פרשנות סעיף 253 לחוק הביטוח הלאומי - צבירת תקופת אכשרה

פרשנותו של סעיף 253 לחוק הביטוח הלאומי - האם אשתו המנוחה של התובע צברה תקופת אכשרה בהתאם לסעיף זה? 4. לטענת התובע, בין היתר, אישה אשר קיבלה בתכוף לפי הגיעה לגיל פרישה קצבת נכות פטורה מתקופת אכשרה. בענייננו, המנוחה קיבלה קצבת נכות לפי פרק ט', עד הגיעה לגיל הפרישה ביום 30/4/01. 5. לטענת הנתבע, בין היתר, תנאי ראשון ומקדמי לזכאות לקצבת שאירים, היא היותו של הנפטר "עובד מבוטח" או "עובדת מבוטחת", ורק אם התקיים תנאי זה, יש לעבור לבחינת התקופות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 253(א) או להוראות שבסעיף 253(ב) לחוק הביטוח הלאומי. דיון והכרעה 6. בהתאם לסעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי, "נפטר מבוטח, ישלם המוסד מענק לפי הוראות סעיף 255 או קצבת שאירים חודשית באחד משיעורים אלה...". 7. סעיף 253 לחוק הביטוח הלאומי קובע את תקופת האכשרה המזכה לגמלת שאירים לפי סעיף 252 כדלקמן: "253.(א) תקופת האכשרה המזכה לגמלת שאירים לפי סעיף 252 היא תקופה שבה היה אדם מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת באחת מתקופות אלה: (1) 12 החודשים האחרונים לפני תאריך הפטירה; (2) 24 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בחמש השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה; (3) תקופת האכשרה לפי סעיף 246; (4) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בעשר השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עובד מבוטח או עובדת מבוטחת שנפטרו והיו אחד מאלה: (1) מבוטח שעדיין לא מלאה שנה מהיום שנעשה תושב ישראל; (2) מבוטח שעדיין לא מלאו לו 19 שנים; (3) גרושה או אלמנה שנפטרה תוך שנה מיום שנתגרשה או שנתאלמנה; (4) מבוטח שעיקר פרנסת בן זוגו או ילדיו היתה עליו; (5) מבוטח שהניח אחריו ילד - לגבי אותו ילד". 8. סעיף 253(א) קובע את תקופת האכשרה המזכה בגמלת שאירים, לפי סעיף 252, כתקופה שבה היה אדם מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת, באחת התקופות המפורטות בסעיפים 253(א)(1)- 253(א)(4). 9. הרישא בסעיף 253(א) קובעת מפורשות, כי המדובר הוא בתקופת אכשרה, שבה היה אדם מבוטח "כעובד מבוטח". היינו, רק לאחר קיומו של תנאי זה- "עובד מבוטח"- אזי, יש לעבור לבחינת התקופות המפורטות בסעיפים 253(א)(1)- 253(א)(4). 10. זה המקום לומר, כי שוכנענו כי דין התביעה שלפנינו להידחות, מהנימוקים המרכזיים הבאים: א. סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, קובע לצורך ביטוח זקנה וביטוח שארים, מיהו "עובד מבוטח" או "עובדת מבוטחת": "מבוטח לפי פרק זה, למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה ולרבות עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גמלה לפי פרק ט' ". בנוסף, סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, מגדיר לצורך ביטוח זקנה וביטוח שארים, עקרת בית כ"אשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית". ב. כאמור בעובדות המוסכמות על הצדדים, המנוחה קיבלה קצבת נכות כללית מיום 23/9/00 ועד ליום 30/4/01, והחל מחודש 1/02 היא קיבלה קצבת זקנה. המנוחה נפטרה ביום 3/5/12. ג. אם כן, בהתאם לסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, עד ליום 30/4/01 ענתה המנוחה על הגדרת "עובדת מבוטחת", ומחודש 1/02 ועד למועד פטירתה, ענתה על הגדרת "עקרת בית". 11. במצב דברים זה, ומשהגענו למסקנה כי החל מחודש 1/02 יש לראות את המנוחה כ"מבוטחת", ולא כ"עובדת מבוטחת", אין היא עונה על ההגדרה הקבועה בסעיף 253(א), ביחס לתקופת האכשרה המזכה לגמלת שאירים לפי סעיף 252, שכן, אין היא נכנסת לגדרו של התנאי הקבוע ברישא של סעיף 253(א), הקובע תנאי מקדמי ("עובדת מבוטחת"). משכך, ומשלא עונה המנוחה על התנאי המקדמי הקבוע בסעיף 253 לחוק הביטוח הלאומי, מתייתר הצורך בבדיקת התקופות הקבועות בסעיפים 253(א)(1)- 253(א)(4)- כטענת התובע. (בעניין זה, ראה והשווה: בל (ב"ש) 2123/07 אלי גמיל נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 23/10/07); בל (חי') 2917/08 אסעד גאווי (ניתן ביום 4/4/12). סוף דבר 12. התביעה נדחית. 13. אין צו להוצאות. תקופת אכשרהביטוח לאומי