טענת פגמים בעבודתה ובהחלטתה של ועדת יועצים במכרז לתפקיד מנהל בית ספר

טענות התובע לפגמים שנפלו בעבודתה ובהחלטתה של ועדת יועצים במכרז לתפקיד מנהל בית ספר יסודי ערב אל הייב "פרוש רומאנה" להמליץ למנכ"לית משרד החינוך למנות את המשיב מס' 3, מר נימר פלאח, כמנהל בית הספר. המבקש טוען בעיקר כי החלטת הועדה היתה נגועה בשיקולים זרים ופסולים ובלחץ אשר הפעיל אחד מחברי הועדה, נציג הסתדרות המורים, מר סופיאן, לו היתה נגיעה אישית למר פלאח. התובע הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 4.4.13 למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ובית דין זה דחה בהחלטה מיום 29.5.13 את חלקן הארי של בקשותיו. על כך הוגשה בקשת רשות הערעור. 3. בית הדין הארצי לא מצא מקום להתערב בהחלטת בית דין זה, מיום 29.5.13, בכל הקשור לכלל הרכיבים לגביהם נתבקש גילוי, למעט פרוטוקול ועדת היועצים. כך, בעניין גילוי תיקו האישי של מר נימר פלאח, פלט שיחות הטלפון הנייד שלו ושל מר סופיאן, תכתובות פנימיות וייעוץ משפטי אשר נעשה כהכנה לקראת או לצורך הליך שיפוטי. 4. בכל הנוגע לגילוי ועיון בפרוטוקול הדיון בועדת היועצים, פירט בית הדין הארצי בהחלטה הראשונה בבקשה את טענות המבקש לפיהן יש חשיבות רבה לגילוי הפרוטוקול, לנוכח העובדה כי חומר שלילי על מר נימר פלאח (אי התאמתו בשתי הזדמנויות לקורס ניהול) לא הובא בפני הוועדה והמנכ"ל, ואילו מועמדים אחרים נשאלו לגבי אותו חומר שלילי. 5. בהמשך, סיכם בית הדין הארצי בהחלטה הראשונה לבקשה (בסעיף 8.1) את החלטות בית דין זה בנושא גילוי פרוטוקול ועדת היועצים: "הפרוטוקול המלא של ועדת היועצים: בהחלטה מיום 21.2.2013 קבע בית הדין האזורי כי יש לגלות את פרוטוקול ועדת היועצים ואת הפרוטוקול בכל הנוגע למבקש ומר נימר פלאח, תוך השחרת שמות חברי הוועדה, למעט מר סופיאן. בהחלטה מיום 4.4.2013 קבע בית הדין האזורי כי ככל שיוגשו תצהירים של מתמודדים נוספים למשרה בהם יצהירו על הסכמתם לגילוי הפרוטוקול, יגולה החלק הנוגע לאותו מתמודד. בהחלטה מושא הבקשה בית הדין התיר רק את גילוי חלק הפרוטוקול הנוגע למר פאיז בן אחמד פלאח, אשר הסכים לכך בתצהיר מטעמו. בית הדין דחה את הבקשה בכל הנוגע למועמדים האחרים, לנוכח זכותם לפרטיות. בית הדין האזורי קבע כי גם אם עשויה להיות רלוונטיות לחלק הפרוטוקול הנוגע למועמד נוסף, מר ח'טיב אמין, אשר על פי הנטען נשאל בנוגע לאי קבלתו לקורס ניהול בעוד שהמדינה טוענת כי מדובר בפרט לא רלוונטי, הרי שבאיזון האינטרסים בשלב זה יש להעדיף את האינטרס של מר ח'טיב לשמירה על פרטיותו. יחד עם זאת, בית הדין האזורי קבע כי אם יתקיימו בהמשך נסיבות בהן לצורך חקר האמת יידרש הגילוי המבוקש, תינתן החלטה בהתאם. כן קבע בית הדין כי יש להשחיר את שמות חברי הוועדה, למעט מר סופיאן. בנוסף, קבע בית הדין כי יש להעביר לעיונו של המבקש את הפרוטוקול המקורי, שנכתב בכתב יד, בכפוף להחלטות שניתנו עד כה". 6. לאחר פירוט הכללים המנחים אשר נקבעו בפסיקה באמצעותם יבחן בית הדין האם יש לגלות מסמך שעה שבקשה כזו באה לפניו, היינו, שאלת הרלוונטיות על ההיבט הצר והרחב שבה וככל שמתקיימת - עריכת איזון ראוי בין זכות הגילוי לבין זכויות ואינטרסים לגיטימיים אשר הוכרו כשוללים גילוי תוך ציון ספציפי של ההנחיות שעה שעולה מתח בין הזכות לגילוי והזכות לפרטיות של צדדים שלישיים, הוא ענייננו כאן (סעיפים 13-11 להחלטה הראשונה בבקשה), נתן דעתו בית הדין הארצי להחלטות בית הדין האזורי המפורטות בסעיף 5, כך (בסעיף 19): "בכל הנוגע לפרוטוקול הדיון בוועדת היועצים, נראה לי שלא ניתן המשקל המתאים לזכותו של המבקש להוכיח את תביעתו, ובעיקר את טענתו שלפיה מר נימר פלאח לא נשאל אודות כשלונו במבחני מכון אבני ראשה (מכון המוסמך מטעם משרד החינוך לבחור מועמדים מתאימים לקורס מנהלים) בעוד שמועמדים אחרים נשאלו בעניין זה. עם זאת, כפי שנקבע בעניין מכתשים, יש לצמצם את הפגיעה "להכרחי ולחיוני ביותר, כנדרש לצרכי המשפט וכעולה במדוייק מטענות הצדדים ולא מעבר לכך" ". 