ועדה מדרג ראשון קבעה נכות אורתופדית בשיעור 5%

ועדה מדרג ראשון קבעה למערער נכות אורתופדית בשיעור 5%. הוועדה העניקה למערער נכות מותאמת בשיעור 15% לפי סעיף ליקוי 37(7) א-ב, ומנכות זו ניכתה מצב קודם לפי סעיף ליקוי 37(7) א. הוועדה הפעילה את תקנה 15 ברבע כך שנכותו של המערער עמדה על 6.25%. 3. המערער הגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון. הוועדה הרפואית לעררים נשוא הערעור התכנסה בשלושה מועדים שונים, והעניקה למערער נכות נפשית בשיעור של 10%. כמו כן, הוועדה הפחיתה את הנכות האורתופדית שהעניקה הוועדה מדרג ראשון, ונימקה החלטתה כי הפגימה אינה קשורה לתאונה. 4. הערעור נסוב על החלטת הוועדה להפחית מנכותו של המערער בתחום האורתופדי. 5. עיקר טענות המערער: הוועדה טעתה עת לא אפשרה לו להתגונן בטרם הפחיתה את אחוזי הנכות האורתופדית. מדובר בערר שהוגש על ידי המערער בנוגע להחלטת הוועדה מדרג ראשון. המערער ציין כי הוועדה לעררים התכנסה בהעדרו ביום 24/7/12 וביום 23/10/12, וחרף האמור בפרוטוקול הוועדה מיום 24/7/12, כי הוועדה עצרה את הדיון על מנת לאפשר למערער להגיב בנוגע לכוונה להפחית את אחוזי הנכות בתחום האורתופדי, לא נשלח אליו מכתב או זימון או פרוטוקול הוועדה בעניין זה. המערער מבקש להחזיר את עניינו לוועדה על מנת לאפשר לו להתגונן, ולהגיב לכוונת הוועדה להפחית מנכותו האורתופדית. 6. עיקר טענות המשיב: לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. ב"כ המשיב ציינה כי הוועדה התכנסה בשתי ישיבות, הראשונה ביום 29/5/12 והשנייה ביום 24/7/12. לטענת המשיב, הוועדה נימקה כדבעי החלטתה בתחום האורתופדי. ב"כ המשיב מסר כי הוועדה הזהירה את המערער עוד בהתכנסותה הראשונה, ואף ציינה את הדברים בהתכנסותה מיום 23/10/12. דיון והכרעה: 7. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין. 8. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. ראה: עב"ל (ארצי) 10014/98 הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד' 213. היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. 9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, שוכנעתי כי יש לקבל את הערעור, ואפרט. בהתאם להלכה הפסוקה, מקום שהוועדה הרפואית רואה לנכון להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה מדרג ראשון, עליה להתריע בפניו על כך, ולתת לו הזדמנות נאותה להתייחס לאפשרות זו ולהתגונן מפניה; בין בדרך של העלאת טענות והבאת מסמכים במטרה לשכנע את הוועדה שלא לגרוע מקביעת הוועדה מדרג ראשון, או בדרך אחרת של חזרה מהערר. במקרה דנן, המערער מסר כי לא ידע על כוונת הוועדה להפחית מנכותו האורתופדית. לטענתו, לא קיבל מהוועדה מכתב או הזמנה להתגונן כנגד הכוונה להפחית את אחוזי נכותו בתחום האורתופדי. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשם איתי אדרת, המשיב ביקש שהות על מנת להתייעץ בנוגע לעמדתו, וזאת לאחר ששמע את טענות המערער כי לא קיבל זימון לוועדה ולא ידע על כוונת הוועדה להפחית מנכותו. ב"כ המשיב בתגובתה מסרה כי אין מקום להחזיר את עניינו של המערער לוועדה, מאחר ולא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. ב"כ המשיב לא הציגה כל מסמך או אסמכתא לפיהם החלטת הוועדה אשר התכנסה בהעדר המערער ביום 24/7/12 נשלחה למערער, ודי בכך כדי לקבל את הערעור. מעבר לנדרש יצויין כי ככל הנראה מחמת טעות, ב"כ המשיב בתגובתה מסרה כי הוועדה התכנסה רק בשני מועדים, כאשר לא כך הדבר. הוועדה התכנסה בשלושה מועדים שונים: ביום 29/5/12, ביום 24/7/12 וביום 23/10/12. ב"כ המשיב ציינה בתגובתה כי הוועדה הזהירה את המערער בהתכנסותה הראשונה. מעיון בפרוטוקול עולה, כי הוועדה התכנסה לראשונה ביום 29/5/12, וערכה למערער בדיקה קלינית. אין בפרוטוקול רישום בדבר כוונת הוועדה להפחית מאחוזי הנכות בתחום האורתופדי. טענת המשיב כי הוועדה הזהירה את המערער בהתכנסותה הראשונה אין לה סימוכין בפרוטוקול. ככל שכוונת ב"כ המשיב לאזהרה שנרשמה בפרוטוקול הוועדה בהתכנסות השניה מיום 24/7/12; הרי שהוועדה אומנם ציינה בפרוטוקול כי היא מפסיקה את הדיון ומאפשרת למערער להגיב, אולם מדובר בהתכנסות בהעדרו של המערער. בנסיבות אלו, משהמשיב לא הציג כל מסמך או תיעוד בנוגע לשליחת פרוטוקול הוועדה מיום 24/7/12 למערער, הרי שיש לקבל את הערעור. 10. לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) באותו הרכב, על מנת שתזהיר את המערער כי היא עומדת להפחית את אחוזי הנכות בגין הפגימה האורתופדית. הוועדה תיתן למערער הזדמנות לחזור בו מעררו. המערער יוכל עד מועד הזימון לוועדה לחזור בו מעררו. במקרה שהוועדה תתכנס והמערער יעמוד על הדיון בערר, המערער יוכל להציג מסמכים בפני הוועדה, ולטעון את טענותיו בנוגע לנכותו האורטופדית. 11. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט בסך 750 ₪ וזאת תוך 30 מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. נכות