בקשה לגילוי חישובי האקטואר תידון בפני המותב במהלך הדיון בערעור

בקשה לגילוי חישובי האקטואר תידון בפני המותב במהלך הדיון בערעור הרקע לערעור: בבית הדין האזורי נדונה תביעתן של גמלאיות שירותי בריאות כללית לפיצוי בגין הפליה בתנאי הפנסיה שלהן (עב 300164/99 איתנה ניב ואח' - שירותי בריאות כללית). תביעה זו נדונה במשך שנים רבות, מאז שנת 1999, בפני שלוש ערכאות - בית הדין האזורי בתל אביב, בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. המערערת והמשיבות הפורמאליות (להלן - המשיבות) נמנו עם התובעות בהליך בבית הדין האזורי (להלן יחד - התובעות). בשלב האחרון של בירור התביעה, לאחר שקבע בפסק דין חלקי את העקרונות לחישוב הפיצוי הכספי המגיע לתובעות, מינה בית הדין האזורי כמומחה מטעמו את האקטואר אייל בוכבינדר. כפי העולה מהחומר שבתיק, לאחר שהוגשה חוות דעתו של מר בוכבינדר, התנהלו הליכים נוספים בקשר לחוות הדעת. כך, בהחלטות מיום 17.7.2011 ומיום 21.9.2011 התבקש מר בוכבינדר למסור נתונים ומידע אשר נדרשו על ידי ב"כ המשיבות; בהמשך, הגישו הצדדים סיכומים בעניין חוות הדעת של האקטואר; בהחלטת בית הדין מיום 18.3.2012 הפנה בית הדין שאלות נוספות לאקטואר וניתנה חוות דעת משלימה ביום 20.4.2012; ביום 24.6.2012 התקיים דיון נוסף בבית הדין האזורי, בו השתתף גם האקטואר, ובהחלטה מאותו מועד נקבע כי האקטואר יגיש את חוות הדעת החסרות וכי יינתן פסק דין. בפסק דינו של בית הדין האזורי מיום 23.7.2012 דן בית הדין האזורי בסוגיות שנותרו במחלוקת בעניין חישוב שיעור הפיצוי המגיע לתובעות. בין היתר קבע בית הדין האזורי כי בקביעת שיעור הפיצוי יש להתחשב בתשלום שמקבלות התובעות מכוח הסכם "הפתק הצהוב" בין המדינה לבין ההסתדרות, בו הוסכם על מתן פיצוי למבוטחי קרנות הפנסיה הוותיקות שנפגעו משינוי שיטת חישוב הפנסיה בקרנות הוותיקות. בפסק הדין נקבע כי התובעות זכאיות לפיצוי כפי שחושב על ידי האקטואר מר בוכבינדר, בהתאם לאלה: החישוב יכלול את פיצוי הפתק הצהוב, בהתאם לקביעת האקטואר; הפיצוי לתובעות כולן יכלול רכיב פנסיית שאירים; הפיצוי לתובעות כולן יכלול מרכיב מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים; הפיצוי יחושב לפי ריבית ההיוון שקבע האקטואר בחוות דעתו. בפסק הדין פורט בטבלה שיעור הפיצוי המגיע לכל אחת מהתובעות על יסוד העקרונות המפורטים לעיל. הן המערערת והן המשיבות הגישו ערעור על פסק הדין (ע"ע 49788-09-12 ו- ע"ע 6979-10-12, בהתאמה). הדיון בשני הערעורים אוחד. ביום 8.1.2013 ניתן החלטה נוספת על ידי בית הדין האזורי. בהחלטה נדחתה בקשת התובעות להורות כי הפיצוי בגין קרן השתלמות ישולם בערכי נטו, ונדחתה בקשת שירותי בריאות כללית לתקן את הסכומים שנקבעו בפסק הדין על יסוד חוות דעתו המתוקנת של מר בוכבינדר, שניתנה לאחר מתן פסק הדין. כן קבע בית הדין האזורי כי דין החלטה זו, לעניין ערעור, כדין פסק דין משלים. שירותי בריאות כללית הגישה ערעור על ההחלטה (ע"ע 36657-02-13). הבקשה וההחלטה מושא הליך זה: המערערת הגישה לבית דין זה, במסגרת הערעור, בקשה למתן צו המחייב את האקטואר למסור פרטים מלאים ואת החישובים שניתנו לגבי חוות הדעת שנתן לבית הדין. בהחלטה מיום 19.12.2012 קבעה רשמת בית הדין כי הבקשה תידון על ידי המותב. בעקבות בקשות נוספות שהוגשו על ידי המערערת, ובהן עתרה כי ההחלטה תינתן על ידי המותב עוד לפני המועד להגשת סיכומי הטענות, קבעה הרשמת בהחלטה מיום 18.4.2013 כי "אינני רואה מקום לחרוג מהכלל לפיה בקשה מסוג זה נדונה על ידי המותב הדן בתיק במהלך הדיון". החלטה זו היא מושא הערעור הנדון בפנינו. טענות הצדדים: המערערת טוענת כי קיימת חשיבות עליונה לקבלת פירוט