בקשה לביטול מינוי שמאי מכריע ומינוי שמאי מכריע חלופי בערר

בקשה לביטול מינוי שמאי מכריע ומינוי שמאי מכריע חלופי בעררים 588-592/03, 629-634/04. ביום 8.3.07 ניתנה החלטה ע"י יו"ר הוועדה בהרכבה הקודם כי "אין עילה של ממש להחלפת השמאי המכריע בנסיבות שבפנינו ועל כן הבקשה נדחית". למרות זאת, הגיש ב"כ העוררים והפעם ליו"ר הוועדה הנוכחית, "בקשה נוספת לביטול מינוי של שמאי מכריע", שגם היא נדחתה לגופה ביום 10.3.08. נרחיב גם בעניין פניה של השמאי המכריע לוועדת הערר, ממנה התברר כי העוררים הלינו את שכר טירחתו - למעלה משנה, למרות תזכורות רבות ששלח. העוררים בתגובתם טענו כי הימנעותם מתשלום נובעת מטעות וכי לא קיבלו את התזכורות ששלח. אולם אז התברר, מתגובת השמאי המכריע מיום 26.5.09 לטיעוניהם, כי העמיד אותם על טעותם שנה קודם לכן וכי בידיו אישורי פקס למכתבים ולתזכורות ששלח. גם בעררים שהוגשו על השמאות המכריעה, הוגשו בקשות שונות, חלקן חריגות, ע"י ב"כ העוררים. כך למשל, הוגשה בקשה "לעיין מחדש" בהחלטה על צירוף משיבה מס' 2 לערר(?), בקשה שנדחתה ביום 22.10.08 ואפילו בקשה "לעיון מחדש בהחלטה שעניינה בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת תשובה מטעם משיבה 2"(?). גם בקשה תמוהה זו נדחתה ביום 27.8.08 ואף נאמר בהחלטה כלהלן: "כבר ניתנה החלטה בעניין זה. בקשות סרק המוגשות לוועדה יחוייבו בהוצאות". ב"כ העוררים טען להתמשכות הליכים בין היתר, בגין בקשות משיבה מס' 1 להחלפת שמאי מכריע בתחילת הדרך. בדיון בפנינו התברר כי השמאי המכריע מונה זמן קצר לאחר מתן החלטת ועדת הערר. החלפת שני שמאים מכריעים קודמים שמונו, שנעשתה בהסכמת הצדדים על רקע של ניגוד אינטרסים וכדומה, נעשתה כולה בפרק זמן קצר עד למינוי השמאי המכריע בתיק. הדיון הראשון בפניו התקיים גם הוא תוך פרק זמן קצר ממועד מינויו. לא הארכנו בהבאת דוגמאות של בקשות שונות, חלקן חריגות, שהוגשו בעררים המקוריים ובעררים על השמאי המכריע, אלא כדי להדגיש ולהמחיש עד כמה תיקי ערר אלה חריגים הן מבחינת כמות הבקשות שהוגשו ע"י ב"כ העוררים והן מבחינת תוכנן, עד כדי כך שהעוררים אף הוזהרו באופן חריג, כי בקשות סרק נוספות שיוגשו יחוייבו בהוצאות. בנסיבות אלה תמוהות ביותר טענות ב"כ העוררים כלפי המשיבות בכל הנוגע להתמשכות הליכים והתארכותם בעררים אלה. המקרה שבפנינו הוא מקרה מובהק בו אין להם לעוררים אלא להלין על עצמם בעניין התמשכות ההליכים. מצאנו לנכון לפרט גם כמה מההליכים בעניין השמאי המכריע כיוון שפסולה בעינינו מכל וכל הלנת שכר טירחתו של שמאי מכריע. וחמור מכך - במקרה שלפנינו עולה מתגובת השמאי המכריע כי כל טיעוני העוררים בעניין זה, המנסים לתרץ את הלנת שכרו, התבררו כטיעוני סרק בלתי נכונים. השמאי המכריע הממונה ע"י ועדת הערר ממלא בתפקידו זה תפקיד מעין שיפוטי. יש לראות בחומרה כל התנהגות שאינה ראויה כלפיו, על אחת כמה וכמה הלנת שכרו בתואנות שווא. אין בעניין זה אלא גם כדי ללמד על התנהלותם של העוררים לאורך כל תיקי הערר אשר איננה אופיינית במאות תיקי הערר הנדונים בפנינו, עד כדי היותה בלתי ראויה. כך גם בעניין תוכן פסיקתו של השמאי המכריע. אין מדובר במקרה בו התקבלו תביעות העוררים במלואן ואף לא בחלקן המכריע. ההיפך הוא הנכון. חלק מהתובעים - לא הוכרה כלל פגיעה לגביהם, על חלקם הוחל סעיף 200 לחוק ואילו לגבי יתרתם שיעור הפיצוי שנקבע היה חלקי, ופחות ממחצית. אף לשיטתם המרחיבה של העוררים, הכוללים בחישוביהם את שני העוררים שהוחל לגביהם סעיף 200 לחוק, נפסקו 40% בלבד משיעור הפיצויים שנתבע - היינו פחות ממחצית. ללא הכללת שני עוררים אלה, מדובר על שיעור של כ- 30 אחוזים בלבד משיעור הפיצויים שנתבע. היינו אין כאן קבלה של מלוא תביעתם או רובה ואף לא מחציתה. בקשה לפסיקת הוצאות הינה בקשה חריגה ואין היא מוגשת כדבר שבשיגרה בעררים הנדונים לפנינו. בנסיבות שלפנינו לא מצאנו כל בסיס לטענות העוררים ולא נמצאה כל עילה לפיה יש מקום לפסיקת הוצאות לטובת העוררים והבקשה נדחית. נעיר גם כי בהחלטתנו בעררים על השמאי המכריע, עררים 243+294/08, מיום 28.1.10, נפסקו הוצאות בסך 8,000 ₪ לטובת העוררים, נוכח נסיבות דחיית הערר שהוגש ע"י משיבה מס' 1. סכום זה הינו יחסית חריג ונפסק כך עקב נסיבות דחיית הערר, כמפורט בהחלטתנו. כך שלגוף העניין נפסקו כבר הוצאות לטובת העוררים ובסכום יחסית חריג בגובהו, וראוי היה כי העוררים יסתפקו בכך ויימנעו מהגשת הבקשה שבפנינו אשר בעטיה נאלצו המשיבים שוב להגיש תגובות ולהכנס להוצאות נוספות. אשר על כן לאור האמור לעיל אנו דוחים את הבקשה. העוררים ישאו בהוצאות סמליות בסך 1,250 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, לכל אחת מהמשיבות בנפרד. ההוצאות ישולמו תוך 60 יום מהמצאת החלטה זו לצדדים. לאחר מכן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בסיום הדברים אנו מוצאים לנכון להביע את מורת רוחנו מהדברים ששמענו בדיון בפנינו לפיהם משיבה מס' 2 טרם שילמה את חלקה בפיצויים שקבע השמאי המכריע לחלק מהעוררים. אין בתהליכים בירוקרטיים כדי להצדיק אי תשלום פיצויים שנקבעו בשומה מכרעת וראוי כי משיבה מס' 2 תיקח דברים אלה לתשומת ליבה. שמאותעררשמאי מכריע