ועדה רפואית לא דרשה לבצע בדיקת CT לבירור תלונות על כאבים והגבלה בגב

טענות המערער: טעתה הוועדה כשלא דרשה לבצע בדיקת CT לבירור תלונותיו בדבר כאבים והגבלה בגב. 4. מנגד, טוען המשיב כי הוועדה אינה מחויבת להמתין לתוצאות בדיקת עזר שהמערער לא ביצע, מסיבותיו הוא, במשך מספר חודשים, וכי החלטתה מבוססת על החומר שבפניה ובדיקתה הקלינית. עוד טוען המשיב כי הוועדה ביצעה בדיקה קלינית שלא העלתה כל ממצאים התורמים לקיומה של נכות, הן בברך והן בעמוד השדרה המותני, ומשכך לא נפל פגם משפטי בהחלטתה. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 5. המערער אכן התבקש על-ידי המשיב לבצע צילום שוק ימין, וזאת על-פי הפניה מיום 9.8.12 (מע/2). בטופס ההפניה התבקש המערער להציג את תוצאות הבדיקה לוועדה הרפואית אליה יוזמן. 6. לאחר מועד ההפניה לבדיקה התקיים דיון בעניינו של המערער בפני הוועדה הרפואית מדרג ראשון, וזאת ביום 4.9.12 (מע/1). במועד הדיון בפניה ציין המערער בסעיף התלונות כי הוא סובל מכאבים בברך ימין ובגב התחתון, כי "הומלץ על טיפול אך לא ביצע. לא הספיק לבצע את הצילום". בסעיף הממצאים ציינה הוועדה מדרג ראשון, בין השאר, כי המערער מתהלך בחופשיות ללא צליעה. לשאלה האם עשה בירור בנוגע לכאבים בברך השיב המערער שלא. הוועדה ציינה את היקפי השרירים, היעדר נוזל, טווחי התנועה ביישור ובכיפוף הברך, מבחן מגירה שלילי ועוד. בסיכום החלטתה קבעה הוועדה מדרג ראשון כי לא נותרה למערער כל נכות יציבה. 7. בנימוקי הערר מיום 22.10.12 (מע/3) ציין ב"כ המערער בסעיפים 4 ו-5 להם כי המערער לא הספיק לבצע צילום ברך ימין ובנסיבות אלה היה על הוועדה להשהות את החלטתה עד לביצוע הבדיקה, שכן לא ברור כיצד הגיעה לכלל החלטה בעניינו ללא צילום זה. 8. בעקבות הערר התכנסה הוועדה שבמוקד הערעור כאן. הוועדה רשמה את תלונות המערער בסעיף 20 לפרוטוקול, בו לא צוין דבר באשר לאותו צילום שוק. בפרק הממצאים ציינה הוועדה בין השאר: "ללא סימני דלדול שרירים בגפיים תחתונים, היקף שוקיים וירכיים שווה בנקודות זהות. ברכיים יציבות ללא סימני תפליט או נעילה ללא סימני גירוי מינסקיאליים. ישור מלא, כיפוף מעל °120, עמידה על קצות אצבעות ועקבים תקינה, ללא כיווץ שרירים פרורטבליים. SLR שלילי דו צדדי, תנועתיות ע"ש מותני: ללא הגבלה כולל כיפוף, ישור, הטיה לצדדים, ותנועה סיבובית". לאור ממצאים אלה קבעה הוועדה בפרק הסיכום והמסקנות כי "לאור הממצאים שפורטו בפרוטוקול הוועדה קובעת כי לא נותרה נכות כתוצאה מהתאונה הנדונה". 