חישוביו של האקטואר עוד לפני כתיבתם של סיכומי טענות בערעור מטעמה והגשתם. זאת, כדי שתוכל המערערת להתייחס בסיכומי הטענות מטעמה לאותם חישובים, ועל מנת שניתן יהיה לקיים דיון מושכל בטענות המועלות בערעור; הכלל הוא שכל חומר המצוי בפני בית הדין קמא ובפרט אם זה היווה יסוד למתן החלטתו, יש להציגו לצדדים, ואין לאפשר מצב של ניהול משפט בעיניים קשורות, תוך הסתרת חומר; בנסיבות העניין, כדי שניתן יהיה לקיים את הביקורת השיפוטית הערעורית, מן הדין ליתן החלטה בבקשה על יסוד טענות הצדדים עוד לפני הגשת הסיכומים בכתב. המשיבות הצטרפו לעמדת המערערת, וטענו כי יש להורות על הצגת פירוט חישובי האקטואר עובר להגשת הסיכומים בתיק. המשיבות טענו כי יש חשיבות אקוטית לקבלת תחשיבי האקטואר המוסכם, ומן הראוי כי התחשיבים יוצגו לפני מועד הגשת סיכומי טענות הצדדים ומועד הדיון בערעור, כדי שהמשיבות תוכלנה להתייחס לאופן ביצוע החישוב בסיכומיהן. עוד הוצע, כדי לייעל את הדיון, להורות על התייצבותו של האקטואר המוסכם לדיון שייערך, על מנת שיוכל לשפוך אור על החישובים שנערכו על ידו; ככל שהערעור על החלטת הרשמת יידחה, ולאחר מכן ייקבע על ידי המותב בערעורים כי יש מקום להציג את תחשיבי האקטואר, התוצאה תהיה קיום דיון נוסף בערעור לאחר קבלת התייחסות הצדדים, פגיעה ביעילות ועיכוב ההכרעה בערעורים, כאשר מדובר בהליכים המתנהלים שנים ארוכות. שירותי בריאות כללית טענה כי המערערת והמשיבות מתעלמות מההליך המורכב והממושך שערך בית הדין האזורי בכל הקשור לחישובים שערך האקטואר, וכן מהעובדה שמדובר באקטואר אובייקטיבי וניטרלי אשר מונה על ידי בית הדין והוסכם על הצדדים; במסגרת ההליכים בבית הדין האזורי נבחנה חוות דעתו של האקטואר המוסכם באופן מלא וממצה; בית הדין האזורי ערך דיון ממושך בעניין החישובים, וניתנה לצדדים אפשרות להגיש את התייחסותם לחוות הדעת של האקטואר מספר פעמים; בהתאם לפסיקה, האפשרות העומדת לצדדים להליך להשיג על חוות דעתו של מומחה מוסכם היא מצומצמת ביותר ומתמקדת בעיקר בטענות עיוניות ועקרוניות; משמעות בקשת המערערת והמשיבות לגילוי פרטי חישוב האקטואר משמעותה ניסיון שווא להוספת ראיות בשלב הערעור; שירותי בריאות כללית הגישה את טענותיה בבית הדין האזורי בהתבסס על הנתונים שפורטו בחוות הדעת מטעם האקטואר המוסכם, וזאת מתוך הנחה והבנה כי אלו נתוני החישוב המלאים והרלוונטיים לתובעות. בהתאם, ככל שבית הדין הארצי יורה על גילויים של פרטים נוספים בקשר לחישוב זה, הרי שלשירותי בריאות כללית תעמוד הזכות המלאה לבדוק את הנתונים ולהעלות טענות נוספות בקשר אליהם. המערערת השיבה כי התנגדותה של שירותי בריאות כללית נובעת מכך שהאקטואר המוסכם קבע כי המערערת זכאית לסכום נמוך משמעותית מהסכום אותו קבע האקטואר מטעם שירותי בריאות כללית; חרף החלטות בית הדין האזורי שחייבו את האקטואר לגלות את הפרטים הוא לא עשה כן, וכלל הוא שבפני ערכאת הערעור יעמדו כל החומרים והפרטים שהיו אמורים להיות בפני בית הדין האזורי. הכרעה: לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. זאת, מנימוקים שיפורטו להלן. עיון בהודעות הערעור של המערערת ושל המשיבות מעלה כי אחת מטענותיהן בערעור היא שבית הדין טעה בכך שלא חייב את האקטואר לפרוס בפני הצדדים ובפני בית הדין את פרטי הנתונים והחישובים. המערערת טענה בערעורה כי בית הדין האזורי טעה בכך שאימץ את חוות דעתו של האקטואר בנוגע אליה, במסגרתה נפסק לה פיצוי נמוך משמעותית מהפיצוי שנפסק לתובעות אחרות, לרבות תובעות שתנאי העסקתן, גילן ופרישתן דומים לאלה של המערערת; בית הדין שגה בכך שאימץ את חוות דעתו של האקטואר באופן גורף, ללא בדיקת פרטי החישוב ויישומו לגבי המערערת, והיה