לא ניתן להבין מהטבלה שהגיש התובעת, כיצד הגיעה לתחשיב השעות הנוספות מטעמה, והבהרנו, כיצד יש לערוך את התחשיב (עמ' 3 ש'-12-21 לפרוטוקול). התחשיב שהוגש על-ידי התובעת במצורף להודעה מ-9.10.13, אינו תחשיב ברור, ועל כן ניתנה על-ידינו החלטה, כי אם התובעת מעוניינת להגיש תחשיב מדויק וכן להסביר בהתייחס לכל יום עבודה, כיצד הגיעה להפרשים הנתבעים, היא רשאית לעשות כן, אולם אז היא תחויב בהוצאות. ב"כ התובעת טען, כי התובעת סבורה, שהתחשיב שהגישה נכון, ולגרסתו, שלב ההוכחות, הינו השלב הנכון שבו התובעת צריכה להסביר את התחשיב. דעתנו אינה כדעת ב"כ התובעת בעניין זה, והננו סבורים, שעל התובעת להגיש טבלה מתוקנת אשר תסביר, כיצד הגיעה התובעת לתביעתה לגמול עבור עבודה בשעות נוספות על יסוד דו"חות הנוכחות אל מול תלושי השכר, ועל כן ניתנה על-ידינו הוראה לתובעת להגיש טבלה מתוקנת. 9. בתאריך 16.10.13 התקיים דיון נוסף. במסגרת דיון זה, הבהיר ב"כ התובעת באשר לתביעה לדמי הבראה, כי כל המחלוקת בעניין זה קשורה רק בשאלת תחולתו של צו ההרחבה בענף האפייה, וכי ככל שייקבע שהצו אינו חל, אין לתובעת תביעה נוספת לדמי הבראה. התובעת טענה, כי נותרה לה תביעה לפדיון חופשה, גם בלא קשר לתחולתו של צו ההרחבה, וב"כ הנתבעת הבהיר, מה הם הסכומים שקיבלה התובעת כפדיון חופשה, וזאת בהתייחס לתקופה שטרם התיישנה, מ-4/09 ועד 15.8.12, כאשר תחשיבי התובעת לא היו מדויקים, שכן היא לא לקחה בחשבון את התעריפים הנכונים שהשתנו מידי שנה, דהיינו, לא ניתן לחשב את הזכאות לדמי חופשה ואת הסכומים שקיבלה התובעת בפועל מידי שנה, לפי שווי השכר במועד סיום העבודה. בהחלטתנו מ-16.10.13, קבענו, כי התובעת לא תהא זכאית ליתרת פדיון חופשה, על בסיס חוק הוראות חופשה שנתית, ויהיה מקום לדון בזכאות לפדיון חופשה, רק אם יקבע שהוראות צו ההרחבה בענף האפייה חלות על הצדדים (עמ' 2 רישא לפרוטוקול). 10. לאור האמור לעיל, התביעות שנמחקו, הינן התביעות לתוספת וותק ולהפרשות לקרן השתלמות, וכן התביעה לדמי הבראה ולפדיון חופשה, ככל שייקבע שלא חלות הוראות צו ההרחבה בענף האפייה. אשר ליתר עילות התביעה, אלה לא נמחקו. באשר לעילה שעניינה גמול עבור עבודה בשעות נוספות, על התובעת להגיש טבלה מתוקנת המבהירה, כיצד הגיעה לתחשיביה ולמספר השעות הנוספות להן היא טוענת, על בסיס פירוט יומי, או לחילופין להסביר, תוך התייחסות לדו"חות הנוכחות ולתלושי השכר, היכן נפלה הטעות בתחשיבי הנתבעת, ככל שהמדובר בטעות חישובית חודשית. התובעת מופנית אף להחלטתנו מתאריך 28.10.13, בעניין אי הבהירות בטבלה שהגישה והעדר טבלה מסודרת יומית. לא יוגש תחשיב כאמור, יפעל בית הדין כאמור בהחלטה מתאריך 16.10.13. איננו מוצאים מקום לשינוי החלטתנו באשר לצורך בהגשת פירוט בהתייחס לתביעה לגמול עבור שעות נוספות. צו הרחבהענף האפיהצווים