7. בהתאם לכך, בעניין הפרוטוקול, הוצע לצדדים הסדר אשר לאחר קבלת הסכמת הצדדים בתגובות אשר הוגשו, נוסח בהחלטה באופן הבא: "ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בנוגע לפרוטוקול ועדת היועצים, כמפורט להלן: הפרוטוקול המלא יועבר לעיונו של בית הדין האזורי. בית הדין האזורי יעיין בפרוטוקול ויבחן אם מעבר לחלקים בפרוטוקול שחייב את המדינה לגלות יש בו חלקים נוספים רלוונטיים להוכחת טענותיו של המבקש. ככל שיימצא שיש חלקים נוספים רלוונטיים - בית הדין יעביר לבעלי הדין את הפרוטוקול, לאחר שיושחרו בו שמות המועמדים וכן הקטעים הפוגעים במידה משמעותית בפרטיותם של המועמדים האחרים או עלולים להביא לזיהוים, ואינם דרושים להכרעה בטענות המבקש". 8. בהתאם להסכמות אלו, הגישו המשיבות 1 ו- 2 את פרוטוקול ועדת היועצים (ערוך בכתב יד) כאשר לפניי הונחו המסמכים הבאים: עמוד ראשון ובו - פירוט חברי הועדה, ציון כי הועבר על ידי יו"ר הועדה תדריך לחברי הועדה אודות סמכות הוועדה ואופן התנהלותה וכן הוראתה כי "כל נושא הנמצא בתיק ונראה כבעל חשיבות יועלה בפני הועדה וידרש לתת התייחסותו לסוגיה" וכן כי "נושא שלא יועלה בפני המועמד לא ילקח בחשבון", ראיונות של 10 מועמדים לתפקיד מנהל בית הספר, בחירת המועמדים על ידי כל אחד מחברי הועדה, נימוקיהם וסיכום. יוזכר כי חלק מהמסמכים האמורים לעיל גולו בעבר למבקש אשר טען להשחרת יתר של הפרטים. 9. כאמור בהסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, בשלב הראשון ולאחר עיון בפרוטוקול, עלי לבחון האם קיימים בפרוטוקול חלקים רלוונטיים להוכחת טענות המבקש. ככל שאמצא כי כך הוא הדבר, הרי שבהתאם לאיזון אשר קיבל ביטוי בהסכמת הצדדים, יועבר אותו חלק הפרוטוקול תוך השחרת חלקים ממנו כמפורט בהסדר הדיוני. 10. ובכן, ערכתי עיון מדוקדק במסמכים המצויים לפניי, בשים לב לטענות המבקש בכתב התביעה בדבר פגמים שנפלו בעבודת ועדת היועצים בכלל ובפרט טענתו כי המועמדים נשאלו שאלות סלקטיביות ובעיקר כי המשיב 3 לא נשאל על דבר כשלונו במבחני מכון אבני ראשה, כך שעובדה זו לא הובאה במסגרת שיקולי הועדה, בעוד שלטענתו מועמד אחר, מר ח'טיב אמין, נשאל אודות כישלון זה והדבר נזקף לחובתו. לאחר עיון בפרוטוקול ועדת היועצים המלא, ניתן לקבוע כי אין בו כדי לסייע לתובע להוכיח את טענותיו אלו. יצוין כי מעבר לבחינת רלוונטיות הפרוטוקול באופן כללי להוכחת טענות התובע כנגד המשיבים, ככל שאלה ניתנות לבחינה אל מול הפרוטוקול, נבדקו היטב השאלות אשר הופנו למועמדים השונים לרבות למועמד ח'טיב אמין והן אינן כוללות שאלות בדבר כישלון במבחן אבני ראשה. כמו כן, לא עולה מראיונות המועמדים כי נשאלו שאלות סלקטיביות שנועדו להעדיף מועמד אחד על פני האחרים. 11. לפיכך, בהתבסס על המתווה עליו הסכימו הצדדים, ובהיעדר רלוונטיות לפרוטוקול ועדת היועצים המלא או חלקים ממנו, להוכחת טענות התובע בתביעתו, אין מקום להעביר לתובע חלקים מהפרוטוקול, גם לא תוך השחרת פרטים לצורך צמצום הפגיעה בפרטיות. 12. מועד לדיון בתיק יקבע לאחר שיודיעו הצדדים האם הסתיים הליך גילוי המסמכים לרבות בהתאם להחלטתי מיום 29.5.2013, זאת תוך 7 ימים מהיום. דיני חינוךמכרזבית ספרמנהל בית ספר