עליו להכריע בעניין שיעור הפיצוי בעצמו, ולבדוק את חישובי האקטואר בנוגע למערערת. עוד טענה המערערת כי - "... היה על בית הדין קמא לחייב את האקטואר לפרוס בפני הצדדים וביה"ד את פרטי הנתונים והחישובים שהביאו אותו לתוצאה זו. בנסיבות העניין, תטען המערערת כי על בית הדין הארצי לחייב את האקטואר במתן הנתונים האמורים, במסגרת הליכי הערעור". המשיבות העלו בערעורן מספר נושאים. עיקר ערעורן סב על קביעת בית הדין האזורי, שלפיה בעת חישוב זכויותיהן יש להתחשב בתשלומים ששולמו להן מכוח הסכם "הפתק הצהוב". בהתייחס לטענה זו טענו המשיבות כי - "בהקשר זה יש להדגיש כי למרות בקשותיהן החוזרות והנשנות של המערערות [המשיבות בהליך זה] לקבל לידיהן את התחשיב של האקטואר המוסכם ועל אף החלטת בית הדין קמא המורה לאקטואר להעביר תחשיביו למערערות לא הועברו להן מעולם תחשיביו של האקטואר ולפיכך לא ידוע להן בבירור מהם סכומי הפיצוי שהופחתו על ידיו בגין 'הפתק הצהוב'". עוד טענו המשיבות כי על בית הדין היה לקבוע שבהעדר ראיות בדוקות לגבי תשלום מכוח הסכם ה"פתק הצהוב" למי מהן בשנים 1996 - 2003, יש לקבוע כי לא שולמה להן תוספת "פתק צהוב" לפני שנת 2004, ולפיכך על האקטואר המוסכם להימנע מלהתחשב בפיצוי מכוח הסכם ה"פתק הצהוב" שכביכול שולם לפני שנת 2004 למי מהמשיבות. בהקשר לטענה זו טענו המשיבות כי לא היה באפשרותן לעקוב אחר חישובי האקטואר בעניין ה"פתק הצהוב", לנוכח העובדה שלא נמסר להן פירוט החישוב, על אף בקשות חוזרות בעניין זה ועל אף החלטת בית הדין. כאמור, שירותי בריאות כללית טענה כי בנסיבות הליך זה, לנוכח ההתדיינות שהתקיימה בבית הדין האזורי והפסיקה, אין מקום להורות על גילוי פרטי הנתונים והחישובים ששימשו את האקטואר בהכנת חוות דעתו. המסקנה העולה מהאמור לעיל היא ששאלת גילוי פרטי הנתונים והחישובים ששימשו בסיס לחוות דעתו של האקטואר היא שאלה מהותית השנויה במחלוקת בין הצדדים לערעור. בניגוד לנטען על ידי המערערת, קבלת הבקשה אין משמעותה כי יהיה בפני בית דין זה "כל החומר המצוי בפני בית דין קמא" אשר היווה את הבסיס להחלטתו, שכן כעולה מטיעוני הצדדים מדובר בחומר שלא היה בפני בית הדין האזורי והצדדים, כאשר אחת מטענות המערערת והמשיבות בערעור היא שהיה על בית הדין האזורי להורות על מסירתו לצדדים, לאפשר להם להתייחס אליו לפני מתן פסק הדין ואף לבדוק אותו ואת החישובים שנערכו על ידי האקטואר המוסכם, בטרם קבע בפסק הדין את סכום הפיצוי המגיע לכל תובעת. לנוכח העובדה ששאלת גילוי פרטי הנתונים והחישובים ששימשו בסיס לחוות דעתו של האקטואר היא נקודת מחלוקת מהותית בערעור, מן הראוי שההכרעה בה תינתן במסגרת פסק הדין בהליך, לאחר שיהיו בפני בית הדין כל טענות הצדדים בערעורים שהוגשו, ולאחר שבית הדין ישקול טענותיהם במסגרת מכלול הנושאים הטעונים הכרעה בערעור. אין מקום להכריע במחלוקת זו בנפרד ובמנותק מהדיון במכלול טענות הצדדים בערעור. זאת ועוד. ככל שתתקבל עמדתן של המערערת והמשיבות כי היה מקום להעביר לעיונן ולהתייחסותן את פרטי הנתונים והחישובים של האקטואר, אין כל ודאות כי בית דין זה יבחן את טענות המערערת והמשיבות בנוגע לפרטי הנתונים, במיוחד אם יידרשו הבהרות של האקטואר. על פני הדברים, ככל שיידרש בירור עובדתי נוסף, המקום לעריכת אותו בירור הוא בית הדין האזורי ולא בית הדין הארצי. כללו של דבר: אין מקום להתערב בהחלטת הרשמת ולפיה בקשתה של המערערת, אליה הצטרפו המשיבות, להורות לאקטואר לגלות את פרטי הנתונים והחישובים שעל יסודם ניתנה חוות דעתו, תידון על ידי המותב במסגרת הדיון בערעור. הוצאות הליך זה יובאו בחשבון על ידי המותב בעת מתן פסק הדין בערעור. מותב / הרכב שופטיםשופטיםדיוןאקטואריהערעור