תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי

תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956 (להלן - תקנות נכות מעבודה) קובעת: "(ב) ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר יוזמנו לועדה על-ידי המזכיר כאמור בתקנה 2(ב)..." תקנה 2 (ב) לתקנות נכות מעבודה קובעת: "המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה". בהתחשב בהוראות הללו, נקבע לא אחת כי שעה שמורכבת ועדה רפואית או וועדה לעררים, יש אכן לכלול בתוכה מומחה בתחום הפגימה, אלא שדי לעניין זה במומחה אחד (דב"ע לח/ 01-832 מחפוד - המוסד לביטוח לאומי, לקט ועדות, עמ' 211). ביטוח לאומי