האם ועדה רפואית לא ערכה בדיקה קלינית כנדרש של הכתף והגב התחתון ?

הוועדה לא ערכה למערער בדיקה קלינית כנדרש של הכתף והגב התחתון וניסתה בהחלטתה לפסול את תוצאות בדיקת האולטרסאונד והכל מתוך נימוקים לא ברורים. ד. הוועדה נמנעה מלהפחית את הנכות בעקבות הספק בדבר קיומו של קשר בין בעיית כתף שמאל ובין התאונה מדבר בעד עצמו ומלמד עד כמה החלטתה ומסקנתה של הוועדה אינה החלטית. ה. טעתה הוועדה עת לא נימקה מדוע לדעתה יש לקבוע למערער 5% נכות, חרף פגיעתו הקשה. 4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב: א. הוועדה התייחסה באופן מנומק למכתבו של ד"ר פינקלשטיין. באשר לחוות הדעת של ד"ר עאוני יוסף, מדובר בחוות דעת המעניקה אחוזי נכות זמניים ולכן הוועדה לא מחויבת להתייחס אליה. ב. די בקביעת הוועדה שטווחי התנועה של כתף שמאל תקינים על מנת שתצא ידי חובתה. ג. אופן הבדיקה ומהות הבדיקה הם עניינים רפואיים שבסמכותה הבלעדית של הוועדה ואין מקום להתערב בכם. ד. באשר לחוות הדעת של ד"ר עאוני יוסף, ב"כ המערער לא הפנה את הוועדה בעת שהופיע בפניה לחוות הדעת הנ"ל, תוך שהוא מתמקד אך ורק בחוות הדעת של ד"ר פינקלשטיין. ה. באשר לספק שהועלה על ידי הוועדה בכל הקשור לקשר הסיבתי, יודגש כי קביעה זו הינה לטובת המערער, לפיכך, טוב היה עושה המערער ככל שהיה חוזר בו מהערעור. 5. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות: א. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער יחד עם ב"כ הופיעו בפני הוועדה, והתלונן על כאבים חזקים בחזהו, ועל אי תפקוד בכתף שמאל עם הקרנות לצוואר. כמו כן, מעיון בערר שהוגש על ידי ב"כ המערער ביום 2.9.12 נטען כי המערער נפגע גם בעמוד השדרה המותני. לא זו אף זו, מעיון בחוות הדעת של ד"ר עאוני יוסף אשר לא זכתה להתייחסות כלשהי מטעם הוועדה, עולה כי עמוד השדרה המותני של המערער נבדק, ואף נקבעו ממצאים כמפורט בחוות הדעת. לפיכך, היה ראוי כי הוועדה תבחן את תלונות המערער בכל הקשור לפגיעה בעמוד השדרה המותני וכן את תלונותיו בקשר לכאבים המקרינים לצוואר ועד כמה יש קשר בין תלונות אלה לבין התאונה הנדונה. ב. בסעיף 22 לפרוטוקול הוועדה צוינו הממצאים הרפואיים. הוועדה קבעה, בין השאר, כי ישנם ממצאים על רקע ניווני ב -1S- 5 Lוכי בצלע 7 קדמית שמאלית ישנה אפשרות לשבר קל. הוועדה ציינה כי אין שום אזכור לגבי שבר בעצם הבריח או פריקה בעצם הבריח וכי במועד התאונה נכתב באופן מפורש שמדובר בחבלת חזה בלבד, אם כי בשלב מסוים הופיע תיעוד לגבי הקרנת הכאב לכתף שמאל, אך אין אזכור לשבר או פריקה בעצם הבריח. הוועדה הוסיפה כי במועד מאוחר יותר, באוגוסט ואוקטובר 2011 ההתייחסות הייתה לבית החזה, אלא שבדיקת אולטרסאונד שבוצעה ביום 10.1.12 הצביעה על שינויים ניווניים והסתיידות בגיד הסופרטוס אשר אינם קשורים לתאונה הנדונה. הוועדה הסבירה היטב כי בדיקת המיפוי הינה רגישה ביותר לפריקות ושברים במידה משמעותית מבדיקת אולטרסאונד שאינה בדיקה חד משמעית. עם זאת, הדגישה הוועדה כי בבדיקה שביצעה אכן קיימת תת פריקה של מפרק ACS עם כאבים בסוף טווחי התנועה של כתף שמאל אשר הינם מלאים ותקינים. ג. עינינו הרואות כי הוועדה קבעה באופן מפורש כי אין כל קשר בין הבעיה בכתף לבין התאונה. הוועדה הסתמכה בקביעתה זו על בדיקת אולטרסאונד ועל רישומים רפואיים בתיקו של המערער. הוועדה הוסיפה והסתמכה על בדיקת מיפוי העצם, שממצאיה שוללים קיומו של שבר בקצה הקלוקילה ואף הסבירה מדוע היא מעדיפה את בדיקת מיפוי העצם על פני בדיקת האולטרסאונד. יחד עם זאת ולאור העובדה כי הוועדה מצאה פריקה של מפרק ACS עם כאבים בכתף, היה ראוי כי תתייחס לשאלת המקור או הגורם של אותה פריקה במפרק ACS. ד. כמו כן, מעיון בממצאים הרפואיים של הוועדה, ניתן לראות כי הוועדה לא התייחסה לתלונות המערער בכל הקשור להקרנה לצוואר ולגב תחתון, על אף שעניינים אלה הוזכרו בחוות הדעת של ד"ר פינקלשטיין וד"ר עאוני יוסף. לא זו אף זו, הוועדה כלל לא התייחסה כלל לחוות הדעת של ד"ר עאוני יוסף, על אף שמעיון בסעיף 12 לפרוטוקול עולה כי חוות דעת זו הונחה בפניה. 6. לסיכום: בנסיבות העניין יהיה זה נכון להחזיר את עניינו של המערער לוועדה באותו הרכב על מנת שתפעל כדלקמן: א. תתייחס לטענות המערער בכל הקשור לפגיעה בעמוד השדרה המותני ותלונותיו לעניין הקרנת הכאבים לצוואר ותקבע אם יש קשר בין תלונותיו אלה לבין התאונה. ב. תשקול במנומק האם יתכן קיומו של קשר בין הפריקה של מפרקACS לבין התאונה. ג. תתייחס לחוות הדעת של ד"ר עאוני יוסף כמתחייב, וככל שאיננה מסכימה עם הממצאים בחוות הדעת, יהיה עליה לנמק זאת. 7. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום, אחרת הסך הנ"ל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. רפואהשאלות משפטיותכתפייםועדה רפואית