הוועדה העניקה למערער נכות בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 42 (1) (ד) (II)

הוועדה העניקה למערער נכות בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 42 (1) (ד) (II). מנכות זו קבעה כי יש לנכות 10% בגין מצב קודם לפי סעיף ליקוי 35 (1) (ב). 2. הערעור נסוב על החלטת הוועדה לנכות משיעור נכותו הכוללת של המערער, נכות בגין מצב קודם. הוועדה נשוא הערעור התכנסה מכוח פסק דין מיום 05/09/2012, שניתן בהסכמה בבית הדין הארצי, בתיק בר"ע 38175-04-12, בפסק הדין קבעה השופטת רוזנפלד: "עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שהוועדה תשוב ותזקק לשאלה - האם יש לנכות מצב קודם משיעור הנכות שנקבע למבקש בגין פגיעתו בכתף ימין שהוכרה בתאונה, והכל כמפורט בסעיפים 3-5 להחלטתי מיום 14/06/2012". להלן סעיפים 3-5 להחלטת השופטת רוזנפלד מיום 14.6.12: "(3) לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקולים של הוועדה הרפואית לעררים מיום 13/12/2010 ומיום 28/02/2011 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל החלטה כי מתבקשת תגובת המוסד לביטוח לאומי לשאלה מדוע לא יוחזר עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים על מנת שהוועדה תשוב ותיזקק לשאלה האם יש לנכות מצב קודם משיעור הנכות שנקבע למבקש בגין פגיעתו בכתף ימין שהוכרה כתאונת עבודה. יובהר לוועדה כי היא רשאית לערוך 'חשבון עובר ושב' רק אם עומדים לפניה נתונים מוכחים לפגיעה קודמת בכתף. הוועדה תפרט את אותם מסמכים ונתונים מוכחים עליהם מבוססת קביעתה, ותסביר את השפעתם על הנכות בכתפו של המבקש שאינה קשורה לתאונה. הוועדה תבהיר ותנמק היטב את החלטתה. (4) בקשר לניכוי נכות בגין מצב קודם ההלכה היא כי "... אם הוכרה התאונה כ"תאונת עבודה", אין לנכות משיעור הנכות הכוללת שיעורי נכות בגין מצב קודם, אלא אם אובחנו במבוטח ממיצאים מוכחים קודמים לתאונת העבודה, התואמים סעיף מסעיפי הליקויים, ובשיעור הקבוע באותו הסעיף. לשון אחר: הוכחת מצב קודם שיש לנכותו מהנכות הכוללת מותנה בתשובה לשאלה: אילו נבדק המבוטח על ידי הוועדה לפני קרות תאונת העבודה, כלום היה נקבע לו שיעור נכות על פי סעיף מסעיפי הליקויים? רק אז יש לנכות את שיעור הנכות שהיה נקבע לו - בטרם התאונה - משיעור נכותו הכולל... (דיון נג/46-01 מרגוליס יצחק - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כו', 364, 366 (1994), ההדגשות שלי ר.ר. להלן: הלכת "מרגוליס"). (5) בשים לב להלכת "מרגוליס" נדרשת לכאורה הבהרה והנמקה מפורטת של הוועדה בשאלה על אלו נתונים מוכחים היא נסמכת בניכוי אחוזי נכות משיעור נכותו הכוללת של המבקש, לרבות בעניין שיעור הניכוי בגין מצב קודם. יצוין, כי מבדיקת אולטרסאונד מיום 24/12/2010 שעמדה בפני הוועדה עולה שישנם קרעים בכתף ימין בה נפגע המבקש, אך קרעים כאמור לא הודגמו בכתף שמאל. אף הוועדה עצמה לא הצביעה על מסמך רפואי ממנו עולה כי המבקש סבל מקרעים בכתף טרם קרות התאונה בעבודה. בנוסף נראה, כי הוועדה לא נימקה החלטתה לאור חוות דעתו של ד"ר בלומברג, לפיה: "מעולם לא תועדה מגבלת טוח [כך במקור, ר.ר.], חולשת שריר או פגיעה בגידי הכתף" במבקש מתבקשת איפוא, התייחסות מפורשת של הוועדה בצורה ברורה ומנומקת לשאלה, כאמור בסעיף 3 לעיל". 