בקשה לקבל את תוכן העדות של עד שהוזמן ולא הגיש תצהיר

בקשה לקבל את תוכן העדות של עד שהוזמן ולא הגיש תצהיר לענין הדרישה להורות לתובע למסור תוכן עדות העדים שלא הגישו תצהיר: א. מסירת תוכן העדויות שלה עדים שלא הגישו תצהירים עשויה לייעל את הדיון ולחסוך בזמן שיפוטי יקר וכן לאפשר לתובע להכין את חקירתו הנגדית לעדים אלו. ב. דחיית הבקשה עלולה לפגוע בתובע, באיזון ובשיויוניות. בתאריך 8/12/14 הגיש התובע בקשה (שמוספרה כבקשה מס' 45 בתיק זה) - להלן:"הבקשה" ואשר במסגרתה ביקש כי ביה"ד יורה על מחיקת סעיפים וקטעים מתצהירי העדויות הראשיות של עדי הנתבעת וכן יורה לנתבעת למסור "בתוך שבועיים ימים את תוכן עדותו של כל עד שהוזמן מבלי שהגיש תצהיר עדות ראשית". האמור בבקשת הנתבעת להזמין את שני העדים שסרבו להגיש עדותם בתצהירים, עונה על הנחיית בית הדין כפי שזו פורטה בהחלטה על הגשת תצהירים ולכן אין מקום להענות לחלק זה של הבקשה. במאמר מוסגר יצויין כי האמור בסעיפים 35 ו- 36 להתייחסות אינו מהווה טעם משכנע שכן ברור שקל ונוח יותר היה אם היו מוגשים התצהירים אולם משהעדים לא היו נכונים למסרם ומשביה"ד אישר כבר את זימונם הרי שכל ניסיון לתקוף החלטה זו היה צריך להעשות בדרך של הגשת בר"ע. מסמכיםתצהירים