מהי הגדרת "תקופה ממושכת" ?

הגדרת "תקופה ממושכת" חוק הביטוח הלאומי קובע כי זכאות לקצבת נכות כללית קמה בין היתר למי שבא בגדר "זכאי במשך תקופה ממושכת" ומגדיר תקופה ממושכת כ "מי שהיה זכאי לקצבה חודשית כאמור בסעיף 199(1) בתקופה של 60 חודשים לפחות מתוך 84 החודשים שקדמו בתכוף ליום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס. 109) התשס"ח-2008." עינינו הרואות כי תקופה ממושכת בעיני המחוקק לפי חיקוק זה הינה תקופה של 60 חודשים לפחות, דהיינו 5 שנים. שאלות משפטיותהגדרות משפטיות