3. המערער טען שהוועדה לא פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. לטענתו ,הוועדה נהגה בדרך שאינה מקובלת וציינה בהחלטתה כי היא קובעת בניגוד לדעתה של השופטת ודי בכך כדי להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר. לטענתו הוועדה טעתה עת ניכתה מצב קודם ללא שהצביעה על מימצאים מוכחים בדבר קרעים בשרירים כפי שנדרשה בהנחיות בית הדין הארצי בפסק הדין שם נרשם "אף הוועדה עצמה לא הצביעה על מסמך רפואי ממנו עולה כי המבקש סבל מקרעים בכתף טרם קרות התאונה בעבודה... ". מה עוד שלטענתו הממצאים שנמצאו בהתכנסות הוועדה בנכות כללית אינם מתייחסים לקרעים בכתף ולכן לא ניתן לנכות בגינם נכות בגין מצב קודם. 4. ב"כ המשיב טוענת כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, ולא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, לטענתה הוועדה נימקה כדבעי החלטתה בדבר ניכוי מצב קודם. הוועדה נסמכה על ממצאים מוכחים בדבר מצב קודם בכתף ימין שנמצאו באיבחון רפואי משנת 1996 אשר נערך במסגרת נכות כללית. 5. ביום 11/12/2012 התכנסה הוועדה בעקבות פסק הדין וקבעה בהחלטתה:- "הוועדה התכנסה בעקבות פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה ב-5/9/12, וכן החלטת בית הדין מ-4/6/12, הוועדה עיינה בפסק הדין הנ"ל, וכן שמעה את בא כוח התובע. הוועדה עיינה שוב במסמכים שבתיק ובפרוטוקולי הוועדות הקודמות והוועדה סבורה כי נכותו הכוללת לכתף ימין הינה בישעור 20% לפי סעיף 42 (1) (ד) (II), כמו כן הוועדה סבורה כי נכות זו לא נגרמה בזמן התאונה הנדונה. וכל זה מטעמים שפורטו בפרוטוקול הוועדה הקודמת מ-28/2/11 סעיף 21, אך מכיוון שכבוד השופטת מורה לנכות אחוזי נכות רק בגין הממצאים בפועל שהיו טרם התאונה הנדונה. אמנם הוועדה לא מסכימה עם גישה זו, מכיוון שקיים הגיון רפואי שנומק היטב בפרוטוקול מ-28/2/11 קובעת הוועדה בניגוד לדעתה של השופטת , שיש לנכות מהנכות הנ"ל נכות בשיעור 10% לפי סעיף 35 (1) (ב) בגין עבר רפואי בכתף זו כפי שצויין באבחון הרפואי מנכות כללית משנת 1996 ונכותו בגין האירוע הנדון הינו בשיעור 10%" (הדגשות לא במקור). 6. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למבקנה שדין הערעור להתקבל. הוועדה פעלה בניגוד לההנחיות פסק הדין מכוחו התכנסה. הוועדה ציינה בהחלטתה כי היא איננה מסכימה עם "גישת בית הדין", וכי היא קובעת "בניגוד לדעתה של השופטת". די בכך כדי לקבוע כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין וכי יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש. בנוסף, מעיון בהחלטת הוועדה עולה כי הוועדה הפנתה לממצאים מהאבחון הרפואי שנערך בנכות כללית משנת 1996, אך לא פעלה כפי שנדרש ממנה בסעיף 3 להנחיות פסק הדין, בנוגע לחובת ההנמקה. על הוועדה היה לנמק ולפרט מהם הנתונים המוכחים עליהם מתבססת קביעתה בדבר מצב קודם, וכן את מידת השפעתם של הממצאים המוכחים על הנכות בכתפו של המערער. כמו כן, הוועדה לא הצביעה על מסמכים רפואיים מהם עולה כי המערער סבל מקרעים בכתף טרם קרות התאונה בעבודה. 7. לאור האמור לעיל, ומשהוועדה לא פעלה בהתאם להוראות פסק הדין, עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכב חדש על מנת שתמלא אחר הוראות פסק הדין של בית הדין הארצי בתיק 38175-04-12 הוועדה תזמן את המערער ובא כוחו לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בכל הנוגע לניכוי מצב קודם, החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. 8. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪ תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. 9. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה. סעיפי ליקוינכות