דחיית תביעה להכרה כנכה נזקק

תביעה להכיר בתובע כנכה נזקק: 2. טענות המערער: 2.1 התובע יטען כי וועדת הרשות נימקה קביעתה כי אומנם התובע אינו יכול לנהוג על אוטובוס בתקופה בה בקש התובע להכיר בו כנכה נזקק, אך יכול לשיטתה לבצע עבודות פקידות, סדרנות ומיון, אלא שעבודות אלה אינן עבודות המצויות אצל המעסיק שהינו חברת הסעות קטנה בעלת מספר מצומצם של רכבים וזאת כעולה מהצהרת המעביד. שגתה וועדת הרשות עת יצאה מתוך הנחה מוטעית כי בחברת ההסעות בה עבד התובע מגוון תפקידים נוספים כגון אלה שהציעה הוועדה. כבר נפסק כי שיקולי הוועדה לא יהיו רפואיים בלבד אלא ישכללו נתוניו האישיים של התובע, גילו השכלתו וניסיונו התעסוקתי, לרבות עבודות רלוונטיות אצל המעסיק בטרם קבלת החלטתה. העובדה כי וועדת הרשות כוללת בהרכבה פקיד שיקום מלמדת על כך כי במסגרת שיקוליה עליה להביא בחשבון שיקולים תעסוקתיים ולא רק רפואיים, לרבות היבט אישי של התובע והיבט אישי כלפי מקום העבודה. אל לה לוועדה להניח הנחות לעניין מצב עובדתי מבלי לברר מצב זה לאשורו. 2.2 התובע נפגע מקליע רובה שנותר בכתפו, אינו יכול לעשות שימוש תקין בשתי הידיים ומוגבל בטווח תנועות היד והכתף בעיקר בסיבוב גלגל ההגה ועל כן אינו יכול לנהוג באוטובוס בשים לב למגבלות אלו. הוועדה במסגרת קביעתה מגלה כי אינה חולקת על כך שהתובע אינו מסוגל לנהוג באוטובוס בתקופה הרלוונטית עקב מצבו הרפואי התפקודי, אולם לא לקחה בחשבון כי אין זה סביר לבקש מנהג אוטובוס המועסק בחברת הסעות קטנה להתפטר לפרק זמן של חודשיים ולחפש מקום עבודה אחר לתקופת אי הכושר המוגבלת בזמן. 3. טענות המשיב: פסקי דין של בית הדין הארצי מבהירים כי לצורך הפעלת תקנה 18 לעניין נכה נזקק נדרשים קיומם של שני תנאים מצטברים, האחד; שהוועדה תקבע למבוטח נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית והשני; שהרשות נתנה אישור כי אין לדעתה לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה וכי אין לו הכנסות מהתעסקות. פסק דין בעניין בר ששת (נד 293/0). למערער במקרה דנא לא ניתן אישור מאת וועדת הרשות כי אין למערער לדעתה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה אלא קביעתה הינה כי המערער מסוגל לעבודות כגון פקידות, סדרנות, מיון וכיוצ"ב. מכאן שהמערער לא עמד בתנאים להפעלת תקנה 18 ועל כן דין תביעתו להידחות. דיון והכרעה: 4. תקנה 18 א לתקנות מתייחסת להגדרת נכה נזקק כלהלן: "(א) בתקנה זו - "הרשות" - וועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז - 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה. "נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיוזמתה היא כי אין, לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות. (ב) הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים. (ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקנה זו, תקנה 16 א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול. (ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולוועדה, יועבר אף לנפגע." מטרת התקנה היא לעזור, לתקופה מוגבלת, לנפגעי עבודה אשר עקב הפגיעה אינם יכולים לעסוק בכל עבודה, ואין להם הכנסה מהעבודה בפועל, ולכן ימצאו עצמם בלי פרנסה, על אף שמצבם רפואי באותה תקופה אינו מצדיק קביעת דרגת נכות של 100%. הסמכות לקבוע אם מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית כתוצאה מפגיעה בעבודה הוא "נכה נזקק" נתונה ל"רשות" ולא לבית הדין. זאת, מאחר והקביעה נתונה לשיקול הדעת של הוועדה. לכן, בדיקת בית הדין מצטמצמת לסבירות החלטת וועדת הרשות, עת שקלה האם קיים סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, אם לאו והאם נשמרו עקרונות הצדק הטבעי בדרך פעולה של וועדת הרשות ובהחלטתה. באשר לשיקולי הוועדה, העובדה שהרכב וועדת הרשות חייב לכלול פקיד שיקום מלמדת על כך כי השיקולים שעליה להביא בחשבון הם תעסוקתיים ולא רק רפואיים. 5. עם זאת, ועל אף העובדה כי תפקידה של וועדת הרשות אינו מתמצה רק בבחינת שיקולים רפואיים כי אם בנוסף גם תעסוקתיים מקובלת עלי גרסת הנתבע כי אין הוועדה נדרשת לבחון באם למעסיק הספציפי אצלו עבד המערער ישנן עבודות אחרות שהם בתחום העבודות אותן סברה וועדת הרשות כי המערער מסוגל לבצע. טענת התובע באשר להיעדר תפקידים לתובע לעסוק בהם אצל מעסיקו מלבד עבודתו כנהג אוטובוס כגון אלה שהועלו על ידי וועדת הרשות אינה רלוונטית במקרה דנן. לציין, כי טענות התובע אינן כנגד סבירות ההחלטה כי המערער מסוגל לבצע עבודות אחרות שהוצעו על ידי וועדת הרשות (ממצאים העולים מתוך התיק הרפואי והתעודות הרפואיות שעמדו בפני וועדת הרשות) כי אם כנגד העובדה כי לא נבחנה אפשרות שילובו בעבודות אלה שהוצעו על ידה. אלא שהעובדה כי למעסיקו באותה עת הייתה או לא הייתה עבודה מתאימה להציע לתובע, אין להסיק ממנה את שמבקש התובע להסיק לפיו התקיימו בו התנאים לראותו כנכה נזקק. לציין כי מובטלים רבים מתייצבים בשירות התעסוקה והשירות מתקשה ליישם את כולם במקומות העבודה בהתחשב גם במצב שוק העבודה במשק ואין באמור כדי ללמד על מצבם הרפואי. 6. מעיון בפרוטוקול וועדת הרשות עולה כי היא הייתה מודעת לתאונה שעבר התובע בתאריך 28.2.12. בפני וועדת הרשות עמד תיק הנכות של התובע. קביעת וועדת הרשות הינה כי: ".. התובע היה מסוגל לעבודה כלשהי בתקופה זו. המעביד מציין כי המבוטח לא מסוגל לנהוג באוטובוס בתקופה זו. אך לדעת הוועדה המבוטל מסוגל לעבודות פקידות, סדרנות, מיון וכד'" 7. בשים לב לאמור, מקובלת עליי עמדת הנתבע כי וועדת הרשות צדקה בקובעה כי התובע לא היה בגדר "נכה נזקק" בתקופה שבין 1.6.12 ועד 31.7.12 שכן התובע היה מסוגל מבחינת ההגבלה הרפואית בכתף, למגוון עבודות אותן מנתה הוועדה, ועל כן דין התביעה נדחית. 8. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה או למי יתמנה לכך על ידו תוך 30 יום מהיום בו יומצא פסק הדין לצדדים. נכה נזקק