המתורגמנית מסרה לבית הדין כי אינה יודעת את השפה העברית

כאשר התובעת הגיעה בלווית מתורגמנית מטעמה, המתורגמנית מסרה לבית הדין כי אינה יודעת את השפה העברית. בפתח הדיון טען ב"כ הנתבעים כי לא נקבע בהחלטה שעל התובעת להביא מתורגמנית ולכן היא אינה יכול להביא מתורגמנית מטעמה ועל דעת עצמה. לאור זאת, ביקש ב"כ הנתבעים כי הדיון יבוטל ובית הדין יחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים. בהחלטת הרשמת שניתנה נכתב: "מאחר ותאית אינה שפה רשמית בית הדין לא יעתר לזימון מתורגמן מטעמו. מן הראוי היה כי הנתבעת תזמן מתורגמן מטעמה כדי לאשש את תרגום המתורגמנית מטעם התובעת. הנני מתירה התרגום" לאחר מתן ההחלטה טען ב"כ הנתבעים הוסיף ב"כ הנתבעים וטען כך: אני לא ידעתי שיש בקשה כזאת לא ראיתי שיש החלטה כזאת , לא ידעתי שחברי מתכוון להביא מישהו מטעמו לתרגום. המתורגמנית היא חברה של התובעת, יש לה היכרות מוקדמת איתה והיא ביקרה במשק. ב"כ הנתבעים הוסיף: אני מתנגד לניהול העדות המוקדמת באופן הזה שבו המתורגמנית היא מתורגמנית מטעם התובעת, היא מיודדת איתה ומכירה אותה והיא ביקרה במשק הנתבעים ושוחחה איתה טרם הדיון הזה והדריכה אותה ככל הידוע לי. שנית, המתורגמנית הזאת לא דובר את השפה העברית היא דוברת רק אנגלית ויש צורך בהליך משולש של מעבר שפה שלא נראה שהוא יתבצע כמו שצריך. לאחר שמיעת הטענות שהועלו ע"י ב"כ הנתבעים קבע הרשמת בהחלטה כי "העדות תיגבה לאלתר". לאחר מתן ההחלטה, החלה חקירתה של התובעת, באופן שתרגום העדה מהשפה התאית לשפה האנגלית מתבצע ע"י המתורגמנית והתרגום מאנגלית לעברית מתבצע ע"י ב"כ הנתבעים. במהלך הדיון העלה ב"כ הנתבעים טענות נוספות ביחס להפרעות של ב"כ התובעת ולאיכות התרגום של המתורגמנית. טענות הצדדים המערערים טוענים, כי בהחלטת כב' הרשמת לנהל את הדיון למרות שלא ניתן זימון למתורגמן ולמרות שהמתורגמנית לא הייתה ניטראלית, נפל פגם, ועל כן יש לבטל את החלטת הרשמת המתירה את ניהול הדיון ולהורות על ביטול ההליך של העדות המוקדמת. הנתבעים הוסיפו, כי אף בדרך התרגום של המתורגמנית נפלו פגמים שיש בהם להביא לפסלות ההליך. המערערים הטעימו כי המתורגמנית לא ידעה עברית ואף האנגלית שדיברה לא הייתה רהוטה, ועל כל שאלה שנשאלה "ניהלה דיון". עוד ציינו המערערים כי ב"כ התובע הפריע תדיר להליך החקירה ולא אפשר למערערים להשלימה. מנגד טענה המשיבה כי החלטת הרשמת, שאפשרה את ניהול ההליך, הייתה מנומקת ונתקבלה לאחר שהרשמת התרשמה ממהימנות התרגום. עוד מוסיפה המשיבה כי התרגום מאנגלית לעברתי נעשה על ידי ב"כ המערערים, והייתה באפשרותו להביא מתורגמן מטעמו, דבר שלא נעשה. המשיבה מוסיפה כי בהתאם לסעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ראשית בית הדין לנהוג "בכל ענין של סדר דין שאין עליו הוראה בחוק זה או בתקנות לפיו, ינהג בית הדין בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק". משעה שאין תקנות מפורשות לעניין הליך גביית עדות מוקמת ראשית הייתה הרשמת לפעול בדרך הנראית לה הטובה ביותר וכך עשתה. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת המערערים ובפרוטוקול הדיון מיום 22.5.13, נחה דעתי שיש לדחות את הערעור וזאת מהטעמים המפורטים להלן. אקדים ואציין, כי, נוכח בקשתה התובעת למינוי מתורגמן, מן הראוי היה כי תינתן החלטה מפורשת באשר לאופן חקירת התובעת. על פי ההנחיות והמקובל בבית הדין, מקום בו אין בעל הדין מעיד בשפה הרשמית של המדינה, ולהוציא מקרים חריגים, בית הדין מורה כי בעל הדין יישא בעלות מימון המתורגמן וידאג להתייצבותו לדיון. אין צורך לומר כי על המתורגמן להיות מוכשר במקצוע. יחד עם זאת, משעה שהצדדים התייצבו לדיון, והתובעת הביאה מתורגמנית, רשאית הייתה הרשמת לנהל את הדיון, הגם שלא ניתנה החלטה מפורשת בעניין, זאת מהטעם כי ממילא התובעת הייתה מתבקשת לדאוג להתייצבות מתורגמן על חשבונה. בעניין הפגמים באיכות התרגום- עיון בפרוטוקול מעלה כי אכן נפלו מספר פגמים באיכות התרגום. בראש ובראשונה, המתורגמנית לא שלטה בשפה העברית והיה צורך לבצע תרגום כפול, דהיינו מתאית לאנגלית ומאנגלית לעברית, דבר שיש בו לפגוע ביכולת להתרשם ממוסר העדות. שנית, המערערים טענו כי היה קיים קשר קודם בין המתורגמנית לבית התובעת וטענה זו לא הוכחשה במפורש על ידי המשיבה. בתגובה לערעור טענה המשיבה, כי בין המתרגמת למשרדו של ב"כ התובעת אין קשר, איך אין בכך לסתור את טענת המערערים לפיה בין התובעת עצמה למתורגמנית היה קיים קשר. יחד עם זאת, אדגיש כי המערערים לא פרטו מהו אותו קשר שהיה בין התובעת למתורגמנית. שלישית, מהפרוטוקול עולה כי המתורגמנית ניהלה שיחות ארוכות עם התובעת וכב' הרשמת העירה לה כל כך. למרות שמצאתי כי טענות המערערים נכונות ביחס לפגמים שנפלו באיכות התרגום, אין בכך להביא לפסילת עדותה של התובעת, וזאת ממספר טעמים: מדובר בפגם שניתן "לרפאו" באמצעות קביעת משקל נמוך יותר לעדות עצמה וחזקה על המותב שישב בתיק העיקרי, שיהיה ער לכך ויכריע בהתאם. מדובר בסיטואציה, בה היה על הרשמת לקבל החלטה על אתר, ולדידנו, ההחלטה שנתקבלה מאזנת באופן ראוי בין זכותה של התובעת שיהיה לה יומה בפני בית הדין טרם עזיבתה את הארץ לבין זכויותיהם הדיוניות של הנתבעים. סבורני אפוא, כי בנסיבות המקרה, התוצאה שהיתה מתקבלת מביטול הדיון ודחייתו למועד נדחה אחר, היתה קשה יותר מאשר ההחלטה שנתקבלה בפועל, שכן אין כל ביטחון, שהתובעת היתה נשארת בארץ וכך היתה נפגעת זכותה למצות את זכויותיה. סוף דבר, הערעור נדחה. שאלת ההוצאות תילקח בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי. מתורגמןהאקדמיה ללשון