9. עולה, אם כן, כי המערער אכן התבקש על-ידי המשיב לבצע צילום שוק ימין, וזאת על-פי הפניה שמועדה קודם לכינוס הוועדות השונות, ואף לפני מועד כינוסה של הוועדה מדרג ראשון. עיון בפרוטוקולי הוועדות השונות, הן הוועדה מדרג ראשון (מיום 4.9.12) והן הוועדה שבמוקד הערעור כאן (מיום 17.12.12) - מעלה כי וועדות אלה כלל לא ביקשו ולא ציינו בהחלטותיהן כי נדרש להם צילום שכזה לצורך הכרעתן המקצועית-רפואית בדבר שיעור נכותו של המערער. 10. הלכה היא כי ועדה רפואית רשאית לסכם החלטתה גם ללא חומר שביקשה כי יוצג בפניה, ובלבד שקיימת הנמקה לעניין זה המבהירה את שינוי עמדתה של הוועדה (דב"ע נג/01-32 משה ושדי - המוסד, פד"ע כז 200). בנסיבות המקרה כאן לא עלתה כל דרישה מצד הוועדות לביצוע בדיקה זו, ולכן מקל וחומר ניתן להסיק כי אין פגם בכך שהוועדות מסכמות את דיוניהן ללא תוצאות בדיקה זו, שכאמור לא נתבקשה על-ידן כלל, ולא ניתן אף לומר כי נדרשת הנמקה מיוחדת בעניין זה, שכן אין בסיכום ללא בדיקה משום שינוי עמדתה של הוועדה. 11. קיים טעם לפגם בעצם העלאת טענה זו על-ידי המערער. על אף שבידו של המערער הפניה לביצוע צילום שוק מיום 9.8.1, נטען כי לא הספיק לבצע את הבדיקה עד מועד התכנסות הוועדה מדרג ראשון (ביום 4.9.12) ואף לא עד מועד התכנסותה של הוועדה הרפואית לעררים (ביום 17.12.12, ולמעלה מארבעה חודשים לאחר מועד ההפניה). גם במועד הדיון שהתקיים בבית הדין ביום 15.7.13, כמעט שנה לאחר מועד ההפניה, לא הוצגו ממצאי אותה בדיקה וב"כ אף לא ידע לומר אם הבדיקה בוצעה. 12. בהעדר ממצאי בדיקה שכזו בידי המערער, הרי שהדיון בשאלה אם יש מקום להחזיר את הדיון בעניינו של המערער בפני הוועדה לצורך עיון במסמך זה הוא בגדר דיון תיאורטי גרידא. לא ראוי שבית הדין ידון במסגרת הליך זה בשאלות תיאורטיות בדבר חובתה של ועדה רפואית לעיין במסמך שהוועדה אינה נזקקת לו לצורך הכרעתה, ואשר בידיו של הנפגע להציגו, אך לא זו בלבד שהוא אינו עושה זאת, אלא שהמסמך טרם בא לאוויר העולם וספק אם הוא צפוי לבוא לעולם במועד בלתי ידוע בעתיד. 13. אין ממש בטענת המערער כי היה על הוועדה להפנות את המערער לביצוע בדיקתCT לצורך בירור תלונותיו בדבר כאבים והגבלות בתנועות הגב. כמפורט לעיל, הוועדה ערכה בדיקה של טווחי תנועת הגב, ובהסתמך על ממצאים אלה הגיעה לכלל מסקנה רפואית. השאלה אם להיזקק לחומר רפואי נוסף או לבדיקות עזר היא בגדר סמכותה הרפואית-מקצועית של הוועדה, והינה לכן שאלה רפואית. בית הדין לא יתערב בשאלות כגון אלה במסגרת הליך זה, שעניינו בשאלות משפטיות בלבד. 14. אשר על כן, הערעור נדחה בזאת. 15. לא בלי היסוס איני עושה צו להוצאות, ועל אף שכפי שקבעתי לעיל מוטב היה כי הטענה בדבר סיכום החלטת הוועדה ללא עיון בצילום השוק - לא היתה מועלית כלל בנסיבות המקרה. 16. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. עמוד השדרהרפואהבדיקת סי.טי (CT)כאבי גב / בעיות גבועדה רפואית