הוועדה התעלמה מהממצאים המצביעים על פריקות חוזרות והגבלה בתנועות הכתף

הוועדה התעלמה מהממצאים המצביעים על פריקות חוזרות והגבלה בתנועות הכתף ונמנעה מלקבוע למערער אחוזי נכות בהתאם לסעיף 41 למבחנים והסתפקה בלקבוע אחוזי נכות בהתאם לסעיף 39 (3) למבחנים. ה. בפני הוועדה הונחו מכתבים רפואיים של ד"ר ישראלי ושל ד"ר שזר המצביעים באופן ברור על קיומן של הגבלות קשות הן בכתף ימין והן בתנועות עמוד שדרה צווארי, אך הוועדה התעלמה ממכתבים אלה. 4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב: א. הפגיעה שהוכרה הינה פריקת ACJ ומעיון בסעיף 19 לפרוטוקול הוועדה, ב"כ המערער התייחס לפגיעה זו ולא לצוואר. ב. בערר שהוגש לוועדה ביום 17/1/13 עולה כי המערער מתמקד אך ורק בפריקת ACJ וטוען לראשונה במהלך הדיון בבית הדין טענות שונות באשר לפגיעה בצוואר, כשברור שאין כל פגיעה כזו הקשורה לעבודה. ג. המערער כלל לא התלונן בפני הוועדה על פגיעה בצוואר. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית ומצאה כי אין דלדול שרירים ואף ציינה שפריט הליקוי שנקבע לפי סעיף 39 הוא המתאים בנסיבות העניין ומשכך אין מקום להחלת פריט ליקוי המתייחס להגבלה בתנועות הכתף. ד. לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה ומשכך דין הערעור להידחות. 5. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות: א. מעיון בערר שהגיש המערער באמצעות בא-כוחו על החלטת הוועדה מדרג ראשון עולה כי טענותיו התמקדו אך ורק בפגיעה בכתף הימנית. גם בתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות, צוין כי האיבר שנפגע הינו כתף ימין. לא זו אף זו, שבסעיף 6 לפרוטוקול הוועדה לעררים צוין כי איבר הגוף שנפגע הינו "פריקת ACJ רמה 3 כתף ימין". יחד עם זאת, מעיון בס' 20 לפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער אכן התלונן על כאבים בכתף ועל כאב מתחת לצוואר וגב תחתון, ומשכך היה ראוי כי הוועדה תתייחס לתלונות אלה. ב. בס' 21 לפרוטוקול הוועדה, צוין כי בפניה עמד צילום מיום 7/3/12. הוועדה הוסיפה וציינה בממצאיה כדלקמן: "ללא סימני דלדול שרירים בגפות תחתונות, היקף זרועות 1+ ס"מ מימין, רגישות במישוש באזור של מפרק AC מימין (בין עצם הבריח לזיז של עצם השכם) הרמת יד עד מעל גובה השכם, תנועות סיבוביות פנימיות מלוות בכאבים, סיבובית חיצונית ללא הגבלה. מבדיקות דמות, צילום מ- 7/3/12 עצם הבריח נמצאת במצב של פריקה במפרק AC". בהתאם לממצאים אלו החליטה הוועדה לדחות את הערר ולאשר את החלטת הוועדה מדרג ראשון. ג. הוועדה קבעה למערער אחוזי נכות בהתאם לסעיף 39 (3) למבחנים, המתייחס לנקע בעצם הבריח ללא הגבלה בתנועות. לעומת זאת, ממצאי הוועדה עולה כי התנועה הסיבובית הפנימית בכתף הייתה מלווה בכאבים, לפיכך, לא ברור מדוע הוועדה בחרה בסעיף המציין כי אין כל הגבלה בתנועות. לא זו אף זו, הוועדה ציינה כי על סמך בדיקת הדימות (צילום מיום 7/3/12) עצם הבריח נמצאת במצב של פריקה במפרק AC. לפיכך, ובשים לב לקביעה של הוועדה אשר לפיה המערער סובל מרגישות במישוש באזור של מפרק AC מימין (בין עצם הבריח לזיז של עצם השכם) לא ברור מדוע הוועדה לא בחנה קביעת אחוזי נכות בהתאם לסעיף 41 למבחנים המתייחס להגבלה בתנועות הכתף. ד. באשר למסמכים הרפואיים של ד"ר ישראלי וד"ר שזר, מדובר במסמכים רפואיים שאינם בגדר חוות דעת המחייבות התייחסות מפורטת ומפורשת של הוועדה. כמו כן, לא מצאתי כל מקום להיעתר לבקשתו של המערער להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב חדש משלא מצאתי שנסיבות מקרה זה מצדיקות חריגה מדרך המלך, לפיה מקום בו נופלת טעות בהחלטת הועדה לעררים - יוחזר העניין אליה לצורך תיקונה. 6. לסיכום: עניינו של המערער יוחזר לוועדה באותו הרכב, על מנת שתפעל כדלקמן: א. תבדוק את המערער שוב ותקבע אם הוא סובל מהגבלה כלשהי בתנועות הכתף המצדיקה קביעת דרגת נכות בהתאם לסעיף 41 למבחנים. תשומת לב הוועדה לקביעתה אשר לפיה התנועה הסיבובית הפנימית מלווה בכאבים, וכן לקביעה אשר לפיה קיימת רגישות במישוש באזור של מפרק AC. ב. על הוועדה להתייחס לטענות המערער אשר לפיהן הוא סובל מפריקות חוזרות. כמו כן, על הוועדה להתייחס לתלונות המערער בדבר הקרנת הכאבים לעמוד שדרה צווארי וגב תחתון. 7. בנסיבות העניין המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות לערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. כתפיים